กำหนดการสัมมนา
 
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

หลักการและเหตุผล

            เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

            ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1.       วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม

2.       วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ

3.       วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง

4.       เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

5.       ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

คณะวิทยากร

1.       นายวิเชียร                บุษยบัณฑูร                    

2.       ผศ.ชลชัย                 ธรรมวิวัฒนุกูร

3.       นายธวัช                   มีชัย

4.       ผศ.ดร.สำเริง              ฮินท่าไม้

5.       นายธัมรัต                 พรหมเพ็ญรังษี

6.       นายสุชาติ                 จงควินิต

7.       นายพรชัย                 บรรจงใหม่

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 1

08.00 – 09.00 น                          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

                                                ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ฐานแท่นเครื่อง

-          ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางเครื่องกล                                        

-          ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน

-          ระบบท่อไอเสีย

-          ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล (ต่อ)

-          ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ

-          ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

-          ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

                                                วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

 

วันที่ 2

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

-          รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ

-          การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง

-          เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง

-          การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า (ต่อ)

-          การป้องกันทางไฟฟ้า

-          ระบบสายดิน

-          อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

-          การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

-          การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน

-          การทดสอบประจำเดือน

-          การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

                                                วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษ์

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

วันที่จัด 16 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 70 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์มาตรฐานใหม่_เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6_2_010320179932.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 บัญชา สาสุธรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธงไชย วงศ์ปริยพัชร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชีวนันท์ บุญมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จิรพงษ์ เรืองโรจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อริยะ รุ่งสรรเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วชิระ จำปาแพง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธีรพงศ์ เพาะเจาะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วริศรา อิทธิสัญญากร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   นายบัญชา สาสุธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ทิวัตถ์ สกุลวัฒนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เดชา ซุ่นบวบ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   เชาวลิต ศรทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   กิตติชัย คชมนต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   พงษ์พีระ แซ่โค้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุวรรณ โอสถ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ว่าที่ พ.ต. พิสิฐ จันทร์ผ่อง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สราวุธ ไชยช่วย  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   อมตะ ผิวผ่อง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ณัฐวุฒิ บุญลอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ณัฐกร เกกินะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ไพศาล คงเรือง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุกฤษณ์ โรจนวิไลกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   วิชัย ชยปาลกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ธีรพงศ์ เพชระบูรณิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สมทรง แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ธนัญชัย สำเภาทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ธนยศ สงดวง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พงศธร พรหมเดช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   โยคี ทองพิทักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   คธากร คุณาชล  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   สริตา ทับทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ศุภสิทธิ์ จันทร์เข็ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   สถาภรณ์ จักรทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   สุนทร วงค์เทราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   วรวิทย์ จันภูงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   วสันต์ กูลใจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ธีระเดช ทองจุ้น  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ธงชัย ละเลิง  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ณัฐพงศ์ ธัญญเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   บุญพิทักษ์ ช้างขำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   วินัย นาทะศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   นฤพันธ์ จันกิ่งทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   จักรพันธ์ุ ประทุมทิพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   ศุภวัฒน์ ฝั้นมงคล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   ปุณยภา ปลอดปล้อง  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   ณัฐภาส อดิเรกวุฒิกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   อธิวัฒน์ ศรีวิไล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   ธิปไตย ฐานมั่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   เอกชัย กิจศรีปัญญา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ชาตรี พลเสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   ภูวสิษฏ์ เหมือนศาสตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   วิสรเณศ นาคาบดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   ภัควรรธน์ กรุวังวงศ์หิรัญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ณัฐพล พาหา  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   จิตกานต์ อรรคธรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   สิทธิชัย สาภาธารกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   วีรนัย ไชยรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   กิตติพงษ์ บัวชื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   สิทธิพงษ์ พานะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   คฑายุทธ์ ชัยสิทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ธนกร บุตรวงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   ณฐริณีย์ วัฒนโภคินกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   ชลวิทย์ จิตหมั่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   ธัญญาลักษณ์ ชญาเรืองปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 67 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th