กำหนดการสัมมนา
 
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 3/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

(มาตรฐานฉบับใหม่)

รุ่นที่ 3/2560

วันที่ 8-10 กันยายน 2560 (วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

หลักการและเหตุผล

              เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

              สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คณะวิทยากร

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559

ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

 

วันศุกร์ที่ 8 กันยยน 2560      

                             บทที่ 1    นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

                             บทที่ 2    มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

                             บทที่ 5    ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

                             บทที่ 11  มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

                             บทที่ 12  วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

                             บทที่ 13  อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

                                    บทที่ 14    การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

                            

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

                             บทที่ 4    การต่อลงดิน

                             บทที่ 6    บริภัณฑ์ไฟฟ้า                                                            

 

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

                             บทที่ 3    ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

                             บทที่ 7    บริเวณอันตราย

                             บทที่ 8    สถานที่เฉพาะ

                             บทที่ 9    อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

                             บทที่ 10  บริภัณฑ์เฉพาะงาน

 

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

วันที่จัด 08 ก.ย. 2560 - 10 ก.ย. 2560
สถานที่จัด โรงแรม เอส ซีปาร์ค ห้องเทพลีลาบอลลูม ชั้น 6
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 150 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -5 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่น 3-2560_1606201716010.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ภูริภัทร นามมนตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชนินทร์ ศรีคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธนกร เอกทรงเกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศิวกร บุญรอดรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อานนท์ จักร์หา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุพละ พึ่งธรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พีระศักดิ์ ท้าวสนิท  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สังเวียน เกษประทุม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมศักดิ์ เงางาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ธราวุฒิ ศิริลาภพานิช  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วิรุธ เมฆวัฒนกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   นคร มัตสรรกฤษณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ยศนัย บุญมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ยุทธนา แปะก๋งเส้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   สันติ อุปการดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ปิยะวัชร สมเกียรติกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   พลพยุห์ ลีลา  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   นวพล เผือกผ่อง  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ประจักรา พิทักษ์เกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ธนายุทธ พงษ์โต  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ทรงพล มั่นจิตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   วัฒนา บุญอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ธวัชชัย ปรพัฒนชาญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ธวัชชัย เพ็งหนู  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   วรรณิศา ผลสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ดุสิต จิตรประเสริฐกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   เอกชัย ชูช่วยสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ปัญญา รุ่งสมบูรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   เกรียงศักดิ์ จตุธนพรชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   วิชัย ชยปาลกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   พนิต โชติเลอศักดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ปรัชญา ศรีสิม  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   พัฒนชัย รุ่งเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   สุภูวนาท ตั้งเลิศอรุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   สถาภรณ์ จักรทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   สุนทร ใจคำสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   วรากร มูลดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   หรรษา สายสุดตา  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ประภาส แน่นพิมาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   อัษทร วัฒนเวชรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   นพดล คล้ายพิกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   ธนภัทร ปาริยพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   ประเสริฐศักด์ บัวงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   นรุตม์ กอแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   นพพร อู่ยายโสม  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ชัญญาวีร์ เรืองศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ธนพัฒน์ พฤกธารา  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   บวรยศ เยาวภาพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ศักพันธ์ จิตร์แย้ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   ธานี รัชนีวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   ชัยวัฒน์ เขียวงามดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ขจรภพ เทศลำใย  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   ฉัตรชัย ศรีตนชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   สายชล กองทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ทรงภพ พิพัฒน์เจริญกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   ชุติภาส อินทะปัญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   ปรัชญา ภู่สันติสัมพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ชัชวาลย์ แก้วยศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   สุรศักดิ์ แซ่พ่าน  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   ภูวดล หน่อแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   พรรณวดี บุญรอด  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   นัสณีย์ ยวงใย  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   ฉัตรชัย ทาหาญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   ชนะชน ภู่ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   สรศักดิ์ สว่างจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   กฤติชัย ปันเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   มีชัย หนูนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   จุรัญญา วิจิตรประชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   จิรพงษ์ ทองคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
72   ศุภฤกษ์ บุญรัตนพิศุทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   อิทธิพล มงคลรัตนะกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
74   ณัฐวุฒิ คุณสุทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   ภควัต ลิ้นฤาาษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
76   ณัฐพงษ์ บุญโกมุด  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   ชินีรัตน์ ซุ้นฮ้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
78   ประศาส์นพร จันทร์ชู  ชำระเงินเรียบร้อย  
79   เฉลิมศักดิ์ ศรีดาวเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
80   ทวีศักดิ์ วงสุโท  ชำระเงินเรียบร้อย  
81   ไพรัช ใจแสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
82   วันศิริ บุญล้ำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
83   นที พราหมณ์ไทย  ชำระเงินเรียบร้อย  
84   อดิศักดิ์ ไชยสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
85   จักรกฤษ ลีรัตนชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   ศรีวิชัย แปลงทัพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
87   มนัส งามคณะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
88   วิรัตน์ บุญมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
89   นิเวศน์ พรรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
90   ประกิต วณิชชารัตนถาวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
91   ปฏิวัติ ชาวสุรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
92   ดลยา รอดรมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
93   สมคิด เมืองพุทธา  ชำระเงินเรียบร้อย  
94   วรพล เคนเพ็ชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
95   กิตติพงษ์ พรหมแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
96   นาวี จงกลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
97   จตุพร อรุณพันธ์ุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
98   มานพ โพธิ์แจ้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
99   อาจินต์ ศรีดีแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
100   ฐานวัฒน์ ผิวแดง  ชำระเงินเรียบร้อย  
101   ศักดิ์สันต์ ศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
102   มณเฑียร ไป๋เดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
103   ชัยอำพล ศิริเวช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
104   ชนินทร์พงศ์ สุชาติพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
105   กรชัย บันดาลศิริกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
106   องอาจ จั่นเพ็ชร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
107   ปุริม ลักษณะวีระ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
108   อำนาจ สีนู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
109   ขวัญชัย ศิริประสาท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
110   ฉัทชนัน บูรศิริรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
111   สุรพงษ์ แจ่มจำรัส  ชำระเงินเรียบร้อย  
112   ณัฐพล แสงพรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
113   ธัญรดา อุตสาหะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
114   สงคราม เนตรโม  ชำระเงินเรียบร้อย  
115   ปัญญา เชื้อเมืองพาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
116   สันติ ขวัญอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
117   พิริยพงษ์ อัศวพัฒนากูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
118   สยาม กุลเกษตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
119   อนันต์ พูลสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
120   นฤพนธ์ ช่วยชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
121   สุดเขต ศิริลักษณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
122   วศรุต ชาญศิริวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
123   กฤษดา ถึงพิทักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
124   ธเนตร มิรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
125   ภัทรพงษ์ นิลเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
126   สยาม พรหมยศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
127   ณรงค์ จันทร์คีรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
128   ไพศาล พรมภักดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
129   สมประสงค์ ประวัติศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
130   ธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
131   ชัยยุทธ อมรธัญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
132   อลงกต สุวะไชย  ชำระเงินเรียบร้อย  
133   ปฐวี จีรบูรณกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
134   กรกช โชคชัยไพศาล  ชำระเงินเรียบร้อย  
135   กิตติ์ชัย เหลืองอร่าม  ชำระเงินเรียบร้อย  
136   ณัฐพล แซ่เล็ก  ชำระเงินเรียบร้อย  
137   ณัฐพงศ์ สุขกล่อม  ชำระเงินเรียบร้อย  
138   กฤตวัตร อ่อนทา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
139   สันติพจน์ ไวดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
140   เจษฎา งามกิ่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
141   ปิยะ บุ้งทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
142   เฉลิมพล ยาวัตร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
143   ฐิติพันธ์ สายจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
144   อธิวัฒน์ ทัพพะมูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
145   มาลีรัตน์ ถิรสถิตวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
146   คะนึง ทัพบำรุง  ชำระเงินเรียบร้อย  
147   ดิลก บุญเทศนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
148   ประยูร แจ้งสว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
149   สุบิน ท้าวยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
150   สุขสันต์ ปั้นเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
151   จิรายุทธ นิยาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
152   สมพงษ์ อ่อนจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
153   วัชราภรณ์ ไมล์หรือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
154   ปิยะกูล เชื่อมขุนทด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 154 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th