กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    การออกแบบระบบท่อไอน้ำ  รุ่นที่  14

ในวันเสาร์ที่  25 พฤศจิกายน  2560

ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

**********

หลักการและเหตุผล

            ระบบท่อไอน้ำเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือหม้อไอน้ำ และอุปกรณ์ที่ต้องการไอน้ำ  การลงทุนที่ต้องใช้ไปในการผลิตไอน้ำและการใช้ไอน้ำอาจจะสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น นอกจากว่าระบบท่อไอน้ำเป็นไปตามจุดประสงค์ของงานในการส่งไอน้ำให้กับอุปกรณ์ใช้ไอน้ำที่ระดับความดัน และปริมาณที่เหมาะสม โดยที่ได้ไอน้ำแห้งและปราศจากอากาศ   ไอน้ำเป็นเพียงตัวกลางหนึ่งที่ช่วยในการนำความร้อนเท่านั้น  ความร้อนนี้อาจจะได้มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง  ถ่านหิน  ไฟฟ้า  ก๊าซ  ไม้ หรือพลังงานนิวเคลียร์  นอกจากตัวกลางจะเป็นไอน้ำแล้ว ก็ยังมี  น้ำร้อน  หรือน้ำมันร้อนก็ได้ที่ถูกใช้เป็นตัวกลาง  ในตัวกลางทั้งสามนี้จะมีใช้กันกว้างขวางที่สุด

            วิธีการกำหนดท่อไอน้ำให้พอเหมาะกับอัตราความต้องการไอน้ำ ถ้าท่อมีขนาดเล็กเกินไป  ความดันลดก็จะมากเกินไป  ซึ่งจะมีผลให้อุปกรณ์ได้รับไอน้ำไม่เพียงพอ  ส่วนท่อที่ใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าจะไม่ทำความเสียหายให้กับการทำงานของอุปกรณ์ แต่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะสูงขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานอันเนื่องมาจากอัตราความร้อนที่สูญเสียไปโดยการแผ่รังสีเพิ่มขึ้นด้วย

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. เห็นความสำคัญจึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อไอน้ำได้อย่างถูกต้อง  และสามารถจัดระบบท่อเพื่อส่งไอน้ำ และนำไอกลั่นตัวกลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กำหนดการ

08.15 – 08.50                 ลงทะเบียน

08.50 – 09.00                 พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30                 การคำนวณหาขนาดท่อไอน้ำและท่อ condensate

                                          Steam traps ประเภทต่างๆ:

                                         Mechanical traps, Thermostatic traps, Thermodynamic traps

                                          การเลือก Steam traps และการติดตั้งอย่างถูกต้อง การคำนวณ และการตรวจสอบ Steam traps

10.30 – 10.45                 รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00                 การติดตั้ง Steam Traps อย่างถูกต้อง การคำนวณ และการตรวจสอบ Steam traps (ต่อ)

          การประมาณ / คำนวณหาอัตรา condensate

                                          Flash steam และการนำไปใช้งาน

                                          หลักการเดินท่อ Steam และ Condensate

                                          วิทยากรโดย        อาจารย์ปรีชา อาการศ

                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.00 – 13.00                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30                 การคำนวณหา Thermal stresses และ Anchor forces ตามเกณฑ์ของ

                                          A.S.M.E. B31.1 -2001- Power Piping

                                         Stress components ต่าง ๆ ในท่อร้อนที่รับความดันภายใน

                                         Fatigue factors & allowable stresses สำหรับท่อไร้ตะเข็บ

                                         ASTM A53 Grade A&B; ASTM A106 Grade B&C

14.30 – 14.45                 รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00                 Tables ต่าง ๆสำหรับช่วยในการคำนวณ Stresses & Anchor forces ใน Expansion loops;

                                          900 loop, Hook Z Shape, Z Shape, U Shape with equal legs, U Shape with unequal legs,

                                          U Shape with no leg, U Shape ชนิด 2 ระนาบ

                                          ตัวอย่างการ Design expansion loops ชนิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ A.S.M.E. B31.1

                                          วิทยากรโดย         ผศ.ดร.ปัญญา   ขันธ์สุวรรณ

                                                                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

1 กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

2 กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน    คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน    คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน     คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

C  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน     หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

 

 

ส่งใบสมัครและประสานงานได้ที่  คุณสุพรรณีย์  แสนภักดี

โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th

 

 

วันที่จัด 25 พ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 23 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ท่อไอน้ำ14 (25 พย.60)_28062017101623.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นรา นาคสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรีชา จังหาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 Tippaya Phinit  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 Tarit Apisittiwong  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมชาย ลิ้มชื่นใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกลักษณ์ เกิดหิรัญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูวดล คำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ไกรเดช พริ้งเพริศพฤนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สุริยะ เจริญฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   อโณทัย จันทะรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   อนันต์ มครเพศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   กฤตวิทย์ แดงเถิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   นลินี กระแสร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   รณชัย พลายละหาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 17 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th