กำหนดการสัมมนา
 
(ฟรี) เทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง "ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต" ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

       

 ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

*******************************************

**(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น)**

 

        ด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะทำงานข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานของหลายๆ ประเทศ ประกอบกับข้อมูลของประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย คณะทำงานฯ ได้มีการจัดทำมาตรฐานแล้วเสร็จขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีการปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2545 และปรับปรุงครั้งที่ 2 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวัสดุและการก่อสร้างคอนกรีตในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถช่วยทำให้คุณภาพของโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทยมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ในการนี้ วสท. จึงเห็นควรจัดเทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ รวมถึงผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39 กรุงเทพฯ เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีตดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการประกาศใช้มาตรฐานสามารถนำไปปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) พร้อมกรุณากรอกแบบตอบรับกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดต่อร่างข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้ที่ https://goo.gl/pw17ka

 

 

กำหนดการ

 

13.00 น. – 13.30 น.  ลงทะเบียน

13.30 น. – 13.35 น.  กล่าวเปิด

                            โดย  ดร.ธเนศ วีระศิริ

                            นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13.35 น. – 13.50 น.   ความเป็นมาการจัดทำมาตรฐาน

                            โดย  ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 

                            ประธานคณะทำงานข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต

13.50 น. – 14.45 น.   ประเด็นปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุฯ

                            โดย  ศ.ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล   

                             ประธานคณะทำงานข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต

                            และ ดร.กฤติยา  แก้วมณี

                            คณะทำงานและเลขานุการ

14.45 – 15.00 น.       Coffee break

15.00 – 16.00 น.       อภิปราย ถาม-ตอบ        

 

ดำเนินรายการโดย      ดร.กฤติยา  แก้วมณี

                            คณะทำงานและเลขานุการ

 

 

 

ช่องทางการลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงานได้ 3 ช่องทาง (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วสท. นี้

2. ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่ง Fax.มาที่เบอร์ 02-319-2710-1 หรืออีเมล  nattariya2015@gmail.com

3. กรอกใบสมัครทาง google form โดยคลิ๊กที่ https://goo.gl/forms/PFp7ahkiHqtdcG6o2

 

ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ https://goo.gl/CdWUCA

วันที่จัด 26 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 76 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล ณัฐรียา อุ่นรัตนะ *506
รายละเอียด
และใบสมัคร
หนังสือเชิญร่วม
                           กำหนดการ
                           แบบตอบรับ
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พงศ์ภัทร จันทศิลป์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนุรัฐ สุรกร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มานะ หอขุนทด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เทิดศักดิ์ ชื่นเชื่อม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 4 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th