กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM **ขอเลื่อนอบรม**
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง   การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

ระหว่างวันที่  15 - 16  กรกฎาคม  2560

เวลา  09.00 – 16.00 น.   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

 

         การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM ( Total Productive Maintenance ) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารและฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร แก้ไขจุดบกพร่อง และพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนและอาศัยกิจกรรมที่สำคัญจากTPM นี้เอง มา เป็นกิจกรรมหลักและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วโลกว่า TPM  ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเท่านั้นแต่  TPM  ยังช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการสนองตามนโยบายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

      ผู้จัดการแผนก   หัวหน้าแผนก    วิศวกร    ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.  ผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนใน  อัตราบุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่               www.eit.or.th  กรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสาร ยื่นในวันอบรม)

        2.   ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 18 หน่วย  เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสภาวิศวกร

 

วิทยากรโดย               อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

                                    ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   (Maintenance Manager),   IBM  Storage  Product Thailand

                                    Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15  กรกฎาคม  2560

วันอาทิตย์ที่  16 กรกฎาคม  2560

-        ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

-        ความหมายของ TPM และประวัติความเป็นมา

-        ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม TPM

-  8   เสาหลักหรือกิจกรรมหลักในการดำเนินการกิจกรรม TPM

เสาที่ 1 :  Kobetsu Kaizen (การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง)

            กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริง

เสาที่ 2 :  Jishuhozen   (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง)

            กรณีศึกษา : OPL / Fugai

เสาที่ 3 :  Planned Maintenance ( การบำรุงรักษาตามแผน )

             กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริงที่ประสบความสำเร็จ

เสาที่ 4 :  Training and Education ( การฝึกอบรม )

             กรณีศึกษา : การสร้างระบบการอบรม

เสาที่ 5 :   Initial phase control (การบริหารจัดการในขั้นต้น)

เสาที่ 6 :   Quality Maintenance (การบำรุงรักษาคุณภาพ)

เสาที่ 7 :   Safety and Environment  

(ความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อม )

เสาที่ 8 :   Administration Efficiency

(ประสิทธิภาพของส่วนสำนักงาน )

    กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริงที่ประสบความสำเร็จ

-             12 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม TPM

-             ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินกิจกรรม TPM ประสบความสำเร็จ

 

หมายเหตุ :    พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

วันที่จัด 15 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 36 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
IE-การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM (15-16 กค.60)_25042017132928.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อาคม สีถาวร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 รักชนก ใจซื่อกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เวทรินทร์ อธิจิระสิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เฉลิมพงษ์ ราศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 4 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th