กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านสำเร็จรูปและนั่งร้านแบบท่อ =ยกเลิก=
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านสำเร็จรูปและนั่งร้านแบบท่อ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันในงานอุตสาหกรรมการผลิตนั่งร้านติดตั้งเพื่อปฏิบัติการในที่สูงมากขึ้น  และมีผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้มีประสบการณ์และขาดประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและการติดตั้ง การประกอบ การรื้อถอน และการบำรุงรักษาที่ดี ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ส่วนใหญ่มักเกิดจากนั่งร้านที่ใช้วัสดุรวมทั้งการประกอบและติดตั้งที่และการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้นั่งร้านรับน้ำหนักเกินกว่าที่จะรับได้ทำให้หักพังและถล่ม  และไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี

คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการติดตั้งนั่งร้านเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และการสูญเสียต่างๆ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ดังนั้น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  ลดความสูญเสีย และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย และการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับนั่งร้านอย่างปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของนั่งร้าน

2.        เพื่อเสริมทักษะด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานนั่งร้าน

3.        เพื่อให้ทราบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน

4.        เพื่อให้ทราบถึงวิธีการติดตั้งนั่งร้านให้มีความปลอดภัย

 

วิทยากร

1.       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์      ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.       ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์   เทคโนโลยีทางอาคาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.       นายสุชาติ  ปั้นทอง                 บริษัท พีทีซี คอนสรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.      ความรู้ทั่วไป ความปลอดภัย อันตราย กฏหมาย

10.30 - 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.      โครงสร้าง อุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริมของนั่งร้าน

12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.      การฝึกปฏิบัติ

การเตรียมอุปกรณ์นั่งร้านและเครื่องมือ

-  การประกอบติดตั้งนั่งร้านที่ปลอดภัย

14.30 - 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.30 น.      การฝึกปฏิบัติ

การรื้อถอนนั่งร้าน

-  การบำรุงรักษานั่งร้าน

 

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

1 กันยายน พ.ศ.2560

ชำระหลัง

1 กันยายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

2,500 บาท

3,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2,800 บาท

3,300 บาท

บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

3,500 บาท

 

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

       มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

    5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

    5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

    5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

    5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

          หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

วันที่จัด 09 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 57 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ติดตั้งนั่งร้าน 9กย60_2403201712819.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พงศธร โลหะมาศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สรายุทธ กองสงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พินิจ กิจประสงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 3 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th