กำหนดการสัมมนา
 
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)รุ่นที่ 8 (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ)
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

**ปิดรับสมัครแล้วนะคะ**

 

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและสภาวิศวกร

 

หลักการและเหตุผล

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)เป็นส่วนหนึ่งของอาคารโรงงาน,อาคารสูงและอาคารบางประเภท ซึ่งผู้ตรวจสอบอาคาร และผู้ดูแลอาคารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา แต่เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนประกอบ การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)ของผู้ตรวจสอบอาคารส่วนใหญ่จะตรวจดูจากรายงานการซ่อมบำรุงและการทดสอบว่ามีการซ่อมบำรุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ผู้ตรวจสอบอาคารและผู้ดูแลอาคารควรมีความเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)องค์ประกอบของระบบ Fire Pump แนวทางการตรวจสอบระบบ Fire Pump และรูปแบบรายงานการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ดูแลอาคาร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้าใจกฎหมายและมาตรฐานของระบบแต่ละประเภท, แนวทางการตรวจสอบ และรูปแบบการทำรายงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)จริง

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบและดูและรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูและและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)ให้อยู่สภาวะพร้อมใช้งาน

4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)จริง และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลจากการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

5.   เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพ
ท่านผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

-                   ผู้ตรวจสอบอาคาร

-                   เจ้าของอาคาร, วิศวกรดูแลอาคาร

-                   ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอาคารและโรงงาน

-                   วิศวกรออกแบบ, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

-                   นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

ท่านผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·       เอกสารประกอบการบรรยาย

·       มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกรซึ่งจะอยู่ในวุฒิบัตร จาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

·       นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

·       ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

 

วิทยากร    1. นายวันชัย บัณฑิตกฤษดาที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

2. นายสกล สกุลนคร   ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมและควบคุมอัคคีภัย บริษัท NPC S&E

3. นายจุลดิษย์จายนียโยธิน     กรรมการ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 10. น.         กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ประเภทระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และการเลือกประเภทของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ให้เหมาะสม

                          วิทยากร   นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา

10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานกาแฟ

10.15 – 12.00 น.     การตรวจสอบและการทำ Performance test

                          การอ่านผลรายงาน (Report) จากการทำ Test

                          วิทยากร  นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา

12.15   –  13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.     เครื่องมือในการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

                          เทคนิคการตรวสอบและทดสอบสมรรถนะ

                          วิทยากร  นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน

14.30 – 14.45 น.     พักรับประทานชา-กาแฟ

14.45 – 16.30 น.     ภาคปฏิบัติจริงการตรวจสอบ และการทำ Performance Test Fire Pump

16.30 – 17.00 น.     สรุปผลการปฏิบัติจริง และประเมินรายงาน (Report)

                          วิทยากร  นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน

 

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร  02-319 2710-1

E-mail: runglawan@eit.or.th

วันที่จัด 28 ก.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -15 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 8_2_010320179020.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อุมาพร ผ่องสมรูป  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนายุทธ สายจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชิตณรงค์ แดงประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภรัณยู ลิ้มทวีโชค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เวทรินทร์ อธิจิระสิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นพพร อินทชิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กิตติชัย เหลืองอบอุ่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนันต์ สีพิมพ์สอ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จารุวิทย์ รอบรู้  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วิษณุ ของสันเทียะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ทนง แก้วแดนดิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   อภิชาติ เพชรวารี  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ธวัชชัย ใยเผือก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   มานะ วัฒนากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   อัจฉรา รอดเหลือ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อดิศักดิ์ โมรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ฤทธิเกียรติ อนุพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สายันต์ แก้วเกิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   บัณฑิต สังวรสินธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   สมพร โมฆรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วรกร ศิริแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สมเกียรติ ไมตรีซือศิริกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ปณิธาน แดงบุญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ศราวุธ สังข์แก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ชาติชาย สมบัติวงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   กิตติ พรมศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   วราวุธ สมบัติหอม  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   วรรณชัย ผลจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   กฤษดา วงศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ประมวล จันงูเหลือม  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   panya sukparstre  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   กิตติพงษ์ รอดเชียง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ณรงศักดิ์ ยิ้มพะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ชุมพล สร้อยเชพร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ฐกฤต ภู่สี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ธีระศักดิ์ จันทวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   อรพิน ชัยชมภู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   คเณศ หมื่นเขตรกรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ธันยพร พรศาศวัต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   อลงกรณ์ ไชยพรรค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ธิติวุฒิ อดิสร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ณภัทร คุณธนะวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ภาวิช วัฒนสุชาติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   อนุสรณ์ บุญเหมาะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ธีระยุทธ สกุมา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ไกรสร ลมกรด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   อรรณพ รักบัว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   เอกภพ เบี้ยไธสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   ธนภัทร ศรีเปิ้น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   ศิริชัย ศิลปสาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   บัณฑิต ปัญเจียง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ภาษิวัฒน์ พลเทพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   โอภาส หอมกระจาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   ชัยนาฏ หอมกระจาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 55 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th