กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

Google Sketchup คือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ Model 3 มิติ สามารถสร้างงานเขียนแบบหรือภาพจำลองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแม้ว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรม 3 มิติมาก่อนก็สามารถที่จะเรียนรู้ และลองหัดสร้าง Model 3 มิติด้วยเครื่องมือที่มีให้ในโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Google Sketchupเป็นโปรแกรม 3D อีกประเภทหนึ่งที่กำลังจะเป็นอนาคตของการออกแบบในยุคหน้าอย่างแน่นอน ด้วยการใช้งานที่ไม่ยากมาก ถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ Google Sketchupมีเครือข่ายที่ใหญ่มากการทำงานจึงมีผู้ร่วมแชร์ โมเดลต่างๆมีให้ทุกคนได้เลือกใช้ได้มหาศาล Google Sketchupเป็นหนึ่งทางเลือกในโปรแกรมออกแบบที่ง่ายแต่ทรงพลังมาก ซึ่งเหมาะกับนักออกแบบทุกสาขาบนโลกนี้ และออนไลน์ทั่วโลก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจงานทางด้าน 3D โดยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เพื่อใช้ในการให้ไอเดีย และแสดงความคิดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้งการนำเสนอที่เข้าใจง่าย คงหนีไม่พ้นโปรแกรม Google Sketchup เพื่อใช้ในการปรับแต่ง Model ต่าง ๆ ในลักษณะเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และเป็นแบบ interactive โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนไปสู่การใช้งานจริง

คณะวิทยากร

คุณเมธี  เมธีสวัสดิ์กุล                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณพัณณ์ชิตา  เมธีสวัสดิ์กุล       Executive Interior Architect

                                                    บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณอรนลิน ก๊กเหลี่ยม                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Google Sketchup สามารถช่วยงานวิศวกรอะไรบ้าง

·      งานท่อ Utility & Process Piping - วิศวกรรมเครื่องกล

·      งานติดตั้งเครื่องจักรและอื่นๆ - วิศวกรรมเครื่องกล

·      เขียนแบบ ออกแบบ ระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกรรมเครื่องกล

·      ช่วยออกแบบ Layout ของโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกรรมเครื่องกล

·      ช่วยจัดวาง funitureภายในสำนักงานหรือบ้าน

·      ช่วยจัดวางอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์แผ่นวงจร – อิเลคโทรนิคส์

·      ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ , เครื่องมือ

·      ช่วยออกแบบจิกในโรงงานผลิต funiture

·      ออกแบบอาคาร - สถาปนิก

·      เขียนและออกแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

·      ออกแบบกล่องหรือแผ่นพับ

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.              วิธีการใช้งาน Google Sketchupเบื้องต้น

-            Concepts, Drawing Shapes, Modify Tools

-            วิธีการสร้างตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็วเช่น เก้าอี้ 2 วิธี 2 แบบ, โต๊ะ, ท่อกลมตัดกัน

     วิธีการใช้งาน Google Sketchup ในรายละเอียด

-            basic lines, erasing, polygons, circles, accurate dimensions

10.30 – 10.45 น.              Coffee Break

10.45  – 12.00 น.              วิธีการใช้งาน Google Sketchup ในรายละเอียด(ต่อ)

-            edge types, rectangles, freehand drawing, moving objects, pre-selection & moving

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              วิธีการใช้งาน Google Sketchup ในรายละเอียด(ต่อ)

-            editing geometry, tools overview, 3D drawing, push pull, surface orientation, move tool in 3D, auto-fold

14.30 – 14.45 น.              Coffee Break

14.45 – 16.00 น.              วิธีการใช้งาน Google Sketchup ในรายละเอียด(ต่อ)

-            basic house, doors & windows, making components, making copy, making arrays, editing components, unique components, flipping objects, component libraries

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560

09.00 – 10.30 น.              การใช้ Google Sketchupขั้นปฏิบัติงาน (ตาม Large Tool Set)

-            Selections, Make Components, Paint Bucket, Eraser, Rectangle, Lines, Circle / Polygon

10.30 – 10.45 น.              Coffee Break

10.45 – 12.00 น.              การใช้ Google Sketchupขั้นปฏิบัติงาน (ตาม Large Tool Set)(ต่อ)

-            Arc, Freehand, Move, PushPull, Rotate, FollowMe, Scale

12.00 – 13.00 น.              การใช้ Google Sketchupขั้นปฏิบัติงาน (ตาม Large Tool Set)(ต่อ)

-            Offset, TapeMeasure, Dimensions, Protractor, TextAnd3DText, Axes, Navigation, Position Camera Look Around, Walk, Sections

14.30 – 14.45 น.              Coffee Break

14.45 – 16.00 น.              WORK SHOP การวาดบ้านที่มีขนาดจริง

      -            Specific Dimensions, Drawing Roof

-            Groups, Editing Groups

-            Components, Gluing, Reload Components

-            Nested Components, Follow Me Tool, Sphere, Planter, Wavy Wall,Stair

-            Scenes, Animations

             

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

26 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชำระก่อน

26 มิถุนายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,300 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4,500 บาท

4,800 บาท

บุคคลทั่วไป

4,800 บาท

5,000 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน 

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

     5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

     5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

     5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

     5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

    หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน    ให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา สภากาชาดไทย       เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                     เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์           เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

วันที่จัด 01 ก.ค. 2560 - 02 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 14 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สรรณ โถน้อย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุชีพ ลี้ฐิตินันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชำนาญ ทองมาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจฉันต์ คำเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กีรติ ขจร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาณุพงศ์ กล้าขยัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชลลดา จีระสมบูรณ์ยิ่ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัชพล ช่อกระถิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิโรจน์ ทิพย์มา  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   อรรณพ ณ ลำปาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   สมพงษ์ เชื้อชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เชษฐา บัวที  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   สมชาย บุญมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   วริศรา จันทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ธวัชชัย หงวนจีบจง  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ชนะ เลี่ยมใย  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   บงกช จันทมาส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ระพีพัฒน์ สุวรรณภูมิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปิยะพงษ์ ใบบัว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ภาณุวัฒน์ ใจไหว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   เจษฎา ชูวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   สุพจน์ แย้มเสนาะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   บัณฑิต อินทร์แก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   กฤษณัส วัฒนกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   วัชรพงศ์ แฮดเมย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 26 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th