กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง

เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่  22 - 23 กรกฎาคม  2560

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล:

                ในปัจจุบัน มีการใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะเป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดทำโครงสร้างเองภายในประเทศ ซึ่งในการออกแบบเพื่อใช้งานยังไม่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการออกแบบโครงสร้างและวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของปั้นจั่นดังกล่าวตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ทางอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยเล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการออกแบบเพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิควิธีการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแนวทางการออกแบบที่ได้มาตรฐาน เป็นประโยชน์กับวงการปั้นจั่นเหนือศีรษะต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·        เป็นแนวทางในการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะตามมาตรฐาน

·        เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบของปั้นจั่นเหนือศีรษะให้เหมาะสมกับการใช้งานตามมาตรฐาน ISO และ FEM

·        เป็นแนวทางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

·        ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม

·        วิศวกรผู้ออกแบบ

·        วิศวกรผู้ตรวจสอบ

·        วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ

·        ช่างบำรุงรักษาผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น

·        ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นเหนือศีรษะและผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง: วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน ที่ วสท.

 

09:00 – 12:00

 

·        การเลือกใช้รอกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

·        การเลือกใช้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของปั้นจั่นเหนือศีรษะที่เหมาะสม

(ล้อ, ชุดรอก, รางไฟฟ้า, ชุดควบคุม,โครงสร้างประกอบอื่นๆ)

·        กรณีศึกษา และการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น

อ.จิรายุ

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

·        มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะ (FEM, ISO)

·        การออกแบบและเลือกใช้ส่วนประกอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

·        กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

ดร.สุเมธ

 

16:00 – 16:30

·        ถาม – ตอบข้อสงสัย

 

 

วันที่สอง: วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 

 

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน ที่ วสท.

 

09:00 – 12:00

 

·        ส่วนประกอบและกลศาสตร์พื้นฐานสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ

·        วิธีการเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น (Crane Girder: I-Beam, Wide Flange, Box)

·        วิธีการเลือกขนาดของรางวิ่ง (Crane Runway)

·        ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น  (Workshop #1) : ใช้เครื่องคำนวณ

อ.ธราธิป

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น (Workshop #2) : ใช้แผนภูมิ (CHART)

·        ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น  (Workshop #3) : ใช้คอมพิวเตอร์ (EXCEL)

·        ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของรางวิ่ง (Workshop #4)

อ.ธีระพงค์

16:00 – 16:30

·        สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยากร:

อ.ธราธิป อัมพะลพ

 

o   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เครน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

o   วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

 

 

อ.จิรายุ  เอี่ยมสมร

 

o   อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

o   กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด

o   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด

o   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ

 

อ.ธีระพงค์ มีเงิน

o   วิทยากรปั้นจั่น อิสระ

o   วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 

ดร.สุเมธ สถิตบุญอนันต์

o   อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร พระนคร

o   ประสบการณ์การทำงาน

·  Product Manager - Crane Mhe Demag  (Thailand)  Co., Ltd.

·  Key Account Manager KoneCranes (Thailand) Ltd.

·  Business Development Manager - SEA COLUMBUS Mc KINNON

 

 

 

 

วันที่จัด 22 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 0 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะ_c_29052017154948.jpg
                           เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะ_c1_29052017154959.jpg
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เดชา มาสสร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวัฒน์ หวังฟังกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาณุพงศ์ หนูช้างเผือก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ไสว ไพเราะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงศภัค สุขสนาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สราวุธ เถรนิยม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุชีพ ลี้ฐิตินันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิชาติ เพชรวารี  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   เดชฤทธิ์ โยธะคง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ทิฆัมพร กิ่มนางรอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ภูเบศวร์ ทองแสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ภาณุพงศ์ หนูช้างเผือก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   อัตถพงษ์ ทองดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   กิจจา จุนเจริญวงศา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อธิวัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ณัฎฐ์พจน์ โรจนรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ธนาวิทย์ ดีสวัสดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   บัณฑิต ผาคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อุดม สุภิษะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   กิตติ เมืองแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   เวทรินทร์ อธิจิระสิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ชัชวาลย์ เซ็นติยะนนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุพจน์ อึ้งอโนทัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ชาญวิทย์ วิทยาวิโรจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ผดุงศักดิ์ พงษ์คำแดง  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ธีรวุฒิ ล้อมลาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   สุรสาร เทพศิริ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   อาชวิน สาขา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พจนารถ อนุอัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   สุดใจ โฉมมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   สุชาติ ศรีจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   พรชัย หวังใจสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   มนูศักดิ์ จานทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ยุคลธร แสนเกิด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   พินิจ แก้วผา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ทรงเกียรติ สุวรรณนานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   อภิวัฒน์ ทองแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   สังวาลย์ บุญจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ประพนธ์ ชูประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ต่อลาภ ติ้วจันทึก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   นิวัฒน์ รัตนะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   อัครภัคร ไชยโวหาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   จักรพันธ์ หอมเนียม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ปัญจะพร หลิมตระกูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สมเกียรติ เชิดสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   ชูเกียรติ ชิภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   สมคิด กรวยทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ธนาวิทย์ ดีสวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   ทรงวุฒิ พันธ์ทองเพ็ชร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   พงศธร การย์สกุลธร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ปัญจพร หลิมตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ศิริกร ศิริโก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ราเชนทร์ ปาทาน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   เปรมปรี ศรีจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   จักรกฤษณ์ พรมมา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   อุเทน สุวิชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 59 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th