กำหนดการสัมมนา
 
เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง (Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height)
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง

Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

    หลักการและเหตุผล

ในการทำงานบนที่สูงนั้น ส่วนใหญ่อาจจะมีการใช้ เครื่องจักรในการช่วยนำผู้ปฏิบัติงานขึ้นที่สูง แต่ในบางครั้งจะพบว่าไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้สะดวก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการโรยตัวโดยใช้เชือกและอุปกรณ์ในการนำผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่จุดทำงาน ซึ่งในการทำงานดังกล่าวในประเทศไทย ยังขาดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ยังไม่มีองค์ความรู้และขาดทักษะในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโรยตัวในที่สูง ดังกล่าวอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมงานมีความรู้ความเข้าใจ จะมีส่วนช่วยในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ และจะช่วยปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

    วัตถุประสงค์

1.    เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

2.    สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในที่สูง ที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานโรยตัวเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

3.    สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง ที่ต้องมีการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

4.    เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

    กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิทยากรด้านการทำงานบนที่สูง l เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)  l ผู้ควบคุมการทำงานบนที่สูง l ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

วิทยากร

อ.วสันต์  มีสัตย์                กรรมการผู้จัดการ THAI ROPE ACCESS SERVICES CO., LTD.

                                   วิทยากรหลักสูตรการใช้งานเชือก (ROPE ACCESS)

                                   Assessor Working at high and Rescue จาก TPTI (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

                                   Rope Access Technique (U.K.)

 และวิทยากรผู้ช่วย (2 ท่าน)  TBA         

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.       - ที่มาของงานที่มีการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

                             - ชนิดและประเภทของเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

                             - มาตรฐานที่นิยมใช้ในการใช้งานเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

                             - การพิจารณาพิกัดรับน้ำหนักของเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

                             - เทคนิคการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นต่อการใช้ในการโรยตัว

                             - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเชือกในระหว่างการปฏิบัติงาน

                             - ข้อควรระวังในการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

                             - กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้งานเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.       - สาธิตเทคนิคการเลือกจุดยึดเกาะและการผูกรัดเชือกเข้ากับจุดยึดเกาะที่ถูกวิธี

                             - สาธิตการตรวจสอบเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

                             - สาธิตเทคนิคการโรยตัวตามมาตรฐานสากล

                             - สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเชือกในระหว่างการปฏิบัติงาน

                             - สรุป และ ตอบข้อสงสัย

 หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

6 กันยายน พ.ศ.2560

ชำระหลัง

6 กันยายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

2,500 บาท

3,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3,000 บาท

  3,500 บาท

บุคคลทั่วไป

3,500 บาท

4,000 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด               การคืนเงินดังต่อไปนี้

     5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

     5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

     5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

     5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

     หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

 

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                    -  ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

                    -  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

                    -  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์           เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

วันที่จัด 17 ก.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทร 0 2184 4600 ต่อ 527 ต่อ 0 2184 4597 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อุปกรณ์โรยตัว 16กย60_08062017101919.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ยุทธพร ผลสอน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พนิดา อุฬารรจิตกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เชาวพุทธ กรมแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มุตอปา มะแซ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สาคร สุวรรณโค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทองพูล แฝงราช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โยธิน ธรรมพระเวช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชติชัย ธงทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   คมสรรค์ กรมแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ปัจจัย แก้ววิเชียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ทองรัตร บุญอาจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   วิชม วิบุญอัด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   มานิต มีเด็ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   สิทธิศักดิ์ มาลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   เศกสรรค์ กรมแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สถาปนา ถนอมกิจนุรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สมเจน ชูทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   จิรายุ เอี่ยมสมร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ธีรศักดิ์ เจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วรายุทธ เจนดาราการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ปณิดา จั่นเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 24 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th