กำหนดการสัมมนา
 
การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 14
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรม  วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ   รุ่นที่  14

ระหว่างวันที่  8 – 10  มิถุนายน  2560

ณ   ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย 

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

ร่วมกับ   สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล

หม้อน้ำ  (Boiler)   เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  และโรงพยาบาล  ฯลฯ  เพื่อเป็นต้นกำลังทางความร้อนหรือเป็นต้นกำลังทางความดัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง    ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม   

การตรวจทดสอบหม้อน้ำ เป็นหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกล ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร หน่วยงานรัฐ ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่างก็ออกกฎหมายสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร แต่หม้อน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถ้าวิศวกรที่มีหน้าที่ตรวจทดสอบไม่ศึกษารายละเอียด เทคนิค ประสบการณ์ และความชำนาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อวิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วย

ดังนั้น  หม้อน้ำ จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ขึ้นอยู่กับการควบคุมหม้อน้ำให้ทำงานอย่างคงที่สม่ำเสมอ  มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย  ตระหนักความสำคัญของความปลอดภัย  จึงได้กำหนดจัดอบรมนี้ขึ้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.   ผู้เข้ารับการอบรม  ควรมีความรู้ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)  คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.)  อุตสาหกรรมศาสตร์  (อศ.บ.)  และวิทยาศาสตร์ (วท.บ)  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ

และผู้สนใจทั่วไป

2.   ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบหม้อน้ำเพิ่มขึ้น  สำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำที่ถูกต้องจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์

·    เพื่อสร้างพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหม้อน้ำตามหลักวิชาการ

·    เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้วิศวกรรุ่นใหม่หรือยังขาดประสบการณ์ ให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจหม้อน้ำ

·    เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่  8  มิถุนายน  2560

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น. เทอร์โมไดนามิคส์ของระบบการผลิตไอน้ำ

                                    วิทยากรโดย    ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์

10.00 – 10.15 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.             ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ

                                    วิทยากรโดย    ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.             การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน

                                    วิทยากรโดย     นายอรรถพร   ฆารสมบูรณ์

14.15 – 14.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.             การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

                                    วิทยากรโดย     นายสุเมธ    เตชาชัยนิรันดร์

 

วันศุกร์ที่  9  มิถุนายน  2560

09.00 – 10.30 น.             การถ่ายเทความร้อน

                                    วิทยากรโดย     ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ

10.00 – 10.15 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.             ทฤษฎีการเผาไหม้

                                    การใช้เชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ

                                    วิทยากรโดย     ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.             คุณสมบัติของน้ำ  การควบคุมน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ  และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

ที่เกิดจากสภาพน้ำ

                                    วิทยากรโดย    นายชัชวาล   บุญชู

14.15 – 14.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.             วัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)

                                    วิทยากรโดย    นายกรณเสฏฐ์    ปิติอริยะนันท์

    

วันเสาร์ที่  10  มิถุนายน  2560

09.00 – 10.00 น. เตรียมหม้อน้ำก่อนการตรวจทดสอบ

                                    วิทยากรโดย       นายเทพรัตน์   เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์  ปานซัง

10.00 – 10.15 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.             ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

                                    วิทยากรโดย    นายเทพรัตน์    เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์  ปานซัง

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.             การประหยัดพลังงานหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท

                                    วิทยากรโดย     นายจรัล   จิรวิบูลย์

14.15 – 14.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.             การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน

                            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกร

                                    วิทยากรโดย     นายวิชัย   สถาปิตานนท์

16.30 – 17.00 น.             สอบประเมินผลการอบรม

วันที่จัด 08 มิ.ย. 2560 - 10 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 7 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ตรวจสอบหม้อน้ำ14_05042017111329.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เดชา มาสสร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภานุพงษ์ พุ่มนิมิตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธวัชชัย ใยเผือก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิษณุ จัตุกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปริญญา รังษีสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกียรติชัย ชุสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปริญญา รังษีสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 บัณฑิต ชูทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อรุณ บุญฤทธิื  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ธีระพงศ์ คงเทพ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ดลนภา ศตศาศวัต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   อธิธัช สำราญชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   กราณรุณย์ สุดขลิบ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ธนัญชัย อากาศวิภาต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ชนิกานต์ ชาญสตบุตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ผไทรัช สีดา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ิอรรถวุฒิ อุ่นเรือน  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ชัยศิลป์ ิจินานาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ปรีชาพงศ์ สุขเกษม  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   วิชชากร สวัสดิ์มงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   จารุพงศ์ เลิศวิลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   วสันต์ เตวิชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   พงศธร เทพเสนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สมพิศ บุญถาวร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   วีระพงศ์ ไชยมีสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ศักดิ์ดา พุทธา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   สุทัตตา เพชรรังสรรค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   วสุธร เพชรรังสรรค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   วิเชียร ชลคีรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   สมเกียรติ เชิดสันเทียะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 33 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th