กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด
หลักสูตรที่  1
การอบรมเรื่อง  Substation Equipment and Protective Relaying
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์)
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย สภาวิศวกร
www.eit.or.th
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
หลักการและเหตุผล
 
            ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานใน Substation และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุผิดปรกติหรือฟอล์ทเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วิทยากร
นายทวีโชค  เพชรเกษม,     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
กำหนดการสัมมนา
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
 08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน
 09.00-16.00 น.           บรรยาย
? - ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- Gas Insulated Substation           
-   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์
-   อุปกรณ์ต่าง ๆ และรีเลย์ในตู้สวิตซ์เกียร์ และตู้คอนโทรลบอร์ด    
-  การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน IEEE     
 
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
09.00-16.00 น. บรรยาย
    - หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
-    ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง  
-    การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร   
- Relay Setting    
- ระบบเคเบิลใต้ดิน    
 
วันที่จัด 05 ส.ค. 2560 - 06 ส.ค. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 27 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
Substation_1807201785649.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วรพจน์ เขตเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐพล ขันธิโชติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีระภัทร์ แมนมิตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรเชษฎ์ เสมอเหมือน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภมร อรุณโรจนพรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรพันธ์ พิศเพ็ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิชัย ชยปาลกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จาตุรงค์ ขาวสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มาโนช จันทร์ครุฑ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   คทาวุธ ประทุมนันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   เสกสรรค์ สังข์อ่อนดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   อุทัย กาวรรณธง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สมทรง แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ชุมพล ถนอมเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   สราวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   พงษ์ธร อังคะโส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ไพวงค์ ตะเคียนศก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ในฝัน ศรีสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ปฏิพัทธิ์ ทิมจะโปะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อัศวิน สุวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ปิยะวุฒิ ทะพิงแก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สถาภรณ์ จักรทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ปาณิสรา ตั้งมั่นสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ไมตรี ศรีบวรมงคล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   สายันต์ วิศิษฏ์ศักดาเดช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สุทธิพร หอมยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   การ สิงหสกุลวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สุวิมล ไกรจำนงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   นิติพงษ์ ศรีรักษาสินธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ธนัญชัย เชื้อโชติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   อัษทร วัฒนเวชรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ณัฐกิตติ์ หนูรินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   คนธรรพ์ เตียเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   บัณฑิต ยงบรรทม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   อัยย์รดา ปานบ้านเกล็ด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   รุ่ง แกล้วกล้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   บรรพต สอนดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   เจษฎา คำแฝง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   พิตติพรรธน์ ทิพย์มูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   วชิร สัจจะวรรณคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   สุรศักดิ์ แจ้งดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   นพดล สายสว่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ปืนต้น นิยมเวช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   สุมน พยัคฆมาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ปัณฑ์ชนิต คงนาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ปรีชา พิริยะโศภณจิตต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   พรศักดิ์ พูลพล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ฉัตรพล วิวัฒนาเจริญกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 49 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th