กำหนดการสัมมนา
 
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) (1กันยายน2560)
สาขา วสท
รายละเอียด

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  (Supervisory Skill)

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งกับคู่แข่งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน คือ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ในการที่จะบริหารงานบุคคลให้ดี โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการปฏิบัติการนั้น หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุด หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น (First line Management) ซึ่งทำงานประสานงานระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่นำนโยบายขององค์กรมาใช้ให้บังเกิดผล

องค์กรส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนาทางด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Hardware) และทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ IT (Software) เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดการพัฒนาทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human ware) ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กรอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่คนเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ระบบดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นหัวหน้างาน จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์

      1.      เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการนำนโยบายไปปรับใช้ในองค์กร

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบถึงกระบวนการ วิธีการ เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องทราบ

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการการทำงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

       §       Supervisor / หัวหน้างาน โฟร์แมน / ช่างเทคนิค ช่างชำนาญงาน

       §       พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานและต้องการพัฒนาตนเอง

รูปแบบการฝึกอบรม

ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการที่ไม่เน้นแบบการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับฟังแต่อย่างเดียวแต่ต้องการให้มีส่วนร่วม (Class Participation) ได้แก่ การจัดให้มีการทำกรณีศึกษา Case Study, การพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และการบรรยาย รวมทั้งการชม VIDEO กรณีตัวอย่าง โดยจะสรุปเป็นแนวทางที่สามารถนำหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง

วิทยากร

นายนิพนธ์  บุญคุ้มครอง

บริษัท แอดวานซ์ ควอลิตี้ เซอร์วิสเซซ จำกัด

 

   กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

08.30-09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.       ความหมายของหัวหน้างาน (Who is Supervisor?)

ประเภทหัวหน้างาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Authority and  Responsibility)

หลักการบริหารงานเบื้องต้น (Basic Management) ของหัวหน้างาน

ความเป็นผู้นำ (Leadership)

13.00-16.30 น.       การสั่งงานและการสอนงาน

การทำงานเป็นทีม (Team Working)                           

สิ่งที่หัวหน้างานจะต้องทำในแต่ละวัน (Daily Management)                           

การบริหารคนและการจูงใจ (Motivation)                           

การสั่งงาน และการมอบหมายงาน (Delegation)   

มนุษย์สัมพันธ์ (Human relation)

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

24 กันยายน พ.ศ.2560

ชำระหลัง

24 กันยายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

2,800 บาท

3,300 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3,300 บาท

3,800 บาท

บุคคลทั่วไป

3,800 บาท

4,300 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด               การคืนเงินดังต่อไปนี้

       5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

       5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

       5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

       5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.   กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

สิทธิประโยชน์

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ              สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย              สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 01 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 34 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ทักษะหัวหน้างาน (1กย60)_04042017154951.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สาวิตรี ชัยวิเศษ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ทินกร เหนือเกษ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิตติศักดิ์ เจตินัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธิกร นพคุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศรัณย์ วณิชยาลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกริกชัย อินทสังข์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุขุม สมบัติไหมไทย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุพัฒน์ สุขสุมิตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จีรพงษ์ นาคชาตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   พงศกร ศรีสุทธิพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   อนุสรณ์ บุญเหมาะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ภูเมธ ปั้นบริสุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สุกิจ ถมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ดำรงค์ สุขกล้า  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ธีระ เนตรสงคราม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   นันทวัฒน์ เพียงราม  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   อะโดน พากเพียร  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ธาดา ครุธบุญยงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ธนดิตถ์ มุสิกมาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   เอกราช อาจวิจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ชยพล อึงบวรตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   อดิศร พุ่มจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   มานัส เขื่อนคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ศุภโชค มัญจาวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   อุไรลักษณ์ พลเสนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ภาสกร รอดเสี่ยงภัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 26 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th