กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการติดตั้งเกี่ยวกับตลับลูกปืน รุ่นที่ 1
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

ชื่อหลักสูตร:

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการติดตั้งเกี่ยวกับตลับลูกปืน

(พร้อมภาคปฏิบัติ)

รุ่นที่  1

Course:

BASIC KNOWLEDGE AND INSTALLATION OF BEARING (WORKSHOP)

Class 1

 

หลักการและเหตุผล:

  ในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรจำนวนมากในอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้งานส่วนใหญ่มักจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ตลับลูกปืน หรือ BEARING เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญ แต่ยังมีผู้เข้าใจหลักพื้นฐานของการใช้งานและบำรุงรักษาไม่มากนัก และยังขาดความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆในการติดตั้งรวมถึงการถอดประกอบ  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องตลับลูกปืนให้มากขึ้น เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอีกทางหนึ่งด้วย    

 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

เพื่อที่จะได้มีความรู้และความมั่นใจได้ว่ามีการซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาการหยุดของเครื่องจักรอย่างกะทันหัน, พัฒนาให้มีการยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนให้ยาวนานขึ้น  และสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุของความเสียหายและการแก้ปัญหา  รวมไปถึงการวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริงทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีผลผลิตที่ดีต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

         วิศวกรส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล,   หัวหน้างาน,   ส่วนการออกแบบ  หรือท่านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่มีตลับลูกปืนหรือชิ้นส่วนระบบส่งกำลังเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร

 

กำหนดการฝึกอบรม:

ระหว่างวันที่ 27 – 28  กันยายน 2560

 เวลา  08:30 16:30 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง: วันที่ 27  กันยายน  2560

08:30 – 09:00

ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

ความรู้เกี่ยวกับตลับลูกปืน

 การรียนรู้ข้อกำหนด มาตราฐาน ISO

 การเรียนรู้อักษรต่อท้ายของตลับลูกปืน

 ผลกระทบความเสียหาย

 

10:45 – 12:00

 

การเรียนรู้ช่องว่างภายในของตลับลูกปืน

การเลือกใช้ช่องว่างภายใน

ผลกระทบของความเสียหาย

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

การเรียนรู้รังของตลับลูกปืน แต่ละชนิด

ผลกระทบของความเสียหาย

การเรียนรู้พิกัดขนาดของ เพลา และ เสื้อ

ผลกระทบของความเสียหาย

 

14:45 – 16:00

 

การเรียนรู้ลักษณะของตลับลูกปืนแต่ละชนิด

 

16:00 – 16:30

สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่สอง: วันที่ 28  กันยายน  2560

08:30 – 09:00

ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

การวิเคราะห์ความเสียหายของตลับลูกปืน 

ผลกระทบความเสียหาย

 

10:45 – 12:00

 

ภาคปฎิบัติ

การวิเคราะห์ความเสียหายของตลับลูกปืน

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

 

ภาคปฎิบัติ

เทคนิคการติดตั้งถอดประกอบอย่างถูกวิธี 

 

14:45 – 16:00

 

ภาคปฎิบัติ

เทคนิคการติดตั้งถอดประกอบอย่างถูกวิธี 

 

16:00 – 16:30

ถาม-ตอบ

 

 

 

วิทยากร:

เชาว์วัฒน์  ตันสุวรรณ 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายตัวแทนจำหน่ายและโรงงานอุตสาหกรรม

SKF Thailand

 

 

วันที่จัด 27 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 40 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-ตลับลูกปืน (27-28 กย.).pdf_16062017174456.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th