กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 47
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

(ทฤษฎีและปฏิบัติ)

รุ่นที่ 47 :  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

 

วัตถุประสงค์

ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้  อาจเกิดไฟไหม้ หรือเกิดความสูญเปล่าเนื่องจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน นอกจากนั้นในขณะที่ใช้ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็สามารถทำให้ระบบไฟฟ้า มีปัญหาคุณภาพเสีย เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน  มี ฮาร์โมนิคส์ ค่า Power Factor ไม่เหมาะระบบไฟฟ้าเกิดความร้อนมากผิดปกติอาจทำให้เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนถึงอาคารชำรุดเสียหายได้ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลำพังการติดตั้งตามมาตรฐานและตรวจพินิจด้วยสายตาเท่านั้น ยังไม่สามารถพบเห็นปัญหาที่แฝงอยู่ได้  ในยุโรปจึงมีมาตรฐาน IEC-60364 สำหรับทดสอบระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่และระบบเก่าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานในอาคารนั้น  ส่วนการตรวจและทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ก็เป็นประโยชน์และจำเป็นที่จะต้องรู้สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮาร์โมนิคส์ ฯลฯ  ซึ่งที่กล่าวมาเราสามารถหาวิธีและเครื่องมือวัดและทดสอบสภาพต่างๆ ของระบบไฟฟ้าอาคารได้  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

 

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร  ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร  อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

 

กำหนดการ :

 

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.15 น.    มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364                                 รายการทดสอบ  เช่น

                           -  ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE

                           -  ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE

                           -  ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance

                           -  การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)

                           -  อื่นๆ

                           -  หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ

                           -  ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)

                              (Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)

                           วิทยากร  คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์  

13.15 - 13.45 น.       ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า

13.45 - 14.45 น.    -  Power Quality analyzer

                           -  Grounding Measurement

                           -  IR Thermometer Principle & Application

15.00 - 16.30 น.    ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ 

                          เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester      

ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR  Thermometer

วิทยากร  ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง

วิทยากร  คุณธีระวัฒน์  หนูนาค 

 

หมายเหตุ :       Coffee Break        เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.           

                     Lunch                  เวลา 12.15-13.15 น.          

 

วิทยากร :

 

² คุณสุพจน์  ตุงคเศรวงศ์, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

² คุณธีระวัฒน์ หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์  จำกัด

² ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง, ผู้อำนวยการกองบริการบำรุงรักษ กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่จัด 25 ก.ค. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 35 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย รุ่นที่ 47_16062017163627.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นพดล สากยโรจน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอก เล้ามั่นคง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 บุรีรักษ์ สังข์คงเมือง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจษฎา อุทัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอกรินทร์ ล้อจิตติกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุวิทย์ น้อยอยู่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐวุฒิ หงษ์ทองมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เธียรศักดิ์ แสนทวีสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ไพรัตน์ อภิรัชฎาพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ภมร อรุณโรจนพรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ดวงดี แสนรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อดิสรณ์ นามเย็น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ภีมพันธ์ พูลสมบัติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   วิชัย ชยปาลกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   รณชัย สุขอร่าม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   กรัณย์ ศิริจันทร์ชื่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   วรรณิศา ปิ่นเกตุ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   อรรถพล บวรธรรมจักร  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   คุณากร เพรชแต่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   การุณรัตน์ แซ่ตั้ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ชัยวุฒ ชูรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ธชทัต จวงสอน  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   พยุงศักดิ์ เรืองจินดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ธีระเดช ทองจุ้น  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ธีรพันธ์ รัตนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ธวัชชัย งามชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   นพดล คล้ายพิกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ศิริพงษ์ เจนวิทยาการกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ไพโรจน์ ตั้งศุภธวัช  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ธีรยุทธ สุขขำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   เอกชัย รุ่งสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   จิระเดช สุขสมทิพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   กำพล เปลี่ยนจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   พิศิษฐ์ วัฒนโรจนาพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   เจตพร สุคนธา  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   ฤทธิ์ณรงค์ หวังสู้ศึก  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   อัครวัฒน์ ศิริวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   ปาณิศา ก่อกิจความดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   จิรวัฒน์ รสรื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วีรพล พิศาลพันธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 40 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th