กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” จ.สงขลา ฟรี!!!
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

 

 

การสัมมนาเรื่อง

“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

                 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-14.45 น. ณ ห้องสุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6

              โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

หลักการและเหตุผล

เมื่อมีความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ้น ผู้ประกอบการได้พัฒนาการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง (High Strength Structural Steel) หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติการรับแรงดึงที่สูงขึ้น (High Yield Strength) สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง สะท้อนถึงต้นทุนด้านต่างๆที่ลดลงด้วยเช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงในก่อสร้างทั้งโครงสร้างอาคาร และ ฐานราก รวมถึงค่าขนส่ง ทำให้ในภาพรวมสามารถประหยัดต้นทุนก่อสร้างได้มากขึ้น

สำหรับเป้าหมายในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิศวกรทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของงานได้เข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  รีดร้อนมากขึ้น

กำหนดการ
 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด
 
09.15 - 10.30 น. ภาพรวมของการใช้โครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้าง
                           โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร
                                  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
                                  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 
10.45 – 12.00 น. หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็ก SM520
                           โดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
                           หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
 
13.00 – 14.15 น. การนำเหล็ก SM520 มาใช้ในการออกแบบโครงการหอศิลป์ 
                           ศูนย์วัฒนธรรม และ โครงการ D’Luck Theatre
                           โดย คุณธาร บุรณศิริ
                           รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Architectural Engineering 49
 
14.15 – 14.45 น. ร่วมเสวนาการใช้งานโครงสร้างเหล็ก SM520
                           โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร
                           รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
                           คุณธาร บุรณศิริ
 
ดำเนินรายการเสวนา โดย ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล 
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
แผนที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
วันที่จัด 05 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องสุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 100 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 36 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับ SYS - สงขลา_09062017175145.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ศุภโชค ภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 Thunyathorn rongsavad  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรีชา ถิ่นถาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จีรวัฒน์ ภู่อิสริยะกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ประสพชัย ขุนชิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นพดล เจริญเนตรกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูดิท อุปนิสากร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิชาติ เพชรวารี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุเทพ จันทรัตนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   รัฐวุฒิ คงแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   พงษ์ศักดิ์ ทองอนันต์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   กุศล สุมาลี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สุภาภรณ์ จันทระ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ปรีชา นุ่นหมิ่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ศิระ เดียวสุรินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วีรพงศ์ เดชนุ่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   นิรพา เจริญเนตรกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   บุญเอก ลีลารุจิเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   เศรษฐศาสตร์ รัตนพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สุธาทิพย์ สาคันลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   สมชาย ชายโอฬาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ภูวดล คำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   สมหมาย ชนสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุชนะ สรรพจักร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   เรวดี รองเดช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สุกรันวร์ จันทร์วิเศษ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   วัชรา กวมทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ทรงชัย มณีโชติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   นฤกร เรืองวานิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ชัยยพล ประดิษฐอุกฤษฎ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ธรรมรัตน์ พรมทองดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ถนอมศักดิ์ จริยาบูรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   เอกศักดิ์ ชุมคง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   วชิรวิชญ์ หนูเกตุ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   อาทิตย์ มิ่งมิตรวัน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ปฏิพัทธ์ แก้วสองสี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   สุธาวุฒิ จันทบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   บรรณ จิตต์เจตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   นิพิฏฐ์ ศรีอินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ทรงพล จังศิริวัฒนธำรง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   วรพจน์ เพชรนุ้ย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   วีรพล หอประยูร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   อดุลย์ ปังหลีเส็น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   เอกภพ อภัยรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ธีรพล สุวรรณรัชตกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   พรพงศ์ แสงวิจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ดาราวรรณ ชัยวีระเดช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   วิระชัย หมานเม๊าะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   รัชนี กลับรอด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ชำนาญ จงกลลาบาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   บัณฑิต ธรรมศาสตร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ธานินทร์ เพ่งบุญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   สมาน หะยีหวัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   อิศรา สมพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ศิริวัฒน์ แก้วหนู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   วิภูชาติ สุคนธพันธ์ุ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   มงคล บัวคีรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   สิทธิชัย พิริยคุณชน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   ปภังกร นิลวิสุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   วีระศักดิ์ พิพิธสุนทรศานต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   วุฒินันทน์ จงจิตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   คณิต เทพสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   ยูโซฟ เส็นยีหีม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   นายทรงพร งามขำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 64 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th