กำหนดการสัมมนา
 
“ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)” (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง

“ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)”

(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)

วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (พฤหัสบดี – ศุกร์) เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

----------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

ปฐพีกลศาสตร์ เป็นวิชาการด้านหนึ่งที่วิศวกรผู้ที่จะสอบเลื่อนขึ้นเป็นสามัญจำเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ทั้งในด้านการออกแบบ และแก้ไขปัญหางาน การจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวนี้มี ความมุ่งหวังที่จะทบทวนความรู้ให้กับวิศวกรที่ประสงค์จะสอบเลื่อนระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจจะปรับพื้นฐานในวิชาการ ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการอบรมจะนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเพื่อนำมาประยุกติใช้  ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความชำนาญได้อย่างแท้จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)

2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

 

วิทยากร    ดร.ธเนศ วีระศิริ

        ลงทะเบียน                            เวลา 8.30-9.00 น.

        พักรับประทานอาหารกลางวัน       เวลา 12.00-13.00 น.

        พักรับประทานชา-กาแฟ              เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

 

หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1   คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน

บทที่ 2   ความสัมพันธ์น้ำหนัก – ปริมาตรของดิน

บทที่ 3   การจำแนกชนิดของดิน

บทที่ 4   หน่วยแรงประสิทธิผล (Effective stress)

บทที่ 5   หน่วยแรงในดิน (Stress in a Soil Mass)

บทที่ 6   การยุบอัดตัวของดิน (Compressibility of Soil)

บทที่ 7   กำลังรับแรงเฉือน (Shear Strength of Soil)

บทที่ 8   ฐานรากเสาเข็ม

วันที่จัด 20 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 0 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ภาณุวัฒน์ เครือจักร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เด่นชัย มณีนูญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรเดช เหรัมพกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จุฬาลักษณ์ ทองแท่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมภพ ไชยบาล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิชิต จุฑาโรจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 รัตน์ รัตนอภิรมยกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชูศักดิ์ มะโรหบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภัทรพล พลกระจายภภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   เฉลิมพล ทับทิมทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   กษมา จันทวาท  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ณฐพล ลิ้มสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ประสิทธิ์์ แก้วแจ้ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   เยาวมาลย์ ใจหาญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   วงศกร เตชธนัง  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   มนัสวีร์ นาวิก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ภีศพัฒ มิเกล็ด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ธีรยุทธ เปี่ยมสมุทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   กมลรัตน์ ฤทธิ์รักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   กันตนัช กรอบมุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   เวไนย์ มาสสอน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สุรินทร์ พันธ์สิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สายัญ ทองทา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ภาณุ ไตรวิเชียร  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   พงศธร โลหะมาศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ภัคนันท์ แสบคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   สุชาติ ขวัญสุขศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ปรีดาพร มีแฟง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   อธิคมาตร์ แสงแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 29 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th