กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 7
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง  “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 7

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

 

หลักการและเหตุผล              

                ปัจจุบันการเก็บข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างสำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานในการเก็บต้นทุนค่าก่อสร้างในรูปรหัสต้นทุนราคา ทำให้เกิดความสับสนในการทำงานทั้งในวิธีการและคำศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกกันสำหรับงานทางด้านการควบคุมราคาเป็นอย่างมาก ทำให้การสื่อสารและการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวอยู่ในวงแคบจนแทบจะไม่มีคนให้ความสำคัญทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งขณะนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในประบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ และรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน โดยได้จัดทำมาตรฐานรหัสต้นทุนค่าก่อสร้าง 2012 (งานอาคาร) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ วสท. มีความเห็นว่าควรจะได้มีการจัดอบรมเรื่อง Cost Control for Large Building Project ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และได้ซักถามวิธีการดำเนินการ การปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยวิทยากรที่มากประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและการควบคุมงบประมาณทั้งในแง่เจ้าของโครงการและผู้รับจ้าง

วิทยากรหลักในการอบรม

1.               นายสุชิน สุขพันธ์    2.    นายเสรี ลิ่มนววงศ์           3.นายจักรกริช  ธิติโสภี

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร  มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้างระดับสูง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

** หมายเหตุ  เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING 

หัวข้อการบรรยาย  (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)

1.          ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง เช่น การกำหนดหมวดหมู่งานสากล CSI FORMAT, UNIFORMAT II, RICS, มาตรรหัสต้นทุนค่าก่อสร้าง วสท. 2012 (งานอาคาร)  และประสบการณ์การใช้งานแต่ละประเภท การคิดพื้นที่เพื่อหาราคาต่อหน่วย ส่วนประกอบของราคาต่อหน่วย เป็นต้น

2.          การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมเทคนิคในการนำไปใช้งานกับงานอาคาร  เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย  ทางเลือกในการควบคุมค่าก่อสร้าง ในรูปแบบต่างๆในสากลพร้อมแนวทางประยุกต์แบบไทยไทย  ท่านจะรู้จักกับเทคนิค  

-             COST VALUE COMPARISON / CVC     -  EARNED VALUED METHOD / EVM      -  COST VARIANCE

3.          COST VARIATION II KEY WORD เรียนรู้ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปลี่ยนแปลง  งานเพิ่มลด  การใช้ราคาเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกำไรสูงสุดขององค์กร เรียนรู้เพื่อทราบวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายงานเปลี่ยนแปลง การเตรียมเอกสาร  การจัดระบบงานเพื่อรองรับงานเปลี่ยนแปลง รู้จักเทคนิคการใช้ และศัพท์ต่างๆ

-             BUDGET     -   CHANGED TYPE     -   COMMITTED/CONTRACTED     -    COST REMAIN

-             FORECAST AT COMPLETION     -   PAID BY OTHERS     -   VARIATION STATUS

4.          เรียนรู้ถึงเทคนิค ของ COST CONTROL EQUATIONเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในองค์กรทั้งส่วนงานของ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และในฐานะวิศวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER)

-             ในมุมมองของเจ้าของโครงการ      -   ในมุมมองของผู้รับจ้างก่อสร้าง

5.          เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของงานเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา มิใช่เป็นการออกคำสั่งงานเปลี่ยนแปลงซ้ำซ้อนงานในสัญญา ทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการ

-             การออกคำสั่ง      -   การดำเนินการ      -    การอนุมัติงานเปลี่ยนแปลง และการออกใบรับรองงานเปลี่ยนแปลง

6.          เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย งานเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้รับเหมาเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา มิใช่เป็นการออกคำสั่งงานเปลี่ยนแปลงซ้ำซ้อนงานในสัญญา ทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการการดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยผู้รับเหมา

-             การรวบรวมคำสั่งงานเปลี่ยนแปลง      -   การดำเนินการ เพื่อคิดราคางานเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของงานเปลี่ยนแปลง

-             การปรับงบประมาณเพื่อใช้ควบคุมบริหารงานโครงการ

7.          การปรับระบบองค์กร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา

-            การปรับระบบ     -  การปรับบุคลากร

8.          เรียนรู้ถึงปัญหาที่เจอบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของโครงการ

9.          เรียนรู้ถึงปัญหาที่พบบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะผู้รับเหมา

               

                พร้อมนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำความรู้ในการอบรมไปใช้ในการทำงานจริง  ทาง วสท. จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านด้านงานการควบคุมราคา  ทั้งส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเตรียมคำถามและปัญหาที่เจอในการทำงานควบคุมราคาจริง มาวิเคราะห์และบอกแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้การอบรมได้ประโยชน์จริงและผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการอบรมพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนซักถามเพื่อแก้ข้อสงสัยที่มี

หมายเหตุ :  พักรับประทาน ชา – กาแฟ  เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.

                    พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น

วันที่จัด 19 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 12 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ญาณโชติ นามบุตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิตติศักดิ์ เลิศมณีพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิทยา ชื่นอารมณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พันธุ์ธัช เลาหเอื้ออังกูร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ขนิษฐา ศรีประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เศรษฐพงศ์ สโมสร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สันติ นาครัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกรียงไกร โคตรแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เพชรอรุณ พ่มแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ฐานวีร์ บุญวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   มานะศักดิ์ เชี่ยวชาญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   สมชาย ลายโถ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   พลอย จรรโลงเศวตกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ภูวดล คำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   วิทูร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   อันทิกา แขดวง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ทิติมา ศรีเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   นิกาย พยุงผอ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ธวัชชัย รจิตวิไล  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ทิวาพร เถาปฐม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   เนติพงษ์ ปลื้มมนัส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   Wattanathon Sakuldee  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ปณชัย เนียมนิล  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   รัชพงษ์ แม้นพวก  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ปรมัตถ์ ตรีนาคพันธุ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สุจินต์ สุพิมพ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   รุ่งนภา เกตุเหล็ก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ชัชวาล ทวีรุจิโรจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 28 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th