กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร

“การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2560   เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การปรับปรุงกฎกระทรวงและมาตรฐาน ข้อกำหนดของโครงสร้างอาคาร คสล. เพื่อความมั่นคงและความคงทน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ได้เห็นถึงความสำคัญ ในงานคำนวณและการก่อสร้างอาคาร คสล. ได้จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ ให้มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกร โดยการอบรมเน้นหลักการออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้าง คสล. โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานกับวิธีกำลัง และประสบการณ์ปัญหาข้อบกพร่องในงานคำนวณและการก่อสร้างอาคาร คสล. โดยอ้างอิงถึงกฎกระทรวงและมาตรฐานการคำนวณออกแบบสำหรับงานอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว เพื่อให้การออกแบบอาคาร คสล. มีความแข็งแรงคงทนและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร   

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ                  บริษัท เอส เอส เอ็นยิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ            กรมโยธาธิการและผังเมือง

รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ประวีณ  ชมปรีดา           มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณอนุชิต  เจริญศุภกุล             บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560

08.30 - 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.          หลักการออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้าง คสล. โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานกับวิธีกำลัง

                                   โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ       

10.30 - 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.          การออกแบบพื้นไร้คาน คสล. โดยวิธีตรง ตาม วสท.1008                               

                                    โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.15 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.          สถานการณ์การปรับปรุงกฎกระทรวงและมาตรฐาน ข้อกำหนดของโครงสร้างอาคาร คสล. เพื่อความมั่นคงและความคงทน 

                                   โดย  รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

 

14.45 - 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.          ประสบการณ์ปัญหาข้อบกพร่องในงานคำนวณและการก่อสร้างอาคาร คสล. 

                                   โดย  รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560

09.00 - 10.30 น.               การออกแบบองค์อาคาร คสล. รับแรงเฉือน-แรงเสียดทาน เช่น Bracket , Single Corbel, Double Corbel

                                        โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 - 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.              การออกแบบองค์อาคาร คสล. รับแรงเฉือน-แรงเสียดทาน (ต่อ) 

                                       โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ           

12.15 - 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.             การออกแบบกำแพง คสล.รับแรงเฉือน (Shear Wall)

                                      โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ       

14.45 - 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.            การออกแบบฐานรากในพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกขนาดใหญ่

                               โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

 

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560

09.00 - 10.30 น.          กฎกระทรวงและมาตรฐานการคำนวณออกแบบสำหรับงานอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

                                   โดย  ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ

10.30 - 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.          แนวคิดในการกำหนดรูปแบบโครงสร้างสำหรับอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

                                   โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

12.15 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.          หลักการและแนวคิดในการออกแบบอาคาร คสล. ต้านทานแรงแผ่นดินไหว

                                    โดย  ผศ.ดร.ประวีณ  ชมปรีดา

14.45 - 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.          การให้รายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคาร คสล. รับแรงแผ่นดินไหว

                                   โดย  คุณอนุชิต  เจริญศุภกุล

 

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

25 พฤษภาคม 2560

ชำระหลัง

25 พฤษภาคม 2560

สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

5,500 บาท

6,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6,000 บาท

6,500 บาท

บุคคลทั่วไป

6,500 บาท

7,000 บาท

Ø  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

Ø  ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

Ø  ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

Ø  การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597-8 

Ø  กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ยืนยันการสมัคร และท่านต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

                                                                                          

สิทธิประโยชน์:

1.      นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.      ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.      มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

 

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย              เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สี่แยกศรีวรา                   เลขที่บัญชี  140-2-30221-6

-  ธนาคารกรุงเทพ               สาขา สุรวงศ์                           เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย              สาขา จามจุรีสแควร์                  เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 02 มิ.ย. 2560 - 04 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 25 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
คสล.กำลัง 2-4มิย60_12032017152120.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อำนาจ ฤทธิรงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พรศักดิ์ เพ็งคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุธี รังสรรค์ศุภโร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธรรมรัตน์ บำรุงเขต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรวุฒิ ประกอบผล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กฤษฎา ศรีโพธิ์อ่อน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุภิชาติ เจนจิระปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิริชัย ใจเจริญทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   นิติ มานนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สกลเกียรติ พ่วงพัชรกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ชโยดม เตจ๊ะฝั้น  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เอกชัย ธิติมาธัญญากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วรภัทร วิทยาสุวรรณพร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   พรภวิษย์ ซ้อนพุฒ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ธวัชชัย วิลานันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   อาทิตย์ พัฒชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สันตินันท์ ตันติภูมิอมร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   บุญประดิษฐ์ โพธิ์ชยานุวัฒน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อารยะ อาภาเขต  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   วิษณุ ชุมทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ณัฐวัฒน์ เครือสุวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   เจริญชาย ตั้งฉัตรแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   จักรกริสน์ แซ่เล้า  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   วิสิฐ กวยะปาณิก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ศักดา ลีลานันท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ศักรินทร์ หงษาคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ณัฐพงษ์ จตุพรวัฒนพนธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   เชาวลิต ฤทธิกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   สุเพชร ภูศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   พรกฤษณ์ แท่นแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ธีร์นฤเบศร์ อินพิทักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   กมลรัตน์ ฤทธิ์รักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   สุธน ธโนศวรรย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ธีรีนฤเบศร์ อินพิทักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 35 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th