กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมและสาธิตเรื่อง เทคนิคการติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร)
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

ชื่อหลักสูตร:

เทคนิคการติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

---หลักสูตรปรับปรุงใหม่---

รุ่นที่ 4

 

Course:

Installation & Preventive Maintenance Technique of Tower Crane

Class 4

 

หลักการและเหตุผล:

    ปัจจุบันปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)  เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องจักรหลักของงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีศักยภาพในการยกย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รัศมีการทำงานที่ครอบคลุมได้มาก และยังมีความสามารถในการยกย้ายวัสดุเพื่อหลบสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่ข้างเคียงได้อีกด้วย

                 ในการใช้งานปั้นจั่นหอสูงนั้น ผู้ใช้จะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ทั้งการเลือกใช้ ชนิด ลักษณะการติดตั้ง การอ่านค่าพิกัดการยก ข้อมูลจากคู่มือการใช้งาน การเพิ่มลดความสูง การโยงยึดเข้ากับอาคาร การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  เป็นต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน   

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·        สร้างความรู้ความเข้าใจกับเทคนิควิธีการติดตั้งปั้นจั่นหอสูง

·        ให้เข้าใจถึงส่วนประกอบและความสามารถในการทำงานของปั้นจั่นหอสูง

·        ให้สามารถอ่านค่าพิกัดยกและข้อมูลต่าง ๆ จากคู่มือได้อย่างถูกต้อง

·        ให้เข้าใจในหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับปั้นจั่นหอสูง

·        ให้เข้าใจขอบเขตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·        ให้เข้าใจพื้นฐานการใช้งานของปั้นจั่นชนิดเดอร์ริค

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิศวกรโครงการ l วิศวกรผู้ตรวจสอบปั้นจั่น l  วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน l  ผู้จัดการโครงการ lเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) l ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น l ผู้ยึดเกาะวัสดุ l ผู้บังคับปั้นจั่น l ช่างติดตั้ง l  ช่างเทคนิค l ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการฝึกอบรม:

ระหว่างวันที่ 14 –16 กันยายน 2560

เวลา 08:30 – 16:30 น.

 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

และ WORKSHOP YARD WITH

TOWER CRANE

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่ 14 กันยายน 2560   สถานที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

·        ชนิดของปั้นจั่นหอสูง

o   ชนิดของปั้นจั่นหอสูงต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน

o   ข้อดีและข้อเสียของปั้นจั่นหอสูงแต่ละชนิด

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

10:45 – 12:00

 

·        ลักษณะการติดตั้งของปั้นจั่นหอสูง

o   รูปแบบการติดตั้งแบบต่าง ๆ

o   ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรูปแบบการติดตั้ง

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

 

·        ส่วนประกอบของปั้นจั่นหอสูง

o   รายละเอียดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปั้นจั่นหอสูง

·        การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต

o   ข้อมูลจากผู้ผลิต การพิจารณาและการนำไปใช้งาน

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

14:45 – 16:00

 

·        การอ่านตารางพิกัดยกวัสดุ (Load Chart)

o   ตารางพิกัดยกวัสดุของปั้นจั่นหอสูงชนิดแขนราบ (Hammerhead Jib)

o   ตารางพิกัดยกวัสดุแบบแขนปั้นจั่นชนิดกระดก (Luffing Jib)

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2559    สถานที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

·        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น

o   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นหอสูง

o   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ภาคทฤษฎี

[อ.สายัณต์]

10:45 – 12:00

 

·        การติดตั้งและรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง

o   ขั้นตอนและลำดับการติดตั้ง รื้อถอน

o   ข้อควรระวังขณะกำลังติดตั้ง รื้อถอน

o   อุปกรณ์ความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสูง เช่น ลิมิตสวิตช์ต่าง ๆ

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

 

·        การตั้งค่าพิกัดยกวัสดุ

o   หลักการและวิธีการตั้งค่าลิมิตสวิตช์ต่าง ๆ

·        การใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

o   ขั้นตอนปฏิบัติก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังใช้งานปั้นจั่นหอสูง

·        สัญญาณมือและการสื่อสารทางวิทยุสื่อสาร

o   สัญญาณมือแบบมาตรฐาน และการสื่อสารในการยกย้ายวัสดุ

·        การเพิ่มความสูง (Jacking) การลดความสูง และการยึดโยงเข้ากับตัวอาคาร (Bracing)

o   การอ่านคู่มือแสดงความสามารถในการยืนของปั้นจั่นหอสูง  (Free Standing)

o   การอ่านคู่มือแสดงระยะยึดโครงสร้างปั้นจั่นหอสูงก่อนเพิ่มความสูง

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

14:45 – 16:00

 

·        การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

·        การตรวจสอบประจำวัน

·        พื้นฐานการใช้งานปั้นจั่นชนิดเดอร์ริคเครน (Derrick Crane)

·        กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2560   สถานที่ ณ  ลานฝึกภาคสนาม พร้อมทาวเวอร์เครน

07:00 – 07:30

·        ลงทะเบียน / ออกเดินทางสู่ พื้นที่ฝึกอบรมภาคสนาม

 

09:30 – 10:30

 

·        แนะนำสนามฝึกและชนิดของปั้นจั่นหอสูงที่ใช้งาน

·        แนะนำชิ้นส่วน/อุปกรณ์ของปั้นจั่นหอสูง

ภาคปฏิบัติ

 

10:45 – 12:00

 

·        สถานีที่หนึ่ง: สาธิตการทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่นหอสูง

ภาคปฏิบัติ

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:00

 

·        สถานีที่สอง: สาธิตการบำรุงรักษาปั้นจั่นหอสูง

ภาคปฏิบัติ

14:15 – 15:15

 

·        สถานีที่สาม : สาธิตการตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง : ฐาน เสาโครงสร้าง บูมและสลิง

ภาคปฏิบัติ

15:15 – 15:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่จัด 14 ก.ย. 2560 - 16 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และWORKSHOP YARD WITH TOWER CRANE
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-TowerCRANE 4 (14-16กย.)_19052017113311.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุชีพ ลี้ฐิตินันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดุสิต ลี้ตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อนุรักษ์ ดีขำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทินภัทร วงศ์วิเชียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิริพงษ์ สุภาคง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภคพล นวลใย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิทูร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   เอนก เรืองวิริยะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ศุภชัย โรจน์วิรุฬน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ปรเมธ ทองสหธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   วิชิต เกื้อกูลธเนศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ทองศักดิ์ จีนเวชศาสตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   สมชัย เสือน้อย  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ธนพงษ์ สุดเสนาะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ปกรณ์ เงามุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ชัยยุทธ พรหมแสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 18 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th