กำหนดการสัมมนา
 
การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข (5-7กค60)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”

ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

งานฐานรากมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในงานก่อสร้างอาคารหรือบ้านพักอาศัย เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดขององค์อาคาร เป็นส่วนสำคัญท้องต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง และให้ความสนใจเป็นพิเศษตั้งแต่การเลือกฐานราก ชนิดของเสาเข็ม ระดับความลึกของปลายเสาเข็ม และกำลังรับน้ำหนักบรรทุกที่เสาเข็มรับได้ การตัดสินใจเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มและดิน ซึ่งสามารถศึกษาเองได้แต่จะอาศัยความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียวโดยไม่เคยทราบสภาพความเห็นจริงในทางปฏิบัติเลยนั้น อาจทำให้ขาดความเชื่อมั่นและไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การศึกษากรณีต่างๆ ควบคู่กับการนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้น่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น และสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ วสท. จึงได้จัดให้มีการอบรมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้วิศวกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากฐานรากได้อย่างถูกต้อง จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง

กำหนดการ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน

09.00 - 16.30 น.   การพิจารณาข้อมูลดิน

                          - ขั้นตอนการเจาะสำรวจดิน                      - การเก็บตัวอย่างดินและทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ

                          - การจำแนกชนิดของดิน                          - การแปลความหมายจากผลการสำรวจดิน

                          - การพิจารณาข้อมูลดินในการเลือกใช้เสาเข็ม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560

09.00 - 16.30 น.   - การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกจากผลการสำรวจดิน

                          - การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม

                          - การออกแบบฐานราก

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

09.00 - 16.30 น.   - กรณีศึกษาการ แก้ปัญหาฐานรากปัญหาที่มักเกิดขึ้นในงานระบบฐานรากและตัวอย่างและวิธีการแก้ไข ในรูปแบบต่างๆ  อาทิ เสาเข็มตอกเยื้องศูนย์ เสาเข็มหัก เสาเข็มเจาะมีปัญหา ตัวอย่างการแก้ไข

                         - วิธีการแก้ไขปัญหาฐานรากของอาคารที่ก่อสร้างไปแล้ว และกรณีศึกษา

หมายเหตุ  :  (พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น., เวลา 14.45-15.00 น.)

วิทยากร             ดร.ธเนศ  วีระศิริ              นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ช่างเทคนิคก่อสร้างโยธา/วิศวกรโยธา/ผู้รับเหมาก่อสร้าง/เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป

 

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

30 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชำระหลัง

30 มิถุนายนพ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

5,500 บาท

6,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6,000 บาท

6,500 บาท

บุคคลทั่วไป

6,500 บาท

7,000 บาท

 

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

  5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

  5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

  5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

  5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

 

 

 

วันที่จัด 05 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
การพิจารณาข้อมูลดิน 5-7กค60_2403201717457.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อุมาพร ผ่องสมรูป  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศิริพงษ์ ฐานียการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศุภกร แสงจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อารยะ สายรวมญาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กำพล วงศ์กำชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อภิชา เจตมงคลชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิเชษฐ์ พรมชื่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วัชระ ชุ่มนาเสียว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิเชียร ทิพย์วงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ธนพร พูลศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   รัฐวิชญ์ ศักดิ์อุดมไชย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   รุจิพงศ์ พึ่งใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ชาญยุทธ กาฬกาญจน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   คมกฤต เพชรล้ำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ถาวร พลับเพลิง  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   วิทูร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   จิรวัฒน์ เสียงแหลม  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   เอี่ยมสอาด สีหล้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ธเนศ ฮุนศรีนพรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ภัทรพล พลกระจายภภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   กันตณัช กรอบมุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ธวัชชัย วิลานันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ศุภชัย สมบัติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   วรญา จารุฐานะกร  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   มารุต สงคราม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   วิศรุต เนติโกศล  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   มงคล คุณากรบดินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ปรัชญา ส่งแสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พชร ช่วยบำรุง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   กษมา จันทวาท  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   นิชาพัฒน์ ภู่บัณฑิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   จักรกริช โทจำเริญวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   จักรี สีสนมาก  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   บงการ หน่อท้าว  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   ศุภกร บุญหนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ชญานนท์ จันทาพูน  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   ชัยพร แก้วโต  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   เอกภพ บุญเพลิง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   กมลรัตน์ ฤทธิ์รักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   สุธน ธโนศวรรย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   วัชริศ ชวลิตกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   ชนม์เฉลิม แก้วกาญจนา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ธรณ์เทพ จิตต์อารี  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   อัศวิน พลคชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   สุชาติ ขวัญสุขศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   พงศกร คงนคร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   เวไนย์ มาสสอน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   รุ่งโรจน์ รัตนเกษร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   นภัส คล้ายแจ้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   พัลลภ อ่องสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ชาคร ตันบี้  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   วิทยาคม ชอบกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   สุริยา แก้วพวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   นายกานต์ จุลเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   สุรินทร์ พันธ์สิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   พงศธร โลหะมาศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   กำจร จริยานพิวาทย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   วัชรพงศ์ แฮดเมย  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   สิรภพ โล่สถาพรพิพิธ  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   เทอดเกียรติ พุกดุ่ย  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   วรายุทธ์ วามะเสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   จรัล แพงสี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   เอนกพงศ์ กาญจนวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   ยศ บุดดีวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   ชลิต จารุกานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   นายเมธีณัฐ จำลองกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   สมเจตน์ วีรไตรกรสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 69 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th