กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System รุ่นที่ 2/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด
หลักสูตรที่ 2
การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
 
**วันที่ 27 สิงหาคม 2560   ขอให้ทุกท่าน นำเครื่องคำนวณมาด้วย**
 
หลักการและเหตุผล
ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง (Transmission System) หมายถึง ระบบการส่งกำลังไฟฟ้าจากระบบการผลิตไปยังระบบการจำหน่ายเพื่อขายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ โดยส่งกำลังไฟฟ้าในระดับแรงดันสูง ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) และสถานีไฟฟ้า (Substation) 
  สายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นทางลำเลียงพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้าเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าจากจุดต่างๆ และเป็นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ลงเป็นแรงดันต่ำ เพื่อส่งไปยังผู้ใช้ไฟ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) หมายถึง ระบบการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ประกอบด้วย สายจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง หม้อแปลงจำหน่าย และสายไฟฟ้าแรงต่ำ
สายจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นเส้นทางในการกระจายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังจุดต่างๆที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่ ด้วยแรงดันที่เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัย ส่วนหม้อแปลงจำหน่ายทำหน้าที่แปลงแรงดันจากระดับจำหน่ายให้เหลือแรงดันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปใช้งานได้
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการออกแบบสายส่งไฟฟ้า อันประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ การออกแบบสายส่ง การออกแบบทางไฟฟ้า การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า และ การกำหนดเขตปลอดภัย เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ในส่วนของระบบจำหน่าย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่สำคัญที่เป็นส่วนประกอบของระบบจำหน่าย ทั้งระบบสายอากาศ ( Overhead system) และระบบสายใต้ดิน (Underground system) เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วิทยากร 
* คุณสมชาย  หอมกลิ่นแก้ว,   การไฟฟ้านครหลวง
* คุณปิยะชัย  สุขปลั่ง,   การไฟฟ้านครหลวง
* คุณจรูญ  อุทัยวนิชวัฒนา,   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น.   บรรยาย
-  การออกแบบสายป้อน
- เสาไฟฟ้าและการยึดโยง
- สายไฟฟ้าและลูกถ้วย
- หม้อแปลง
-  ระยะห่างสายไฟฟ้า
- เครื่องป้องกันกระแสเกิน
- เครื่องป้องกันแรงดันเกิน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. - การออกแบบระบบสายใต้ดิน
- ระบบสายใต้ดิน
- ท่อร้อยสายและบ่อพักสาย
-ก่อสร้างสายใต้ดิน
-     สายใต้ดินและอุปกรณ์ประกอบ
วิทยากร : คุณสมชาย  หอมกลิ่นแก้ว-การไฟฟ้านครหลวง
             คุณปิยะชัย  สุขปลั่ง-การไฟฟ้านครหลวง
 
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
09.00-.12.00 น. บรรยาย
-ข้อมูลในการออกแบบสายส่ง
-การออกแบบสายส่ง
-สายไฟฟ้าและสายล่อฟ้า
-แรงดึงและการหย่อนตัวของสายไฟฟ้า และสายล่อฟ้า
-การออกแบบทางไฟฟ้า
-การออกแบบฉนวน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. -การออกแบบทางไฟฟ้า
-การออกแบบฉนวนอากาศที่เสาโครงเหล็ก
- การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า
-การกำหนดเขตปลอดภัย
-เขตปลอดภัยด้านข้าง
-เขตปลอดภัยใต้แนวสาย
วิทยากร : คุณจรูญ  อุทัยวนิชวัฒนา-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
**ขอให้ทุกท่านนำเครื่องคำนวณมาด้วยค่ะ
 
วันที่จัด 26 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
Transmission_1807201792821.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กฤชนนท์ ปั้นมณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุธน แพรกทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สิทธิพล จันทร์ด้วง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จงรักษ์ สุขเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิจิตรพงศ์ บุญลือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชยพล บุตรรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ฉัตรพล วิวัฒนาเจริญกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ยุทธพล พัฒนสิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   พลพยุห์ ลีลา  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ธีระภัทร์ แมนมิตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   พัฒนานนท์ ทำวิสา  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ณัฐกิตติ์ หนูรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ทรงพล มั่นจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   คนธรรพ์ เตียเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   โกสินทร์ คล่องเชิงสาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ภมร อรุณโรจนพรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สุวพันธุ์ สุวรรณเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   เกรียงไกร อินกัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   อภิสิทธิ์ ศรีวิพัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   จารุวัฒน์ ไม้แดง  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   วนิดา มิ่งไม้  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   วัชรากร เศรษฐไกรศร  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   เจษฎา คำแฝง  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สิทธิศักดิ์ ตันเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ธนาธิป หาปูทน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สุกฤษณ์ โรจนวิไลกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   วิชัย ชยปาลกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   เสกสรรค์ สังข์อ่อนดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ชุมพล ถนอมเงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   สราวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   โกสินทร์ โสมรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   พงษ์ธร อังคะโส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ไพวงค์ ตะเคียนศก  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ปฏิพัทธิ์ ทิมจะโปะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   อดิศักดิ์ แก้วสีหมอก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   สถาภรณ์ จักรทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   จำนงค์ เที่ยงธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ไพโรจน์ ช่วยนุกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   พัทยา แดงสุภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   สุทธิพร หอมยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   การ สิงหสกุลวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   สุรสิงห์ หวังต่อผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   สมเชตร์ บมไล่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ธนัญชัย เชื้อโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   วินัย ตรังค์เอื้อสันติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   นรุตม์ กอแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   กิตติภณ ทองพรหม  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   ณรงค์ฤทธิ์ แสงจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ปืนต้น นิยมเวช  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   สุมน พยัคฆมาศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   ราเชณ คณะนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   อนุพล ฤาชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ชุติภาส อินทะปัญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   พรศักดิ์ พูลพล  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ธนินทร์ คล้ายอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   วินัย กล้าเกิดผล  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   วิชัย ลังประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   เอกชัย เสถียรพงษ์สุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   โกสิทธิ์ บุตรรักษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   รวิภาส จงจินากูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   ธรรมนูญ สุนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   จักรรินทร์ กองมณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   วัชระ บุญปาสาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   ปรีดาพร รื่นสุคนธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   ภูฟ้า พุฒิกุลบวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   เฉลิมศักดิ์ ปัตเมฆ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   ทศพล รัตนมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   ชะณัฐโรจน์ กิจจาพูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   ชนิตพล สังข์สายศิริกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   กมล โพธิ์ไทร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   พีรดนย์ ทองดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   สุวพันธ์ สุวรรณเรวัตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   โกสินธิ์ บุตรรักษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 75 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th