กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ **ยกเลิก**
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ

วันเสาร์ที่  5  สิงหาคม  2560

ณ  ห้องประชุม ชั้น 4  อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

          ในอีก 4 ปีข้างหน้าการค้าขายจะมีการแข่งขันสูงเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน ผู้ผลิตจะอยู่รอดได้จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ได้มาตรฐาน และลดของเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคือการควบคุมตัวแปรในกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามที่ต้องการ การควบคุมจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ หัววัด ตัวควบคุม ตัวทำงาน และกระบวนการ  เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตมีความรู้พื้นฐานพอเพียง มีความเข้าใจ และมีทักษะในการควบคุมการทำงาน จึงได้มีการจำลองระบบแบบเวลาจริงด้วย 

          คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ ต่อวิศวกร  ผู้ใช้งาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้อย่างถูกต้อง 

 

วิทยากร          รศ.ดร.วิทยา   ยงเจริญ

กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

                   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

09.00-10.30 น.            ความรู้พื้นฐานระบบการวัด  อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลรวมถึงการติดตั้ง

10.30-10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น.            ความรู้พื้นฐานระบบควบคุม

12.15-13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45 น.            การประยุกต์ใช้งานด้วย การจำลองระบบแบบเวลาจริง

ของการควบคุม อุณหภูมิ และความชื้นในระบบปรับอากาศ  

14.45-15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น.           การประยุกต์ใช้งานด้วย การจำลองระบบแบบเวลาจริง

                             ของการควบคุมแบบ sequence ในการประทับตราชิ้นงาน

                             และการเดินมอเตอร์แบบ Star –Delta

วันที่จัด 05 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 29 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-วัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ_2605201713364.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ปิติ อนนตพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศุภสิทธิ์ เบญจเดชาชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 บุญจง บูรณวัฒนาโชค  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กฤตภัทร มกราภิรมย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อธิวัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวรรณ โอสถ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พีรศุษม์ ไชยศรีมณีพรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ประมวล หวังจุนกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อมเรศ เจตน์ฐากูร  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 11 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th