กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8 **เลื่อนเป็น 22-23กค60** ยกเลิก
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

    

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

** เลื่อนเป็น วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 **

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย สภาวิศวกร

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธามี การก่อสร้างอาคาร ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  รวมทั้งการก่อสร้างถนน ประเภทต่างๆ  สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือมีการสำรวจวางผังงานก่อสร้าง  เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจประเภทต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ดังนั้นงานสำรวจวางผังงานก่อสร้างจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะต้องให้ผู้ควบคุมดูแลงานทั้งหลายสามารถดำเนินการ หรือตรวจสอบงานได้ด้วยหลักการที่ถูกต้องและรวดเร็ว

คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการวางผังก่อสร้างและการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งมีหลักวิธีการคิดวางแนวเส้นทาง การสำรวจ profile cross-section  การวางพิกัดวงรอบ การคิดดิน ตัดดินถม เป็นต้น ดังนั้น จึงจัด  การอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ เบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง

2.    เพื่อให้ทราบวิธีการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งงานวางแนวเส้นทาง

3.    เพื่อให้ทราบถึงหลักการงานระดับ และการคิดดินตัดดินถมที่ถูกวิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง

2.    ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงงานระดับ

3.    ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ถึงการคิดดินตัดดินถม

4.    ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานสำรวจและงานระดับ

กลุ่มเป้าหมาย

นายช่าง  หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานโยธา และก่อสร้าง บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

วิทยากร

1.    รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์            ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.    นายชาญณรงค์  ไวยพจน์          ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กำหนดการสัมมนา

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.            งานสำรวจเบื้องต้น

                                       โดย       รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             งานระดับทั่วไป  

                                       โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.            วิธีการวางผังงานก่อสร้างและการวางแนวเส้นทาง

                                       โดย       รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

14.30 – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.            แบบจำลอง และการวางผังและวิธีการ

                                       โดย         นายชาญณรงค์  ไวยพจน์  /รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์         

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560

09.00 – 12.00 น.            ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำรวจ 

12.00 – 13.30 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน                    

13.30 – 14.30 น.            ฝึกปฏิบัติวางผังที่ 

14.30 – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.            ตรวจสอบและประเมินผล

 

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,000 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4,500 บาท

5,000 บาท

บุคคลทั่วไป

5,000 บาท

5,500 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด               การคืนเงินดังต่อไปนี้

     5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

     5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

     5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

     5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

     หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ              สาขา สุรวงศ์                      เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย              สาขา จามจุรีสแควร์            เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 22 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 48 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
survey8 22-23กค60 (เลื่อน)_05062017115057.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อุมาพร ผ่องสมรูป  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พลสินธุ์ วงษ์วิลา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทรงพร ลายทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฐกฤตธรณ์ ปัญศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เมธากร สมบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สันติภาพ ควรรณสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชญานุตม์ ถาวโรฤกธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ไตรสิทธิ์ ธัญรังสีธีรกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจษฎา สุภาวงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ขวัญชัย ศิลป์โสภณกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ต่อลาภ ติ้วจันทึก  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อธิคมาตร์ แสงแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 12 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th