กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 31 (ปิดรับแล้วนะคะ)
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 31

 

**ปิดรับแล้วนะคะ**

 

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร

 

หลักการและเหตุผล

              ระบบดับเพลิงด้วยน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จะช่วยให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และช่างควบคุมงานระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง และเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทฤษฎี การออกแบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA

 

วิทยากร  

คุณวันชัย  บัณฑิตกฤษดา

          กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

          อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

          กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

 

กรุณานำ ดินสอ ยางลบ

และไม้บรรทัดมาด้วย

          วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย  Lincolne Scott Co., Ltd.

 

 

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

09.00-12.00 น.     พื้นฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง

Ÿ   Hydraulic and water based fire protection

Ÿ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

Ÿ  นิยามที่จำเป็นของระบบท่อยืน

Ÿ  ประเภทของระบบ

Ÿ  การหาปริมาณน้ำดับเพลิงของระบบท่อยืน

Ÿ  การแบ่งโซนท่อยืนสำหรับอาคารสูง

Ÿ  การกำหนดขนาดท่อยืน

Ÿ  ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในระบบท่อยืน เช่น Hose Valve, Fire Department       Connect,    Fire Hydrant

 

 

 

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง

Ÿ   ประเภทของระบบส่งน้ำดับเพลิง

Ÿ  นิยามที่จำเป็นของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  พื้นฐานการทำงานและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

09.00-12.00 น.   พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ   Building code and sprinkler installation requirement

Ÿ  นิยามที่จำเป็นของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ  พื้นที่ครอบครอง

Ÿ  ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์

Ÿ  แนวคิดพื้นฐานการติดตั้งระบบ

Ÿ  ประเภทของระบบ

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ   ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

Ÿ  Special Situation installation requirement

Ÿ  การหาขนาดท่อดับเพลิงโดยวิธี Pipe Schedule และ Hydraulic Calculation

Ÿ  ตัวอย่างแบบแปลนพร้อมตัวอย่างการคำนวณโดยวิธี Hydraulic Calculation

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Work shop

09.00-12.00 น.   การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ำดับเพลิง

Ÿ   การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ   การออกแบบระบบท่อยืน

Ÿ   ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ครอบครองประเภทต่าง ๆ

Ÿ   การจัดวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ในแบบ Plan ของอาคาร

Ÿ  การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำดับเพลิงของระบบและการเลือกระบบส่งน้ำ

Ÿ  ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ ฝ่ายวิชาการโครงการ

                        โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-319 2710-1

 

วันที่จัด 30 มิ.ย. 2560 - 02 ก.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -23 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 31_2_0103201785431.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ภัทร พงษ์ศักดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฉัตรชัย ทองศรีเกตุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กฤษดาภรณ์ รักษ์วงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐนันท์ ขำปาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ทวีศักดิ์ คำแล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทินกร เหนือเกษ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยะวัชร สมเกียรติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อุกฤษ ปัจฉิม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปิติ ยางหงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ชยพล อินทเจียด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ยุพดา ชนะชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ณัฐวุฒิ ด่านวานิชกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   อนันต์ สีพิมพ์สอ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   วิษณุ ของสันเทียะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   คงคา เวทย์ธัญญาภรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ธวัชชัย เพ็งหนู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   จันทรา ชื่นชม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   มานะ วัฒนากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ดุสิต จิตรประเสริฐกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ณัฐพล ปานเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ศิวะพัทธ์ คุ้มมะณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   กนกวรรณ พ่วงคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วศิน อัครวิทยาภูมิ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ปรีดา คุปตนันท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   อภิชาติ ทันสี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   กิติพงษ์ ใจพรหม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   คณธัช อภิพัฒนศิริพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ณัฐวัฒน์ เครือสุวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   เบญญาภา กิติสุขชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เกรียงไกร ธรรมโกศล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   พรชัย วงศ์อภิญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   นฤเบศร์ สีขาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   สุภศักดิ์ ภูปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   กิตติชัย เหลืองอบอุ่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   พิมพ์ชนก ขจรบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   ภัทรดา พรวริยาสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   นิสารัตน์ สุขเปีย  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ภุชงค์ มาณะวะกริช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   จุฑาทิพย์ แซ่ลี้  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   อารักษ์ สวนโต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   นิวัฒน์ สำเภาทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   พรดา รังสิกุลกวิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ภาณุพงศ์ ตันเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ศักย์ศรณ์ สุภาษร  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   อิทธิเดช มุขวันโน  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ณัฐพงศ์ คงจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ทศพร กัณฑพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   สถาภรณ์ จักรทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   ชัยวัฒน์ ศรีปวิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   มนัส เตโชชะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   มนตรี ทองเส้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   สายัณห์ อรรถวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   เนติพงศ์ ศรีพรหมมา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   กฤษณะ กล้าหาญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   อัจฉรา กันธิยะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   บุญจิรา พิลาสมบัติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   อธิวัฒน์ สุทธิมาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ประวีณา ศรีแวงเขต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   ประทีป ชนะชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   ดวงดาว ยาศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   ปริฉัตร มีทา  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   สุชาพิชญ์ แสนทวีสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   วสันต์ กูลใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   มารีนา โตะอาแด  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   ปาริฉัตร มีทา  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   วษมน กระเบา  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   ปรารถนา สุขศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   จารุุวิทย์ รอบรู้  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   ธนภัทร ศรีเปิ้น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   โอภาส หอมกระชาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
74   ถกล ธาราไพศาล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
75   วิทวัส จันทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   กัญญพัชร พีวลัยสิริกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
77   พงศธร ตันติวราชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   ประพันศักดิ์ เป็นเครือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
79   ทรงวิทย์ พาณิชย์เจริญรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
80   ดลธรรม หินตะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   วิชณา เปี่ยมปิติรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
82   ศักดา สีสดดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 82 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th