กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 16
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 16

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

นักจิตวิทยาชื่อดังของไทยท่านหนึ่งได้เขียนในนิตยสารขายดีเล่มหนึ่งความว่า วิศวกรไทยเป็นคนพูดไม่เป็นหรือพูดน้อย ก้าวร้าวสูง ชมคนอื่นไม่เป็น ติเก่ง จับผิดเก่ง ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางวิศวกรต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือหากเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ตาม ยากที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

การเจรจาต่อรองไม่ใช่เป็นเรื่องพรสรรค์ (GIFT) หรือสามัญสำนึก (common sense) อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การเจรจาต่อรองเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยพรแสวงในการเรียนรู้ทางทฤษฎี และฝึกหัดปฏิบัติสม่ำเสมอจนเกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญสุดท้ายในการผลักดันให้แผนงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วสท. จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม  ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร 2 วัน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ มาเป็นวิทยากร และเป็นผู้มีความรอบรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และเทคนิค ในการบรรยายให้เข้าใจง่าย โดยสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงหลังจากจบหลักสูตรแล้ว นอกจากวิทยากรจะบรรยายทฤษฎี ขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบแล้ว จะมีการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทดลองปฏิบัติตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1.         วิศวกร, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, นักบริหารการตลาด, การขาย, การจัดซื้อ และผู้ติดต่อกับบุคคล ภายนอกและภายในองค์กร

2.         วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมุ่งมั่นเป็น ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

3.         ผู้บริหารของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ และภาคเอกชน

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.   นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

2.  ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.    มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD)  จำนวน 18 หน่วย เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

4.   ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “ต่อรองได้ ตกลงได้”  แต่งโดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ

ทำงานประจำที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ ว.ส.ท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร และเป็นวิทยากรอบรม   ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการหลายแห่ง

วันที่จัด 26 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 21 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กรวิทย์ โนรา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรางคนา ตรังคานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อรุโณทัย พงศาปาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุขวัญมนัส กุลวรารมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สรีรา ภัทรนาวิก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อิทธิกร ภูมิพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุกิจ ถมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ส่งสวัสดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุทธิพร วารีสูงเนิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สิริวรพันธ์ ศิรประเสริฐกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   กนกลักษณ์ โอภาโส  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   สรินยา พงศ์พันธ์พฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   อรรถพล แก้วมนศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วิทูร แซ่ตั้ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ศุภฤกษ์ มะลิทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ปิยณัฐ แก้วนพรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สมาน สดสร้อย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   พรรณวลัย เชิญกลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   อธิปศาสตร์ ชวชัยสอนนอก  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 19 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th