กำหนดการสัมมนา
 
โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สำหรับผู้มีประสบการณ์ในสายงาน รุ่นที่3
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการฝึกอบรม

เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

สำหรับผู้มีประสบการณ์ในสายงาน  รุ่นที่3

 

วัตถุปวัตถุประสงค์

1)   เพื่อฝึกอบรมบุคลากร เพิ่มศักยภาพ ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานระดับสากล และออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่มีอายุงานและประสบการณ์ในสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

2)   เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ มุ่งให้การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนี้เป็นการตรวจสอบที่เป็นทางการเพื่อให้การจัดการงานทางด้านความปลอดภัยทางถนนสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าเเป้าหมาย

1)   เพื่อดำเนินการฝึกอบรมและเตรียมการออกใบรับรองให้แก่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีประสบการณ์งานทางด้านความปลอดภัยทางถนนในสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)   เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายงานนี้อยู่แล้ว ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยรุ่นแรกจะเปิดรับผู้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 วันต่อครั้ง

3)   เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บรรจุมาตรการ ตปถ. ในทุกระดับขั้นตอนทั้งขั้นตอนการออกแบบ          การก่อสร้าง การเปิดใช้ หรือถนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน            

 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะมีแผนงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจน มีงบประมาณในการดำเนินการ (ประมาณร้อยละ 4 ของค่าออกแบบของโครงการ) ซึ่ง? ณ.ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เริ่มดำเนินการในด้านนี้แล้ว แต่ยังไม่ใช่รูปแบบของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เป็นสากล?เพราะ?ขาด?บุคลากร?ที่มี?ใบ?รับรอง?ใน?การ?ตรวจสอบ?อย่าง?เป็น?ทาง?การ

 

 

 

 

คุณสคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

   ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการฝึกอบรมและออกใบรับรองมาตรฐานให้เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มี 2 ระดับ ได้แก่  

1)   บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานทาง การจราจร และขนส่ง และความปลอดภัย    ทางถนน รวมทั้งงานด้านเทคนิคในการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุง และซ่อมแซมโครงข่ายถนน หรือบุคคลผู้ที่ได้ผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ที่มีอายุงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะมีสิทธิยื่นผลงานที่เกี่ยวข้องและผลงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น  “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน”

2)   บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์อายุงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 มากกว่า 10 ปี เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะจะมีสิทธิยื่นผลงานที่เกี่ยวข้องและผลงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในวุฒิระดับอาวุโส”

ระยะเวลาในการฝึกอบรม                                             

ระยระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 3 วัน ดังนี้;

วันที่ 1-2 การอบรมในภาคทฤษฎี: ภาพรวมของอุบัติเหตุจราจรและการจัดการด้านความปลอดภัย, ความรู้เบื้องต้นของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน, หลักการของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน, กระบวนการจัดทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน, ประเด็นด้านกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน, รายการตรวจสอบ, ตัวอย่างกรณีศึกษา และการเขียนรายงาน

วันที่  3    การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ทำการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของโครงการถนนที่ทางคณะผู้ฝึกอบรมเลือกมาเป็นกรณีตัวอย่าง และใช้เป็นประเด็นเพื่อการปรึกษาหารือในเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน หาสาเหตุที่เกี่ยวข้องของปัจจัยร่วมต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไขและนำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทุกกลุ่ม ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจปัญหาแต่ละกรณีเพิ่มขึ้น อนึ่ง ในการฝึกอบรมนี้ อาจใช้เทคโนโลยี VR ( Virtual Reality)  เพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

 

โดยสรุประยะเวลาในการดำเนินงานจัดฝึกอบรมฯ แต่ละครั้งจะใช้เวลา 3 วัน โดยวันที่ 1-2 เป็นการอบรมในภาคทฤษฎี และวันที่ 3 เป็นภาคปฏิบัติออกสนามและการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 

 

 

 

วันที่จัด 26 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 0 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณน้ำเพชร โทร0955976377 อีเมลล์ : lumkawaii_toey@hotmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิติ จันทรุไทย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวิทย์ เรือนมูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 บรรชา ชูรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรเมศวร์ เหลืองเทพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วีรวัฒน์ รักษาสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจษฎา นาวาสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มนตรี วรรณบวร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วัฒนพงศ์ ตวงสิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   chalat tipakornkiat  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ธวัชชัย รุ่งทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   จรรยา คำมูลอินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   พัชรายุทธ์ จันทน์หอม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วันเสด็จ บุณยะวันตัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   กฤษฎิ์ เมลืองนนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ธีราเดข เอียดทุ่งคา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ทวีศักดิ์ ปานจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   กันตินันท์ สินธูระหัฐ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 20 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th