กำหนดการสัมมนา
 
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่19
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

            การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง  โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น  องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้

            หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ  (Project Management)  อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด  ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                    

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)

2.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ

3.       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

·        ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)

·        ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)

·        เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)

·        ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

วิทยากร  ดร.สุทธิ   ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

โครงสร้างหลักสูตร

·        Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)

·        คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ

·        การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ

·        Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)

·        ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ

·        Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)

·        หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้

·        ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ

·        Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)

·        แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop

·        Project Planning (การวางแผนโครงการ)

·        คำถามสำคัญในการวางแผนงาน

·        การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop

·        หลักการ GANTT Chart  และ CPM

·        หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา

·        แนวคิดการประเมินความเสี่ยง

·        กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

·        Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)

·        ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน

·        การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม

·        การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value  Analysis)

·        Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)

·        Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)

·        หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ

·        สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล

·        กรณีศึกษาด้านบุคลากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

โทรศัพท์ 0-21844600-9, 0-23192708-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร

โทรสาร 0-23192710-1, 0-21844597-8 

                                             e-mail : chadaporn.eit@gmail.com , eit@eit.or.th

วันที่จัด 26 เม.ย. 2560 - 27 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -11 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นที ทองแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรวิทย์ ปูหนุก  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชาญณรงค์ ทองไชย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กุลเดชา อนุกุลภิรมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุทธาธินี สมจิตต์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พีระพัฒน์ ท่วมไธสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 บวรวิทย์ อินทนุพัฒน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 บุญรักษ์ คชวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อรุณเดช บังกระโทก  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สิทธิชน สาริบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   อติวิชญ์ สุทธิยุทธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   วรรธนะ ประภาภรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ธีระพงศ์ คงเทพ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   นัสพงษ์ จิรประเสริฐวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   โชติวิทย์ ทองรอด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อุทัย ดีปินตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุรัตน์ คงความเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   นพนันท์ หลิมรตัน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   จารึก เข็มเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   วสันติชาย หลงสมบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   พิษณุ พิทักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   เจษฎา หาญบาง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ปาริชาติ โล่ห์สวัสดิ์กุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   วงศกร จันทร์สุหร่าย  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สมชาย ทั่งทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สมชาย เรืองทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   อาทร บุญอุ่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   อุดมศักดิ์ ทองภูเบศร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   กิตติ ขวัญช่วย  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   เฉลิมพร โอทองคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   กนกนันท์ ศาสตร์กลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   ชิติพัทธ์ บุญวาสนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ภัทรวดี สุคนธรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ธวัชชัย เล่าเขตการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   สมชาย ปัญญาปฏิพัทธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   จตุพร เลืองลือศักดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   อภิสิทธิ์ สิทธิตัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   สมจิต ไชยกันยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   กำพล สีเสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ณัฐวัฒน์ เครือสุวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ธวัชชัย พูลสวัสดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   นิทัศน์ วงษ์สวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ลัดดา เนื่องโนราช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   จักรษ์กฤษ คุ้มทัพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   นิธิศ เนตรตระกาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   สุทธิศักดิ์ ใจซื่อตรง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   วิศวพล เก่งกิตติภัทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   บดินทร์ สิงห์ไพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   ทอปัด ศาสตราศรัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   จตุพล เจริญกิจไพบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 50 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th