กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน “กระเช้าไฟฟ้า” (GONDOLA) รุ่นที่ 1
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

ชื่อหลักสูตร:

 

การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน “กระเช้าไฟฟ้า”

(GONDOLA)

 

รุ่นที่ 1

 

หลักการและเหตุผล:

              งานก่อสร้างอาคารสูงปัจจุบันนิยมใช้กระเช้าไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานมากกว่าสมัยก่อนที่ต้องตั้งนั่งร้านทำงาน แต่จากการตรวจสอบพบว่าการติดตั้งใช้งานยังไม่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิตและพบว่ามีอุบัติเหตุจากการใช้กระเช้าไฟฟ้าดังกล่าวอยู่เป็นประจำ

ดังนั้น คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จึงมองเห็นความสำคัญที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อการใช้งานเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในไซต์งานก่อสร้างต่างๆ

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·        ให้เข้าใจถึงวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต

·        ให้เข้าใจถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆ

·        ให้เข้าใจถึงการใช้งานรวมถึงการแก้ปัญหากรณีกระเช้าไฟฟ้าเสียฉุกเฉินขณะใช้งาน

·        ให้เข้าใจวิธีการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

วิศวกรที่เกี่ยวข้องlวิศวกรโครงการ lวิศวกรผู้ตรวจสอบ lวิทยากรด้านปั้นจั่น-เครนlเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน(จป.)

lผู้บังคับกระเช้าไฟฟ้า(คนขับ)lช่างติดตั้ง lช่างเทคนิคlผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการฝึกอบรม:

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560

 เวลา 08:30 – 16:30 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง: วันที่  7 ธันวาคม  2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

·        ชนิดและประเภทต่างๆของลิฟต์ขนส่งชั่วคราว

ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์

10:45 – 12:00

 

·        อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆของกระเช้าไฟฟ้า

ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

·        เทคนิคการติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าตามคู่มือผู้ผลิต

ภาคทฤษฎี อ.หฤษฏ์

14:45 – 16:00

·        การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการบำรุงรักษา

·        กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน

ภาคทฤษฎี อ.หฤษฏ์

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่สอง: วันที่  8 ธันวาคม  2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

·        การติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า(ช่วงแรก)

ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์

10:45 – 12:00

·        การติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า(ช่วงที่สอง)

ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

·        การตรวจสอบความปลอดภัยกระเช้าไฟฟ้า

ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์

14:45 – 16:00

·        ทดสอบขึ้นลง/การใช้งานของกระเช้าไฟฟ้า

ภาคทฤษฎี  อ.หฤษฏ์

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

 

วันที่จัด 07 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 37 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-GONDOLA1 (7-8 ธค.)_1608201710290.pdf
                           08-24-60-กระเช้าไฟฟ้า3_16082017102935.jpg
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เอกบดินทร์ ลีลาประชากุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นาวา รักษาวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 3 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th