กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร)
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

ชื่อหลักสูตร:

เทคนิคการติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

---หลักสูตรปรับปรุงใหม่---

รุ่นที่ 4

 

Course:

Installation & Preventive Maintenance Technique of Tower Crane

Class 4

 

หลักการและเหตุผล:

    ปัจจุบันปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)  เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องจักรหลักของงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีศักยภาพในการยกย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รัศมีการทำงานที่ครอบคลุมได้มาก และยังมีความสามารถในการยกย้ายวัสดุเพื่อหลบสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่ข้างเคียงได้อีกด้วย

                 ในการใช้งานปั้นจั่นหอสูงนั้น ผู้ใช้จะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ทั้งการเลือกใช้ ชนิด ลักษณะการติดตั้ง การอ่านค่าพิกัดการยก ข้อมูลจากคู่มือการใช้งาน การเพิ่มลดความสูง การโยงยึดเข้ากับอาคาร การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  เป็นต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน   

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·        สร้างความรู้ความเข้าใจกับเทคนิควิธีการติดตั้งปั้นจั่นหอสูง

·        ให้เข้าใจถึงส่วนประกอบและความสามารถในการทำงานของปั้นจั่นหอสูง

·        ให้สามารถอ่านค่าพิกัดยกและข้อมูลต่าง ๆ จากคู่มือได้อย่างถูกต้อง

·        ให้เข้าใจในหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับปั้นจั่นหอสูง

·        ให้เข้าใจขอบเขตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·        ให้เข้าใจพื้นฐานการใช้งานของปั้นจั่นชนิดเดอร์ริค

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิศวกรโครงการ l วิศวกรผู้ตรวจสอบปั้นจั่น l  วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน l  ผู้จัดการโครงการ lเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) l ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น l ผู้ยึดเกาะวัสดุ l ผู้บังคับปั้นจั่น l ช่างติดตั้ง l  ช่างเทคนิค l ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการฝึกอบรม:

ระหว่างวันที่ 14 –16 กันยายน 2560

เวลา 08:30 – 16:30 น.

 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

และ WORSHOP YARD WITH

TOWER CRANE

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่ 14 กันยายน 2560   สถานที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

·        ชนิดของปั้นจั่นหอสูง

o   ชนิดของปั้นจั่นหอสูงต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน

o   ข้อดีและข้อเสียของปั้นจั่นหอสูงแต่ละชนิด

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

10:45 – 12:00

 

·        ลักษณะการติดตั้งของปั้นจั่นหอสูง

o   รูปแบบการติดตั้งแบบต่าง ๆ

o   ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรูปแบบการติดตั้ง

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

 

·        ส่วนประกอบของปั้นจั่นหอสูง

o   รายละเอียดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปั้นจั่นหอสูง

·        การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต

o   ข้อมูลจากผู้ผลิต การพิจารณาและการนำไปใช้งาน

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

14:45 – 16:00

 

·        การอ่านตารางพิกัดยกวัสดุ (Load Chart)

o   ตารางพิกัดยกวัสดุของปั้นจั่นหอสูงชนิดแขนราบ (Hammerhead Jib)

o   ตารางพิกัดยกวัสดุแบบแขนปั้นจั่นชนิดกระดก (Luffing Jib)

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2559    สถานที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

·        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น

o   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นหอสูง

o   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ภาคทฤษฎี

[อ.สายัณต์]

10:45 – 12:00

 

·        การติดตั้งและรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง

o   ขั้นตอนและลำดับการติดตั้ง รื้อถอน

o   ข้อควรระวังขณะกำลังติดตั้ง รื้อถอน

o   อุปกรณ์ความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสูง เช่น ลิมิตสวิตช์ต่าง ๆ

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

 

·        การตั้งค่าพิกัดยกวัสดุ

o   หลักการและวิธีการตั้งค่าลิมิตสวิตช์ต่าง ๆ

·        การใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

o   ขั้นตอนปฏิบัติก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังใช้งานปั้นจั่นหอสูง

·        สัญญาณมือและการสื่อสารทางวิทยุสื่อสาร

o   สัญญาณมือแบบมาตรฐาน และการสื่อสารในการยกย้ายวัสดุ

·        การเพิ่มความสูง (Jacking) การลดความสูง และการยึดโยงเข้ากับตัวอาคาร (Bracing)

o   การอ่านคู่มือแสดงความสามารถในการยืนของปั้นจั่นหอสูง  (Free Standing)

o   การอ่านคู่มือแสดงระยะยึดโครงสร้างปั้นจั่นหอสูงก่อนเพิ่มความสูง

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

14:45 – 16:00

 

·        การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

·        การตรวจสอบประจำวัน

·        พื้นฐานการใช้งานปั้นจั่นชนิดเดอร์ริคเครน (Derrick Crane)

·        กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2560   สถานที่ ณ  ลานฝึกภาคสนาม พร้อมทาวเวอร์เครน

07:00 – 07:30

·        ลงทะเบียน / ออกเดินทางสู่ พื้นที่ฝึกอบรมภาคสนาม

 

09:30 – 10:30

 

·        แนะนำสนามฝึกและชนิดของปั้นจั่นหอสูงที่ใช้งาน

·        แนะนำชิ้นส่วน/อุปกรณ์ของปั้นจั่นหอสูง

ภาคปฏิบัติ

 

10:45 – 12:00

 

·        สถานีที่หนึ่ง: สาธิตการทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่นหอสูง

ภาคปฏิบัติ

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:00

 

·        สถานีที่สอง: สาธิตการบำรุงรักษาปั้นจั่นหอสูง

ภาคปฏิบัติ

14:15 – 15:15

 

·        สถานีที่สาม : สาธิตการตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง : ฐาน เสาโครงสร้าง บูมและสลิง

ภาคปฏิบัติ

15:15 – 15:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่จัด 14 ก.ย. 2560 - 16 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และลานฝึกภาคสนาม พร้อมทาวเวอร์เครน
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 20 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-TowerCRANE 4 (14-16กย.)_19052017113311.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th