กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม (2กันยายน2560) =ยกเลิกค่ะ=
สาขา วสท
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม”

(Secretary Skills for Engineers Work)

  วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  เวลา  09.00 - 16.30 น.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เบื้องหลังของงานวิศวกรรมจำนวนมากหรือธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่ทุกๆท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้เลย คือผลการประสานงานและเรียงลำดับความสำคัญของงานของผู้ช่วยหัวหน้างานนั้นๆซึ่งผู้ช่วยที่สำคัญที่สุด ก็คือเลขานุการนั่นเอง การเป็นเลขานุการเป็นงานค่อนข้างธรรมดาหรือเป็นงานทั่วๆ ไปที่ใครก็สามารถเป็นได้ แต่กับการเป็นเลขานุการหัวหน้าหรือผู้บริหารที่เป็นวิศวกรต้องวิธีการดำเนินงานเฉพาะ เช่น ความรู้ในงานนั้นๆ ความฉับไว การเรียนรู้นิสัยหรือธรรมชาติของวิศวกร   การเรียงลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ล้วนเป็นเบื้องหลังความสำเร็จทั้งสิ้นซึ่งต้องใช้การทำงานทั้งเชิงศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้มีทัศนคติใหม่ต่องานที่ปฏิบัติเดิม, และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเลขานุการ

2.      เพื่อสร้างการเรียนรู้นาย/และการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานของวิศวกร

3.      เพื่อให้เห็นความสำคัญในด้านการสื่อสาร, การเตรียมงาน -การวางแผนงาน  และการติดตามงาน

4.      เพื่อให้เห็นว่าเราทำงานอย่างไรให้ผู้คนรอบข้างให้ความร่วมมือ

5.      เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.      ผู้เข้ารับการอบรมเข้าคุณสมบัติของเลขานุการที่ดี

3.      เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปวางแผนการทำงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เลขานุการที่ปฏิบัติในสำนักงาน เลขานุการโครงการ เลขานุการบริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องพนักงานแผนธุรการสำนักงาน ผู้รักการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมทักษะความเป็นผู้รักงานบริการ

รูปแบบการฝึกอบรม

ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการที่ไม่เน้นแบบการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับฟังแต่อย่างเดียว แต่ต้องการให้มีส่วนร่วม (Class Participation) เช่น การระดมสมอง Brainstorming และการบรรยาย การแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น

วิทยากร  :  นายสาธิต  บูรพรรณ์

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.              -     ความหมายของเลขานุการ

-           หน้าที่ของเลขานุการ

-           คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเลขาo6dki

-           การเรียนรู้สภาพแวดล้อมและผู้บริหาร

-           การทำงานเป็นทีม

-           ความคาดหวังของนายต่อเลขานุการ

-           คุณสมบัติของเลขานุการที่เจ้านายต้องการ

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.              -      ลักษณะการพูดและพฤติกรรม

-           วิธีจับประเด็น

-           การเรียนรู้ Boss

-           ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

-           ทักษะในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารตนเอง

-           การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ เวลา 14.30 – 14.45 น.

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

25 สิงหาคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

25 สิงหาคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

2,700 บาท

3,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3,000 บาท

3,300 บาท

บุคคลทั่วไป

3,300 บาท

3,500 บาท

หมายเหตุ

1.        ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

2.        ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.        ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.        การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน 

มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.        กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.        กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน เต็มจำนวน

 

 

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 02 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 36 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
เลขานุการ (2กย60)_1406201713217.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สราวดี ภาณุพัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วริศรา วงศ์ศีลธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ต้องกมล ชุริกานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นพรัตน์ จันทศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 4 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th