กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 4
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง  การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน  รุ่นที่  4

ระหว่างวันที่  8 - 10 กันยายน  2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล

            ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและใช้งานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Blowdown Tank, Autoclave, Retort และ Reactor เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยจึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันในโรงงานไว้ด้วย กำหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกับหม้อน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ การตรวจสอบ การใช้งานและการซ่อม ป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงถังลม และถังแก๊ส

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื้องต้น และการกำหนดวิธีการตรวจสอบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ

     หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผื่อ

     ด้านความแข็งแรงเพียงพอ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2560

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

09.00–12.00 น.     แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดันเบื้องต้น

13.00 – 16.00 น.    ลักษณะความเสียหายของภาชนะรับความดัน

 

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน  2560

 

09.00–12.00 น.      วิธีการตรวจสอบภาชนะรับความดัน

 

13.00 – 16.00 น.    การประเมินอายุที่เหลือภาชนะรับความดัน

 

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน  2560

 

09.00–12.00 น.      วิธีการซ่อมและปรับปรุงภาชนะรับความดัน

 

13.00 – 14.30       กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

14.30 – 16.00       กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมทั่วไป

                     

 

วิทยากรโดย      นายสายัณห์  ปานซัง

                   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                   อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

                   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ

                   กรรมการสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

วันที่จัด 08 ก.ย. 2560 - 10 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 9 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ประเมินอายุถังความดัน4 (8-10 กย.60)_17072017113248.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 มงคล อ่วมนนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เศรษฐชัย รัตนบุตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อิสรา พูนภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปัญญา ขันธ์สุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรัชญา จันทร์แก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจริญ เทพนม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วัชรินทร์ ดงบัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธิกานต์ นุ่นหนู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ไชยรัช เมฆแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   อภิชิต ดวงจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อัตถพงษ์ ทองดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ธนานันต์ เพชรสัมฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   มานพ หิตะรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ปริญญา นาสารีย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สมชาย ลิ้มชื่นใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   สมพิศ บุญถาวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ปรีชา จังหาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วีรพงศ์ ไชยมีสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ไกรเดช พริ้งเพริศพฤนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   วริศ ศิริขันธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   สุริยะ เจริญฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สมเกียรติ เชิดสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   พธร ถนอมชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   จิดาภา อเนกกิจเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   อารัก สวนโต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   อภิชาติ เพชรวารี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 31 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th