กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 30
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  30

ระหว่างวันที่  17– 18  มิถุนายน  2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

**** ฟรีหนังสือ  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร   จำนวน 1  เล่ม ******

เขียนโดย  ศ.ดร.วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์

 

วิทยากร

          นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา

            อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ประสบการณ์การทำงาน

            ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ

            การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ

            Life Safety Code

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 18  มิถุนายน  2560

08.15-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.        บทนำ

                            การออกแบบระบบท่อประปา

10.30-10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.        การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ)

                            การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.        การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ

14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.        การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)

                            การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

 

08.15-09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.      การออกแบบระบบน้ำร้อน

10.30-10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.      การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม

                         การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.      Workshop

14.30-14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.      Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

 

 

 

ผู้เข้าอบรมในคอร์สนี้  ที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร  โปรดอ่าน

สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร

กรณีท่านที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ท่านสามารถนำใบเสร็จไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี)

**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาให้กับสมาชิก 1,000 คนแรกเท่านั้น**

(สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์รับเงินได้ที่สภาวิศวกร www.coe.or.th โทรศัพท์ 1303 ต่อ 1301)

 

วันที่จัด 17 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-ออกแบบระบบท่อ-30_2103201714420.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นิธิกร เลากลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จริญพร พราวกระจ่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฏฐิฌา ณิชาวีรสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โยธิน กรุดนาค  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนพร วัฒนเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธวัชชัย กาญจนกรัณย์กุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกศศักดิ์ ละดาดก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มานะ วัฒนากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   โกสินทร์ คล่องเชิงสาม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ศิริกานดา ธรรมพร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ภัทรวิจิตรา ศรีวรมย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ณัฎฐิฌา ณิชาวีรสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ชุตินันท์ สิงห์ภู่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ชาลิสา จริยธาราสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   เลิศชัย เส้งสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   วิสันต์ อรุณพิพัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ชินกร ลาดสันเทียะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   จักราวุธ ศรีรักษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   วิธญา รื่นไกรฤกษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   บรรจง คำศิลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   กิตติพงษ์ ปิยาดรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   พงษ์นรินทร์ อินเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ประยูร กุลสา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ภูธร ศรศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   กัมพล บุญเปล่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   โชษิตา เบญจธนะฉัตร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สุชาติ ศรีจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   คมวิทย์ บุญธำรงกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ณัฐพงศ์ คงจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 30 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th