กำหนดการสัมมนา
 
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

หลักการและเหตุผล

            เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

            ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1.       วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม

2.       วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ

3.       วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง

4.       เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

5.       ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

คณะวิทยากร

1.       นายวิเชียร                บุษยบัณฑูร                    

2.       ผศ.ชลชัย                 ธรรมวิวัฒนุกูร

3.       นายธวัช                   มีชัย

4.       ผศ.ดร.สำเริง              ฮินท่าไม้

5.       นายธัมรัต                 พรหมเพ็ญรังษี

6.       นายสุชาติ                 จงควินิต

7.       นายพรชัย                 บรรจงใหม่

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 1

08.00 – 09.00 น                          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

                                                ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ฐานแท่นเครื่อง

-          ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางเครื่องกล                                        

-          ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน

-          ระบบท่อไอเสีย

-          ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล (ต่อ)

-          ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ

-          ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

-          ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

                                                วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

 

วันที่ 2

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

-          รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ

-          การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง

-          เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง

-          การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า (ต่อ)

-          การป้องกันทางไฟฟ้า

-          ระบบสายดิน

-          อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

-          การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

-          การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน

-          การทดสอบประจำเดือน

-          การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

                                                วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษ์

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

 

 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

      

 

  uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

  v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน    คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน    คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน       คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน       หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

วันที่จัด 17 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 17 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์มาตรฐานใหม่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5_2_2802201714288.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ภูมิพงศ์ อินทรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐพล จงจิตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นิติกร พิศาลกิตติคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนัชพงศ์ พีรพิชญาวัชร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อิทธิพล อินทมาตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สัญญา วันชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกกมล กะวัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นรินทร ปุญญนิรันดร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จักรกริช โภชนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุรเชษฎ์ เสมอเหมือน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ภานุวัฒน์ จิตรโรจนรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   สกล อครพลธรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   สุวรรณ โอสถ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ศาสตรพล ชลประทาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   สุรพงศ์ ภู่เจริญธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ประกายแก้ว บุตราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ธนากร จันทร์พุ่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   พงศธร ศรัสวัสดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ธารวดี ธีระวิภาค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ชัยวัฒน์ ดวงมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ภีมพันธ์ พูลสมบัติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ธนิต เกตชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ธีรพัฒน์ ประสมสาสตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   วิชัย ชยปาลกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ทรงสุพรรณ ธรรมเที่ยงตรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   วัชรชัย หงษ์ษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ธีรพงศ์ เพชระบูรณิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   พลภัทร ลี้ตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   สมโชค พลงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ชนันท์วิทย์ กล้อยกลิ้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ตะวัน ศรีโปดก  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   อัจฉรา หมื่นจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   เกรียงศักดิ์ ค้าผลดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   สิริรัตน์ ไกรทิพยสุนทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   อิศรา ศรีกรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   เผด็จ อมรศักดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ศักดิ์สิทธิ์ จิตรดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   อายุวัฒน์ เมืองแดง  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   สราวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   กัลยกร โคตุธา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   บัณฑิต ฤทธิ์กอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ธนัญชัย สำเภาทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 42 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th