กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 9
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ  รุ่นที่  9

ระหว่างวันที่  13 – 14  พฤษภาคม  2560  

ณ ห้องประชุม   อาคาร   วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

          ระบบปรับอากาศจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในขอบเขตที่ทำให้คนที่อยู่ภายในห้องปรับอากาศ           มีความสุขสบาย โดยทั่วไปถ้าความชื้นไม่เกินขอบเขตก็จะไม่มีการควบคุมความชื้น เว้นแต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงจะต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และทำให้ระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความชื้น

นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลชีพเจริญเติบโต ทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา การควบคุมความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา

ระบบควบคุมความชื้นมีหลายระบบ แต่ละระบบมีข้อดีข้อเสีย การใช้พลังงาน ความสะดวกในการใช้ต่างๆกัน  จึงควรที่จะเข้าใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของระบบควบคุมความชื้น วิธีการใช้งาน  และการคำนวณ เพื่อให้สามารถใช้ระบบควบคุมความชื้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

2.     เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทไปป์ได้

3.     เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

วิทยากร        นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง  วุฒิวิศวกร(เครื่องกล) วก.485

              ประวัติการศึกษา

              วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518

             วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521

              ผลงานและประสบการณ์

            1.       วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิ’ง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์

            2.       ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรม

            3.       พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มและฮีทไปป์สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  13  พฤษภาคม  2560

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 บทนำสู่การควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ

ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย งานอุตสาหกรรม

และความต้องการพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้ดึงความชื้น

สารดูดความชื้น  เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

                                      การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                  การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ (ต่อ)

ทบทวนการใช้ Psychrometric Chart

                                        หลักการควบคุมความชื้น

                                               การเพิ่มความชื้น

                                               อุปกรณ์ควบคุมและการทำงาน

 

วันอาทิตย์ที่  14 พฤษภาคม  2560

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 แหล่งความร้อนสำหรับการควบคุมความชื้น

     หลักการทำงานและการใช้ฮีทไปป์และฮีทปั๊ม

     ตัวอย่างเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบต่างๆ

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Fresh air unit

                                              การควบคุมความชื้นด้วยฮีทไปป์/การบายพาส

                                              การควบคุมเชื้อราในโรงแรม

                                             SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING)
                                             ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วยสารดูดความชื้น

                                            Diffusion & Electro osmosis

 

วันที่จัด 13 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 8 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-ระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ-9_2103201714950.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อัศนัย สุวรรณการณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฐิติชญาพร สุรเดช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธิติมา โคเทลมันน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อำพล ซุ่นห้อง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อาชว์ ทัศนาธร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จิรวรรณ ยุวะวาสน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พาณิภัคค์ ดอกแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุริยา ชัยนคร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจนจิรา ประจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ชิษณุ พฤทธิพงศ์พันธุ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   hritchat nongtakrai  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   รณภพ ศรีเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ธนพรรค์ ชุมพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   อิสระ ยศเลิศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ไพศาล คงเรือง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   อานนท์ มาศไพจิตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   จักรกฤษ งามสมจิตร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ธนพล สุขชนะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ชาติชาย ลีลาสิริวิไล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   อรรถพล สถาวรสมิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   อภิชัย นครสันติภาพ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ศัสยมน ธรรมคุ้มทรัพย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   เอกกมล เชื้อหอม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ประจวบ ทองขาว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   อรรถกร วงษ์ทับทิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สุนทรีย์ ดุ่งมลี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   กำพล สุวรรณพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   เรวัตร พรหมสุทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ฐกฤต ภู่สี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เอกลักษณ์ หรูมิ่งมงคล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ภัชราวดี ขุนทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 32 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th