กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 16
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

        

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย สภาวิศวกร

    หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานนั่งร้านได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากมาย  รวมทั้งงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  และมีการใช้นั่งร้านหลายรูปแบบรวมทั้งวัสดุประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ส่วนใหญ่มักเกิดจากนั่งร้านที่ใช้วัสดุรวมทั้งการประกอบและติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน  และอีกส่วนหนึ่งใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้นั่งร้านรับน้ำหนักเกินกว่าที่จะรับได้ทำให้หักพังและถล่ม  การติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มและทรุดตัว และไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอบรมนั่งร้านเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และการสูญเสียต่างๆ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ดังนั้น การจัดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  ลดความสูญเสีย และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับนั่งร้าน  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านอย่างปลอดภัย

    วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของนั่งร้าน

2.      เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

3.      เพื่อให้ทราบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน

4.      เพื่อให้ทราบถึงการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน และถูกวิธี

5.      เพื่อให้ทราบถึงวิธีการติดตั้ง การใช้ รวมถึงการทดสอบความแข็งแรง การตรวจสอบให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจของนั่งร้านประเภทต่างๆ

2.      ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.      ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการตรวจสอบ/ทดสอบ ติดตั้ง และการเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน

    กลุ่มเป้าหมาย

1.      ผู้ควบคุมงาน  หัวหน้างาน  ผู้ติดตั้งนั่งร้าน  และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

2.      นายช่างเทศบาล อบจ. อบต. 

3.      บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

วิทยากร

1.      นายชาญณรงค์  ไวยพจน์              ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.      นายมนตรี  ฝ่ายอุประ                      ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.      ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์          เทคโนโลยีทางอาคาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.      นายสุชาติ  ปั้นทอง                         บริษัท พีทีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. -           ประเภทนั่งร้าน

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                        โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             นั่งร้านและหลักการคำนวณการรับน้ำหนักทั่วไป          

                                      โดย  นายมนตรี  ฝ่ายอุประ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และกรณีศึกษา

          โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             ความเสียหายที่เกิดกับนั่งร้าน แบบจำลอง วิธีการทดสอบและตรวจสอบ

                                       โดย  ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์     

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560

09.00 – 12.00 น.             ดูงานการทดสอบนั่งร้านและอุปกรณ์

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการดูงาน

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการดูงาน (ต่อ)

 

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

4 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

4 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,000 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4,500 บาท

5,000 บาท

บุคคลทั่วไป

5,000 บาท

5,500 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

     5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

     5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

     5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

     5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

     หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา สภากาชาดไทย      เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                    เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

วันที่จัด 19 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 28 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
นั่งร้าน16 (19-20พค60)_23032017161744.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ทศพล ทองระเริง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุภมาศ สุระเรืองชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 โสภาค กันตะบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อานนท์ วงศ์ฝั้น  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิทูร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรพงค์ โมรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอกพล โมรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ไชยยศ โมรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   พศิน จันทะสิม  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   พิพัฒน์ เรืองศริยานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   นราช สุขประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วรกร ศิริแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   รักชาติ รอดใหญ่  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ญาณวิทย์ วงศ์ประสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ณัฐวัฒน์ เครือสุวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ธนัชชา มีไชยโย  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   อนุพันธ์ แทนทด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ปฏิญญา ผลบุญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สุบิน รัตนสุคนธ์วงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สุรพงษ์ กลั่นทิพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   นิรันดร์ แสงเพ็ชรรุ้ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ปฐมพร โซ๊ะมณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ชารัตน์ ชวนส่งเสริมกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   เกียรติภูมิ ศรีเดชาพิทักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ณรงค์ ดีเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ประสิทธิ์ วันโซ๊ะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   จักรกริช โทจำเริญวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   กานดา แซ่เลียว  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ธวัชชัย ศรีกาฬสินธุ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ศริยา ประเสริฐฤทธี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   เพทาย ทีวะเวช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 32 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th