กำหนดการสัมมนา
 
การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล. (เลื่อนเป็น 5-6มิงหาคม2560)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร  “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้ำหรือน้ำมันหรือน้ำประเภทอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากๆ ดังนั้นโครงการที่ต้องการน้ำใช้สอยในธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก นิยมสร้างถังไว้สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ตามต้องการ และ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถสร้างได้ทั้งอยู่บนดินและฝังในดิน  ดังนั้นผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบแรงต่างๆ ที่กระทำต่อโครงสร้างถังเก็บน้ำเป็นอย่างดี จึงจะสามารถคำนวณออกแบบให้ถังเก็บน้ำมีความปลอดภัยและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ การอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมหลักการในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งาน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

08.00 - 08.30 น.          ลงทะเบียน

08.30 - 10.30 น.          ชนิดและประเภทต่างๆ ของถังเก็บน้ำ คสล.

                                   การวิเคราะห์แรงเนื่องจากน้ำชนิดต่างๆ                           

                                   สมมุติฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

10.30 - 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

12.15 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยมวางบนดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

14.45 - 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำหอสูง

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560

08.30 - 10.30 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำกลมวางบนดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

10.30 - 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำกลมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

12.15 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำต้านทานแผ่นดินไหว

14.45 - 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.          การออกแบบเขียนแบบรายละเอียดเหล็กเสริมต่างๆ เช่น เหล็กเสริมในผนัง เหล็กเสริมในพื้น และเหล็กเสริมบริเวณจุดต่อ เป็นต้น

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

25 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

25 กรกฎาคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,500 บาท

5,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,000 บาท

5,500 บาท

บุคคลทั่วไป

5,500 บาท

6,000 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน มาที่  Fax No : 0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมี รายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

  5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

  5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

  5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

  5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน     เต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา สภากาชาดไทย       เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                    เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย            สาขา จามจุรีสแควร์           เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

วันที่จัด 05 ส.ค. 2560 - 06 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 29 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ถังเก็บน้ำ คสล 5-6สค60_22062017162738.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ธงชัย ขวัญเขียว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมศักดิ์ ประภาสพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิรินาคราช แก้วจำนงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจษฎา เหลืองเจริญวัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงศ์์ธร สถาพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนพงษ์ สุดเสนาะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เด่นชัย เพ็ชรปราณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิทูร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สิทธิโชค ชำนาญอาสา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ศักดา สังข์เงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ณฐพล ลิ้มสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ปรัชญา ส่งแสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วิมล ทองเถาว์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   จักรกริสน์ แซ่เล้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   จีรุจ บางตระกูลนนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ยุพา การเสงี่ยม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   เวไนย์ มาสสอน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   เพิ่มพล ศรีนวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   สุรินทร์ พันธ์สิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   นพดล ต๊ะมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ถนอมศักดิ์ จริยาบูรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   นายกานต์ จุลเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   กรีฑา คำสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   กษมา จันทวาท  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   รังษิกร สืบต้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   เกศิณี เงินทองประสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   นรนิติ์ ธิติเลิศเดชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   จิรวัฒน์ ปัสสวาท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   มานพ เด่นศุภกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ปิยะภัทร สีลายงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 30 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th