กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง

ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

วันพุธที่ 9 สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

 

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันห้องเย็นขนาดเล็กสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ ต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้ห้องเย็นในการเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้คงความสดใหม่อยู่เสมอ ก่อนถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้น การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเย็นขนาดเล็ก ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

       คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นความสำคัญจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในหลักการทำงาน การใช้งาน การออกแบบ และการบำรุงรักษา  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปเป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

กำหนดการ

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

09.00 - 09.30 น.

 

ประเภทและการใช้งาน

-    ประเภทของห้องเย็นขนาดเล็ก           -  ชนิดและปริมาณสินค้าจัดเก็บ

-    อุณหภูมิที่เหมาะสม และ การจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี

คุณฉัตรชัย บุญส่งเสริมพันธ์

บริษัท  พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)

09.30 - 10.15 น.

 

ทฤษฎีและระบบทำความเย็นเบื้องต้น

-    วงจรระบบทำความเย็น   

-    P - H  Diagram  และ Superheat / Sub cooled

 

คุณดิลก ปาณานนท์

บริษัท มาสเตอร์ รีฟริเจอเรชัน จำกัด

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น

-    คอมเพรสเซอร์                -   สารทำความเย็น และน้ำมันหล่อลืน

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 – 11.15 น.

 

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น(ต่อ)

-    คอนเดนเซอร์,ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต    -  Evaporator และชุดIndoor Units  

คุณมะโน ละมูล

บริษัท บี เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

11.15 – 12.00 น.

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น(ต่อ)

-    Expansion Valve และ Line Components

-    อุปกรณ์ควบคุม  (Electronic Control)

คุณสุวิทย์ แดงเจริญสุข

บริษัท วินโนเวชั่น จำกัด

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

-    หลักการเดินเครื่อง

lการทำสุญญากาศ       lการเติมน้ำยา      lการตรวจค่าต่างๆ

-    กาจัดเก็บสินค้า และใช้งาน ห้องเย็นอย่างถูกวิธี

-    การจัดวางชนิดของสินค้า

 

คุณสุวชัย  จัยวัฒน์

บริษัท  พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)

14.30- 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 - 16.15 น.

 

บำรุงรักษา

-    อุปกรณ์ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า     -  การทำความสะอาดอุปกรณ์

คุณต่อศักดิ์ ชอบพานิช

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

16.15 - 16.30 น.

ถาม - ตอบ

 

 

 

วันที่จัด 09 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -18 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-ห้องเย็นขนาดเล็ก (9 ส.ค.)_16062017163543.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อำนาจ มณีโสภา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิรัช แซ่โฮ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พีรศุษม์ ไชยศรีมณีพรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สัณฑ์ศรัณย์ อมรไชย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชญ์ พิชญ์ปรีชา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อิสระ ยศเลิศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วริศรา จันทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณฐกฤช จารุวัฒนาสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ทัศไนย สังข์ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ฉัตรเอก พรหมมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ปรีชา คะมะปะเต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ณัฐพงศ์ สกุลไกล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ชัยธวัช ดิษฐสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อรวรรณ สมบัติวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   วรศักดิ์ พุมดวง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ณัฐธีร์ ศรีบุณยธนาศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สมเจต บัวบาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปริญญาวัฒน์ เฑียรทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ยศฐา หนูตะพง  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   อนุชิต พันธุ์รัตนไพฑูรย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ธีรพล อินธิยศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   พิฒพงษ์ โพธิเศษ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   อำนาจ ต้นน้อย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   มฤคินทร์ พลลาชม  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   วิสิทธิ์ พรรษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ประเทือง สรรพชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   วรพล โพธิ์ศรีทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ฉัตรชัย ชินโคตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   นรินทร์ วิไลรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   นิรวิทธ์ ภูผา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   โชคชัย สังสถิตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   แดนไทย วรรณวนาลี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   อดิสรณ์ นามเย็น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   เชษฐา วิรการินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   สิร ธนพีรทัต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ธนัช เปี่ยมกมลกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ณัฐวุฒิ ใยมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ลักษณ์นารา ทองคนทา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   มนต์ชัย ชาติทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ภาณุภัทร์ วิภาวีพลกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   วิรัช โรจนวิสูตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ปิยะพงษ์ ศิริผล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   โชติพัฒน์ ชูพล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ยศสุวรรณ สิงห์วี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   คณภาส การศรีทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   นภาแพรว นิติวรางกูร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ธีรยุทธ มากชุมพล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   วรรณรักษ์ พุฒระวีพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   โยธิน ศฤงคาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ณัฐพล ดีจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   กมล สิทธิพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   ณัฐชนบ ใยเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ธนวัฒน์ กมลจารุพิศุทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   สิริยากร วรรณพรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   ธัชชัย จั่นชาวนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   จีรนิฐ จีรอัศวพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   นโรดม ผดุงธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   นิธิกานต์ กล่าวกิติกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   นันท์นภัส อินถา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   สุพิชชา สุขวัฒนานุกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   ชยุตพงศ์ คิดรุ่งเรือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ราชสวัสดิ์ สรรพจักร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   อดิศัย เพ็ชร์ดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   ชิตพล รามอ้น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   นิสภะ อัศวนนท์วิวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   จิรายุทธ์ คุณาดิเรก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 68 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th