กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า

     ในวันเสาร์ที่  1  กรกฎาคม   2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

“ถ้าเราช่วยกันออกแบบและเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10% ประเทศไทยจะประหยัดพลังงานได้มหาศาล ไม่ต้องใช้วิชาการซับซ้อน เพียงแต่มีความเข้าใจพื้นฐานเครื่องสูบน้ำให้ดีพอ ก็สามารถทำได้แล้ว”

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ทางกลที่มีการใช้เป็นจำนวนมาก มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก    หากเลือกใช้อย่างไม่ถูกต้อง เครื่องสูบน้ำอาจมีราคาสูงโดยไม่จำเป็น และทำงานนอกช่วงออกแบบ ซึ่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น    การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก และที่สำคัญจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

วิทยากร

คุณครรชิต     วิเศษสมภาคย์  

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สหพีร์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคนิคเครื่องสูบน้ำ การประหยัดพลังงาน เทคนิคเกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตโนมัติ

และระบบการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย

 

กำหนดการ

เวลา 08.00 – 08.45 น.      ลงทะเบียน 

เวลา 08.45 – 09.00 น.      เปิดการสัมมนา 

เวลา 09.00 – 10.30 น.      Ø ปฐมบทการเรียนรู้เรื่องเครื่องสูบน้ำ

-    ความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

-    พื้นฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสูบน้ำไม่ขึ้นและการลดทอนประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ

-    ความเสียหายของเครื่องสูบน้ำที่เกิดขึ้นจาการใช้งานไม่ถูกต้อง

เวลา 10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.15 น.      Ø การคำนวณเพื่อกำหนดขนาด และเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

-    การคำนวณหาแรงเสียดทานในเส้นท่อและอุปกรณ์ (Friction Loss)

      เพื่อกำหนดขนาดความดันเครื่องสูบน้ำ (Pump Head) ให้เหมาะสม

-    การอ่านและเข้าใจข้อมูลบน Pump Performance Curve และ System Curve

-    การเลือกเครื่องสูบน้ำและกำหนดขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสม

-    การใช้ VFD กับเครื่องสูบน้ำ

Ø เครื่องสูบน้ำประเภทต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เวลา 12.15 – 13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น.      Ø วัสดุโครงสร้างเครื่องสูบน้ำและการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

-    รายละเอียดชิ้นส่วนภายในเครื่องสูบน้ำ

-    การกำหนดความดันใช้งานเครื่องสูบน้ำ

-    ประเภทของ MACHANICAL SEAL และการเลือกใช้

Ø การติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเป็นครั้งแรก (Start Up)

และการปรับแต่งเครื่องสูบน้ำ (Commissioning)

เวลา 15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15 – 16.45  น.     Ø การปฏิบัติการการเลือกเครื่องสูบน้ำจาก Pump Selection Program

-    วิธีใช้ Pump Selection Program เพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำ

-    การเขียน Pump Performance Curve สำหรับเครื่องสูบน้ำที่เดินคู่ขนานกัน

-    การเขียน System Curve เพื่อหาจุดทำงานของเครื่องสูบน้ำ

-    การเขียน H-Q Curve ที่รอบทำงานต่างๆกัน

วันที่จัด 01 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 90 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 7 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-เครื่องสูบน้ำ_21032017141731.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นรพนธ์ โตวณะบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กฤษฎา สนธิโพธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิริยะ วงษ์เพิก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ยุภาพร พลลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กิตติศักดิ์ วงศ์กระจ่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุพัฒน์พงศ์ ลอยสา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เวทรินทร์ อธิจิระสิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาคย์ นาคพีระยุทธ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิทยา เตชชีวพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   บรรจบ จันทร์แก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ธวัชชัย กาญจนกรัณย์กุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ชาญณรงค์ ภาคภูมิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   รณวิต ราชหุ่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   กรณัฐ แสงพุ่มพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ชุลีพร ใจหมั้น  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   อาภากร ตรังคตระการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สุวรรณ โอสถ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปณิธาน แดงบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สุริยะ เจริญฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   รัฐศักดิ์ โกษะโยธิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ภราดร สอนหมั่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ปฏิภูมิ งามทองเหลือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   บุญฤทธิ์ บุญโพธิ์อภิชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   อมต วราวิกสิติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   รณวิต ราชหุ่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   คงฤทธิ์ เรืองรุ่งชัยกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พิรุณ ทองรอด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เมธา ไชยประสพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   เลิศชัย เส้งสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   วิสันต์ อรุณพิพัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   จักราวุธ ศรีรักษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   จักริช ชินบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   กฤษณา ศรีสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   รุ่งรุจ พรปรมัตถ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   ศิลปชัย ศรีแผ้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ประภาส ลายจุด  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   วริญญา ศรีภักดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   สุรเชษฐ นะภิใจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   คมวิทย์ บุญธำรงกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ธนกร สวนจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   สมศักดิ์ โฉมอำไพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ณฐมน อยู่สูงเนิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สุเมธ เขมกานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   อรรถกร จันทร์ศศิธร  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   กิตติศักดิ์ รัตนบุรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   วิชาญ คุณชล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   คงฤทธิ์ เรืองรุ่งชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   อนุรักษ์ ศรีสงคราม  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   ทวีพงษ์ เวทะวานิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   ปิยวัฒน์ เพชรน้อย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   เดชนะ กิจกัญจพาสน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   นที ฟักตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   พงษ์สิทธิ์ ทรัพย์ปรีชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   ชิษนุ บุญละเอียด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   วันดี นุชนารถ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   สุชาติ ศรีจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   ชนก พลเหิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   วิสาศิลป์ สมเกตุ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   อาทิตย์ ขาวสนิท  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   พัฒน์พงษ์ ชินเชษฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   วิทวัส พงษ์ชุบ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   กุลธิดา กุลนาวิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   เปรมระพี หิรัญสุรเวทย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   สุรเชษฐ์ พูลสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   ธัตบวร ไชยมา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   วิสาศินีย์ นิลฉาย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   ทัตบวร ไชยมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   อาทร ชื่นรัมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   วัชรพันธ์ พู่อภิชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   จีรพงษ์ มะกล่ำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
76   สาวิช มานะนิตย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
77   ภาคภูมิ เจริญพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
78   hritchat nongtakrai  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   ธนัญกรณ์ ต่อศิริสกุลสวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   บัณฑิตย์ สุขประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   ประสาน เสริมศิริพัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
82   จริญญา ปัญญากูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 82 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th