กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 10
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    Welding Control ตาม  ASME  IX รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่  26 - 27  สิงหาคม  2560

ณ  ห้องประชุม   อาคาร วสท.

จัดโดย 

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล

          ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสูง หลายต่อหลายบริษัทจึงได้มีการออกแบบงานหรือชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีความพยายามลดความซับซ้อนในการผลิต จึงได้นำการเชื่อมมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความยุ่งยากในการผลิต

          กรรมวิธีการเชื่อม เป็นกรรมวิธีทางความร้อน โดยทำให้ชิ้นส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับอีกชิ้นส่วนหนึ่ง (อาจเป็นโลหะหรืออโลหะ)  ซึ่งเกิดการหลอมละลายจะปรากฏในบริเวณรอยต่อชน  ทำให้หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดการประสานเป็นชิ้นเดียว 

          ดังนั้น กรรมวิธีการเชื่อมจึงสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจุลโครงสร้าง ของวัสดุที่ถูกเชื่อม  และสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกล  เพื่อที่จะรักษาหรือปรับปรุงคุณสมบัติทางกลให้ตรงกับคุณสมบัติตามการออกแบบ  จึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรม ลักษณะของการเชื่อมให้ถูกต้อง  รวมถึงมีการควบคุมและบันทึกค่าตัวแปรสำคัญในการเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดความบกพร่องในการเชื่อม

 

จุดประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจทางด้านงานเชื่อม มีความตระหนักและเข้าใจ พฤติกรรมและกลไกที่เกิดในงานเชื่อม

2. มีความเข้าใจในมาตรฐานการควบคุมงานเชื่อม  ตามมาตรฐาน  ASME section IX

3. มีความเข้าใจถึงการเกิดรอยบกพร่อง ชนิดของรอยบกพร่อง เกณฑ์ที่สามารถยอมรับ และไม่สามารถยอมรับได้  ตามมาตรฐาน ASME

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม  2560

08.00 – 08.30  น.                ลงทะเบียน

09.00 – 16.00  น.                บรรยายหัวข้อเรื่อง

                                      -    Welding Qualification   ASME IX

-         Welding Procedure Specification (WPS)

-         Procedure Qualification Record (PQR)

-         Welder Qualification Test (WQT)

-    Weld defect and Discontinuity

-    Welding repair procedure and strengthening

-         Code, Standard and Specification

-         Documentation and MDR controlling

                            

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2560

09.00 – 16.00  น.                บรรยายหัวข้อเรื่อง

-         Typical duties of welding inspectors

-         Joint Design, Terms and Definitions

-         Welding Processes and check list

-         Consumables specification and suitable selections

-         Materials Specification (AWS and ASME spec), Properties and Test method

-         Basic of Welding Metallurgy for inspectors

-         Welding Processes: 5 Common Arc Welding Process

 

วิทยากรโดย

คุณสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์

-    วศ.บ. เครื่องกล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)

 

คุณอรรถพร   ฆารสมบูรณ์

-     M.Eng Welding Engineering (KMUTT) and B. Mechanical Engineering (KMITL)

-     Certified Welding Inspector

-     Radiographic Testing (RT Level II)

-     Ultrasonic Testing (UT Level II)

-     Boiler and Pressure Vessel design according to PED

-     Atmospheric Tank according to API 650

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

u  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

v  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน    คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน    คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน     คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน     หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

 

ส่งใบสมัครและประสานงานได้ที่ คุณสุพรรณีย์  แสนภักดี

โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538

E-mail: supannee@eit.or.th

 

วันที่จัด 26 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 9 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-Welding Control 10 (26-27 สค.60)_16052017153328.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ตะวัน มีประดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิริยะ วงษ์เพิก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 รัฐสยาม ใหญ่อรุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภราดร คุ้มภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ไชยรัช เมฆแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชิษณุ พฤทธิพงศ์พันธุ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พีระ ฤทธิ์สมิตชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วันชัย เคนแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิตติพันธุ์ ประคองกลาง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   พรเลิศ พระประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ภัทรวดี สุคนธรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เอกลักษณ์ เกิดหิรัญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   พีระ ฤทธิ์สมิตชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ไกรเดช พริ้งเพริศพฤนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วิยาภรณ์ ขจรไพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   วัชรินทร์ เศษวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ปริญญา สุขแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ศุภศักดิ์ เทศเกิด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   กลกฎ กรรณลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ณัฎฐวัฒน์ จิตมานะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   วรัญญู รวมคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ภานุพงศ์ ประยูรคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   อลิสา ศรีอำนวย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   เสนาะ พวงลำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ศตวรรษ พรมบุญศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ณิชกานต์ ลาภรังสิรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   วันเฉลิม เฟื่องฟู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   กฤติโชค พันธวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ณัฐกรณ์ รัตนวิจิตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ศรีญา โอภาสภาณุเมศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   ธนศิริ สายศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   รัฐพงษ์ ชูเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   จิระพงศ์ คงหอม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   รัฐกรณ์ หิรัญพนิตปรีดา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   มนตรี ทองเสงี่ยม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   กำธร สุขพิมาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   สิทธิชัย บุญกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   จุฑาทัศน์ ทองเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   กรกฎ ฉัตรชมชื่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   อภิชาติ ดวงจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 41 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th