กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติตตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

                                                           “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”

รุ่นที่ 1/2560

                                                                         วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

หลักการและเหตุผล

                      เพื่อให้วิศวกรที่ทำงานเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และผู้ดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิทยาการด้านอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบ รวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการใช้อาคาร ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจถึงที่มาของการกำหนดระยะห่างที่ตั้งของอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ประกอบระบบ รวมทั้งการเดินสายสัญญาณ เพื่อให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดการทำงานผิดพลาด (Fault Alarm) นอกจากนี้ จะเป็นการเสริมทักษะในด้านการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งเสร็จ รวมทั้งการทดสอบระบบและอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน วสท. และสภาวิศวกร รวมทั้งการฝึกภาคปฏิบัติในการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการนำไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้

2.       เพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบ ติดตั้ง และ         ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

3.       เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

1.       วิศวกรไฟฟ้า  และช่างไฟฟ้า

2.       วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความปลอดภัย

3.       เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ

4.       ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

3        บุคคลทั่วไป และนิสิต / นักศึกษา

คณะวิทยากร: ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์ / นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ / นายสวง  กิตติสิริพันธุ์ / นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

             

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

09:00 – 12:15 น. ข้อกำหนดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน วสท.

-       การจัดการและการแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันอัคคีภัย

-       อุปกรณ์ตรวจจัดและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

-       แผงควบคุมและไฟฟ้าในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

-       ระบบและการติดตั้ง

-       แหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

-       การตรวจสอบระบบ

วิทยากร    ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์

12:15 – 13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:15 – 16:30 น. เทคนิคการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ

-       การลุกลามของเพลิงไหม้ และกรณีศึกษา

-       การคำนวณเวลาในการอพยพ และการตรวจจับเพลิงไหม้

-       กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

-       พื้นฐานการออกแบบ ติดตั้ง และการทดสอบ

-       การพิจารณาเลือกระบบและอุปกรณ์

-       การเตรียมแบบและรายการประกอบแบบ

-       การนับจำนวนและประมาณราคา

วิทยากร    นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

 

 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

09:00 – 12:15 น. การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ

-       แผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบในการควบคุม

-       การปรับตั้งและกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบที่แผงควบคุม

-       การเลือกใช้และการติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้า

-       การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และวงจรสัญญาณ

-       การปรับตั้งการทำงานระบบด้วย input / output matrix

                       วิทยากร  นายสวง กิตติสิริพันธุ์

13:15 – 16:30 น. การตรวจสอบ การทดสอบ และการดูแลรักษา ตามมาตรฐาน วสท. และประมวลหลักปฎิบัติฯ

                       สภาวิศวกรเชิงปฏิบัติการ

-       การตรวจสอบ และทดสอบระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จ

-       การทดสอบประจำเดือน และประจำปี

-       การดูแลรักษา เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา

-       การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบอาคาร

-       การทดสอบแผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบ

-       การดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ

วิทยากร  นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

 

 

**  วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ค่าลงทะเบียน

  ประเภทสมาชิก

จ่ายภายในวันที่ 6 กค. 60

จ่ายหลังวันที่ 6 กค. 60

r*  สมาชิก วสท.

3,600 บาท / คน

4,000 บาท / คน

r*  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป

4,000 บาท / คน

4,500 บาท / คน

 

วันที่จัด 13 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 100 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -12 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-รุ่นที่ 1-2560-แผ่นพับ_19042017113020.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 บุญธรรม นวลใย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปราโมทย์ คำเพชร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนายุทธ สายจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อานนท์ คำแพงดาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วงศ์วริศ เอนกขจรเกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พีระศักดิ์ ท้าวสนิท  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปวีณา อนันตสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เรือนแก้ว วิเศษธาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สกล นุชบุษบา  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   พูลชัย ต.ศิริวานิช  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ปิยะวัชร สมเกียรติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ชาญชัย เชาว์สวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   สงกราน สอดส่องกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ชำนาญ ทองมาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   กชามาศ สุคนโธทก  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   พงษ์เกษม เบ็ญตะหมาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   มุนี กายี  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   วิชัย ฐิติพันธ์รังสฤต  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ปารย์พิรัชญ์ ขำเมืองน้อย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วิทธวัช คำทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   จำนงค์ ใจนวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ประเสริฐ มาวิมล  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   วสิรินทร์ ตัณฑ์ศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   วรงค์ สุทธิโอสถ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ปิยวิทย์ อินอักษร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   เสาวนิตย์ หีมใบ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ชยพล ธรรมอักษร  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   วัฒนา บุญอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   โกสินทร์ คล่องเชิงสาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ชนินทร์ ชูเชิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   วีรชัย ดำรงวงศ์สกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   สุวัจน์ บูรณเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ศตบงกช คชจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   อภิสิทธิ์ สุขยอด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ศราวุธ วันลับแล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ศิวะพัทธ์ คุ้มมะณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   นิพนธ์ ยิ้มเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   กิตติชัย คชมนต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ภัคพล งามเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ตุลชัย รักพืช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   อภิสิทธิ์ ศรีวิพัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   ว่าที่ พ.ต. พิสิฐ จันทร์ผ่อง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   สำรวย ไสยศาสตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   อลงกรณ์ เขื่อนคำป้อ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   จาตุรงค์ ขาวสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   พนิต โชติเลอศักดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ชิดชนก ภู่เกิด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   สมทรง แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ชุมพล ถนอมเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ณรงศักดิ์ ยิ้มพะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   ชวรินทร์ ศิริกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   สุเมธ จวนอึ้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   จุฬินทร์ ชมนาค  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   ณัฐพงศ์ คงน่วม  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ประกายแก้ว บุตราช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   ปิยะพงษ์ คล้ายท่าโรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ไพวงค์ ตะเคียนศก  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   สุภชัย ยิ่งมีมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   ณัฐกมล ศรีหานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   ฐานันดรชัย สาครขันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ทศพร กัณฑพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   สถาภรณ์ จักรทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   เอกราช ผิวนวล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   ณัฐพล เยะยัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   สมคิด ฮ่องสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   ธานี วุฒิรัตน์ธาดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   อดิศร ธิศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   เอกภาพ สุวังบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
72   พิชยา ณ ลำปาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   ภัทรพล แสงครุธ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   ภาณุพงศ์ นวลปลอด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
75   สุวัจน์ บูรณเพชร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   สิทธิชัย ขยันกิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
77   อรณิชา วงษ์เพชรศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
78   นฤเบศร์ สีขาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   ปรีดา คุปตนันท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   วศิน อัครวิทยาภูมิ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   อนุชา มีลาภ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
82   กฤษณะ คำอุดม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
83   สิทธิพงษ์ กำเนิดกาญจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
84   จักรพันธ์ ถาวรวงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
85   กษมา นานา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
86   ปวิช ศรีตละนุต  ชำระเงินเรียบร้อย  
87   นันทวัฒน์ เพียรผาสุก  ชำระเงินเรียบร้อย  
88   สุริยา ยอดทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
89   อภิชัย มูลนิทรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
90   ธวัชชัย งามชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
91   พงศธร ตันติวราชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
92   สมจิต ชินะใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
93   ดลธรรม หินตะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
94   อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
95   พงษ์เทพ สุวรรณศิลป์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
96   หงษ์ทอง ขันจุน  ชำระเงินเรียบร้อย  
97   สิทธิพงษ์ แก่นจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
98   ศรีโรจน์ คล้ายสุบรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
99   จิระวัฒน์ ไชยโอชะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
100   ไฟซาล ทองวิลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
101   นพพร อู่ยายโสม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
102   ธนากร ห้ามกลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
103   ปิติพงศ์ แสงวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
104   สำรวย ไสยศาสตร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
105   ธนธรณ์ อังศุประภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
106   ยวิษฐา วงษ์ฟองนวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
107   สุธี ตั้งสัจจานุรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
108   อรรถพล สีสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
109   ประจินต์ เล็กกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 109 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th