กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณ กระแสลัดวงจร และแรงดันตก ** เปิดรับเพิ่ม
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด
วันที่จัด 29 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 14 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
29 มิ.ย. 60 การคำนวณ กระแสลัดวงจร และแรงดันตก_13032017152015.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ณัฐวุฒิ หอมระรื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นเรศน์ แสงเทียน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จักรพันธ์ ฝังนิล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิทยา นาคกระสันต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มรุต ธรรมารักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประกฤต พรหมสังคหะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สันติสุข ศรียงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุภกิจ ฉั่วเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกกมล กะวัง  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ณัฐวุฒิ ถานะวุฒิพงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   สุวิทย์ น้อยอยู่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ภูมิวัฒน์ ฆ้องทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   เจษฎา วัฒนคุ้ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   สุทิน แป้งหอม  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ผกามาศ พัฒธนานุรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   วิธวิทย์ ปิยพลเศรษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   วิเชษฐ์ เกิดสมจิตต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ชยพล ธรรมอักษร  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   โกสินทร์ คล่องเชิงสาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   เจตน์ มังกรอัศวกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สาโรจน์ รักอู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   เจริญ มะลิหอม  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สุธินี เขียวฉลัว  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   วิชาญ ปรองดอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   วรรณิศา ผลสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   เมธากร สมบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   อดิศักดิ์ กิติอาษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   กิตติชัย คชมนต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   อุษณีย์ พรมอ่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   บัณฑูรย์ วัฒนพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ธีรพันธ์ พิศเพ็ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   เอกดนัย วิริยาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ไพศาล สุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   รต.สิทธิโชค แสงโคตร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   โยธิน ทองงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   ณัฐกร เกกินะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   วุฒิ ศึกขะชาติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   พิชิต สมศักดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   พนิต โชติเลอศักดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ชุมพล ถนอมเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   สราวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   อมรรัตน์ บินอะหมัด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ปิยะพงษ์ คล้ายท่าโรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   กิตติพงศ์ สิงหวัฒนศิริ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สุภชัย ยิ่งมีมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ในฝัน ศรีสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ธีรศักดิ์ พูดเพราะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   สมชาย อรุณจิตต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ภากร ไกรกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ณัฐวุฒิ สว่างพิภพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   อภิวัฒน์ ประภาวัต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   สุเทพ สุขจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ชนาธิป ปลอดภัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   วิษณุ ว่องไพกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   กิติศักดิ์ แก้วเสถียร  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   คุณากร เพรชแต่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   การุณรัตน์ แซ่ตั้ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   อรรถสิทธิ์ สุขสกุลวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   วัชรกรณ์ แสนคำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   สมพร คงชนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   ฐปกรณ์ จันดาวุฒิ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   วิโรจน์ หัสสะครบุรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   ชาวิสิทธิ์ ขิงหอม  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 65 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th