กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 24
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ   รุ่นที่  24

ระหว่างวันที่   18 – 20 สิงหาคม  2560        

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาต่างๆในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทางบริหารระดับสูง จึงให้ความสำคัญต่องานวิศวกรรมซ่อมบำรุงเป็นอย่างมาก เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง พร้อมทั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้อีกด้วย

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบไว้ 12 Module เพื่อเป็นหลักสูตรในการบริหารและการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยเฉพาะ

 

ผู้เข้าอบรม

            ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนก   หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยากรโดย      อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

                            ตำแหน่ง       ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   (Maintenance Manager)

                                                IBM  Storage  Product Thailand

                                                Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  18 สิงหาคม  2560

Module 1.      Maintenance Organization Structure

-       มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิ่ม

            ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลด้าน

            การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  

-  วัฎจักรของการบำรุงรักษา

-  กรณีศึกษา “ การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ”

 

Module 2.      Equipment Database

-       การรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเป็น BOM รวมถึงในการ

            จัดทำ Inventory  spare part ของเครื่องจักรอีกด้วย  

- กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานข้อมูล ” สำหรับเครื่องจักรใหม่

 

Module 3.      CMMS

-       นำ software มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงานด้าน maintenance

-       รวบรวมจัดทำรายงานด้านค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร

-       จัดทำรูปแบบการวางแผน Master P.M.

-       รายงานการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและนำไปวัดผล

-   กรณีศึกษา “ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

 

Module 4.      Management Support & Measures of  effectiveness

- มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้ง

                               วางแผนการป้องกันเพื่อไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีก

-  กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร  และ OEE

 

วันเสาร์ที่  19 สิงหาคม  2560

Module 5.      Maintenance Task / Procedure

-       วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ

            ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบัติได้ 

 

Module 6.      Maintenance planning scheduling

- มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ( P.M. : weekly / monthly / yearly )

                              และนำมาวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักร

-  กรณีศึกษา  “การออกแบบ P.M. อย่างมืออาชีพ”

 

Module 7.      Work control

-    การควบคุมระบบการทำงานในส่วนของงานซ่อมบำรุง และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง สามารถนำมาวัดผลในแต่ละเดือน เพื่อวางมาตรการ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

Module 8.      Personnel skill / Training

- เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเป็นรูปแบบ Multi-skills เพื่อวัดผลเป็น แบบ Skill –Gap

 

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม  2560

Module 9.      Shop Store Inventory 

- การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานซ่อมบำรุง

    และสามารถทำให้กำลังการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยที่เครื่องจักร  ไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย  

-  กรณีศึกษา  “ การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis ”

 

Module 10.     Continuous Improvement

- มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแก้ไขเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ ,Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร และด้านเทคนิค เช่น TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น  -  กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

-   กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

 

Module 11.     Proactive Maintenance

- คุณภาพในการทำงานด้านการซ่อมบำรุง

- แนวความคิด RCM

-  แนวความคิด Why – Why Analysis

-  กรณีศึกษา  Why – Why Analysis

 

Module 12.     Lean Maintenance

-    ความสัมพันธ์ระว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance

-   เป้าหมายของ Lean Maintenance

-   การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว 

 

วันที่จัด 18 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 20 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-การบริหารงานซ่อมบำรุง24_26052017133142.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เศรษฐวัฒน์ หนูฉิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจษฎา อุทัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พีรณัฐ ฤทธิ์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิษณุ ของสันเทียะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิรุต น่วมเกิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เฉลิมพล อุปพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จิรายุ ไวยนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เมธี ลีลาโคตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 รังษิกร สืบต้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ธเนศ ยศราวาส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สุริยนต์ นามวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   คุณวุฒิ ชมภูภาฒ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ชัยยา พูนสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   วรวุฒิ เกลี้ยงเกิด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   สิทธิพล แก้วพิทักษ์คุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   สันติ เตชะพิทักษ์ธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สมคิด เจียมเงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   จักรี ออย้อย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   เติมยศ สุวรรณทัต  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   สุรศักดิ์ อังสุทัตสรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 20 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th