กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 4
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง  การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน  รุ่นที่  4

ระหว่างวันที่  21 - 23  กรกฎาคม  2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล

            ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและใช้งานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Blowdown Tank, Autoclave, Retort และ Reactor เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยจึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันในโรงงานไว้ด้วย กำหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกับหม้อน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ การตรวจสอบ การใช้งานและการซ่อม ป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงถังลม และถังแก๊ส

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื้องต้น และการกำหนดวิธีการตรวจสอบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ

     หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผื่อ

     ด้านความแข็งแรงเพียงพอ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม  2560

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

09.00–12.00 น.     แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดันเบื้องต้น

13.00 – 16.00 น.    ลักษณะความเสียหายของภาชนะรับความดัน

 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม  2560

 

09.00–12.00 น.      วิธีการตรวจสอบภาชนะรับความดัน

 

13.00 – 16.00 น.    การประเมินอายุที่เหลือภาชนะรับความดัน

 

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม  2560

 

09.00–12.00 น.      วิธีการซ่อมและปรับปรุงภาชนะรับความดัน

 

13.00 – 14.30       กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

14.30 – 16.00       กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมทั่วไป

                     

 

วิทยากรโดย      นายสายัณห์  ปานซัง

                   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                   อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

                   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ

                   กรรมการสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

วันที่จัด 21 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 38 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ประเมินอายุถังความดัน4 (21-23 กค.60)_1605201792726.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปริญญา นาสารีย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 2 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th