กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด
หลักสูตรที่  1
การอบรมเรื่อง  Substation Equipment and Protective Relaying
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์)
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย สภาวิศวกร
www.eit.or.th
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
หลักการและเหตุผล
 
            ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานใน Substation และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุผิดปรกติหรือฟอล์ทเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วิทยากร
นายทวีโชค  เพชรเกษม,     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
กำหนดการสัมมนา
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
 08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน
 09.00-16.00 น.           บรรยาย
? - ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- Gas Insulated Substation           
-   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์
-   อุปกรณ์ต่าง ๆ และรีเลย์ในตู้สวิตซ์เกียร์ และตู้คอนโทรลบอร์ด    
-  การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน IEEE     
 
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
09.00-16.00 น. บรรยาย
    - หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
-    ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง  
-    การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร   
- Relay Setting    
- ระบบเคเบิลใต้ดิน    
 
วันที่จัด 05 ส.ค. 2560 - 06 ส.ค. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 15 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
Substation_1807201785649.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 รุ่ง แกล้วกล้า  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรพจน์ เขตเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 โกศล สนทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 บัณฑิต ยงบรรทม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สงวน บุญปัญญารักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชัยวัฒน์ คลังเงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐพล ขันธิโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ฉัตรพล วิวัฒนาเจริญกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ธีระภัทร์ แมนมิตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สุรเชษฎ์ เสมอเหมือน  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ณัฐกิตติ์ หนูรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ทรงพล มั่นจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ภมร อรุณโรจนพรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ธีรพันธ์ พิศเพ็ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วนิดา มิ่งไม้  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   เจษฎา คำแฝง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   วิชัย ชยปาลกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   จาตุรงค์ ขาวสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   มาโนช จันทร์ครุฑ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   เสกสรรค์ สังข์อ่อนดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   สมโชค พลงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   อุทัย กาวรรณธง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สมทรง แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ชุมพล ถนอมเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สราวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   พงษ์ธร อังคะโส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ไพวงค์ ตะเคียนศก  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ในฝัน ศรีสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ปฏิพัทธิ์ ทิมจะโปะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   อัศวิน สุวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ปิยะวุฒิ ทะพิงแก  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   สถาภรณ์ จักรทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ปาณิสรา ตั้งมั่นสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   ไมตรี ศรีบวรมงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   สายันต์ วิศิษฏ์ศักดาเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   สุทธิพร หอมยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   การ สิงหสกุลวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   สุวิมล ไกรจำนงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   นิติพงษ์ ศรีรักษาสินธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ธนัญชัย เชื้อโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   อัษทร วัฒนเวชรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   อัยย์รดา ปานบ้านเกล็ด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   บรรพต สอนดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   พิตติพรรธน์ ทิพย์มูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   วชิร สัจจะวรรณคุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   สุรศักดิ์ แจ้งดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   นพดล สายสว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   ปืนต้น นิยมเวช  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   สุมน พยัคฆมาศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ปัณฑ์ชนิต คงนาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   ปรีชา พิริยะโศภณจิตต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   พรศักดิ์ พูลพล  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ธนินทร์ คล้ายอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   ณัฐพล อยู่ถาวร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   สุรัตน์ ลาภนภานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   วิชัย ลังประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   เอกชัย เสถียรพงษ์สุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   โกสิทธิ์ บุตรรักษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   สัมพันธ์ สมชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   ทิวาพร กิจเอื้อวิริยะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 61 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th