กำหนดการสัมมนา
 
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 43
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

โครงการอบรม

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำปี 2560

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 43

ภาควิชาการ: วันที่  3,4,9,10,11, 17 มิถุนายน (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ:  วันที่ 18, 24 มิถุนายน 2560 (เสาร์)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

 

หลักการและเหตุผล      

     ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง

1.  การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่     อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่

2.  ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร

3.  ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย

4.  ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จำเป็น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้

3.  เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 45 ชั่วโมง

- จรรยาบรรณและกฎหมาย            

- หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

 - แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร       - แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

 - แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม     - แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

 - แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

 - แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอย่างจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

 

เอกสารที่ท่านจะได้รับในการอบรม

1)  กระเป่าใส่เอกสาร                                                                                                               

2 )  เอกสารประกอบคำบรรยาย และสมุดจดบันทึก       

3)   หนังสือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประมาณ 3 เล่ม  

4)   CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทำเนียบรุ่น)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 

 

ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร  

วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

         -สมาชิก วสท.                                       20,000    บาท

         -ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป    25,000    บาท

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

-กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

-กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน           คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน           คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน              คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

                           แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน              หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

 

กำหนดการ

ภาควิชาการ

 

 

วัน - เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

(1.5 ชั่วโมง)

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

จรรยาบรรณวิศวกร

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิศวกร

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

คุณเกชา  ธีระโกเมน  

 

10.15–12.15 น.

(1.5 ชั่วโมง)

กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

จรรยาบรรณสถาปนิก

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณสถาปนิก

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

คุณศักดิ์ชัย  ยวงตระกูล

13.15–14.45 น.

(1.5 ชั่วโมง)

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

ผศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

15.00-18.00 น.

(3 ชั่วโมง)

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร      

 

คุณอุทัย  คำเสนาะ

 

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

09.00-11.00 น.

(2 ชั่วโมง)

ตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบันไดเลื่อน และแนวทางการตรวจสอบ

คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

 

11.15-16.30 น.

(4 ชั่วโมง)

ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายของควัน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ

คุณบุษกร  แสนสุข

 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

09.00-12.15 น.

(3 ชั่วโมง)

แนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการชำรุดสึกหรอของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้างอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร  แนวทางการตรวจสอบป้ายโฆษณา

 

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

 

 

 

 

 

 

13.15-16.30 น.

(3 ชั่วโมง)

แนวทางการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์ 

 

 

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

09.00-12.15 น.

(3 ชั่วโมง)

แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และ แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิงและแนวทางการตรวจสอบ

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

13.15-16.30 น.

(3 ชั่วโมง)

ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแนวทางการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและป้องกันและระงับอัคคีภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ

ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

09.00-12.15 น.

(3 ชั่วโมง)

แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม               3 ชั่วโมง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบประปา และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำฝน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการมูลฝอย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง และแนวทางการตรวจสอบ

รศ.ดร.นพภาพร  พานิช

14.00-16.00 น.

สอบ  (ภาควิชาการ)

 

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

09.00-16.30 น.

(6 ชั่วโมง)

หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

การใช้คู่มือการตรวจสอบ

มาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้อ้างอิง

เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ข้อมูลที่สำคัญในรายงานการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล    

การสรุปผลการตรวจสอบ

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน   การเตรียมตัวก่อนการออกตรวจสอบ

ทักษะการนำเสนอผลการตรวจสอบ  การประเมินผลการตรวจสอบ

การทำแผนปฏิบัติการตรวจบำรุงรักษาและคู่มือปฏิบัติการตามแผนการตรวจบำรุงรักษา

แผนการตรวจสอบอาคารประจำปีและแนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี

 

คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์

 

 

 

ภาคปฏิบัติ

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560

09.00-16.30 น.

การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยของอาคารตัวอย่าง

การตรวจสอบและตรวจวัดอาคารตัวอย่างจริง

การตรวจสอบแบบแปลนจริง

แนะนำวิธีการ เตรียมความพร้อม ขั้นตอนการตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูล  

การประสานงานร่วมกับวิศวกรหรือสถาปนิกในการวิเคราะห์และคำนวณ

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

คุณอุทัย  คำเสนาะ

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

คุณบุษกร  แสนสุข

พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์

คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

 

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

09.00-17.00 น.

 

 

17.00 น. เป็นต้นไป

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ ประเมินผล  /  การสรุปผลการตรวจสอบ

กิจกรรมสมมุติการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

ปิดการอบรม / แจกวุฒิบัตร และงานเลี้ยงสังสรรค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ+คณะวิทยากร

-      คุณเกชา  ธีระโกเมน 

-      คุณอุทัย  คำเสนาะ

-      คุณบุษกร  แสนสุข

-      คุณสินิทธิ์  บุญสิทธิ์

-       พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์

 

 

 

วันที่จัด 03 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 0 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น 43_3_5_24032017133957.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นริศรา รณรงค์ฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ดวงพร แก่นแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชัชวาล จอมจอหอ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิทักษ์ หมอนเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อิทธิกร ประสพเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ฐาณิศร์ เชยมาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ลิขิต พันธุเทพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธรรมรัตน์ วิรุณราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อนุภาพ เพชรมีศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   พีรณัฐ ฤทธิ์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   วิทยา ใจตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วณิชย์ จักขุจันทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สุชีพ ลี้ฐิตินันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ธีรเดช พงษ์พิชัยอุดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ธีร์ธวัช เมฆฆะเสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   เดชา ด้วงมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ภาวนา เสนศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ธนัญกรณ์ ต่อศิริสกุลวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ชัยยา ปาณาราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ชัยพัฒน์ พันธุ์พาณิชย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ฐานิต กรีแสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   วีรชัย ดำรงวงศ์สกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สุเทพ เพ่งพิศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สมใจ มะกง  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   เกรียงศักดิ์ อาจเลี้ยง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   พิมพ์ภัทรา พวงสุกระวัฒนะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   บุญฤทธิ์ เดชสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   สฤษฏ์พงศ์ เทศะบำรุง  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   พิมศิริ รักษาผล  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ดวงพร พุ่มทรัพย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   พงศ์พินิจ ดำรงทรงพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   เมธี รจิตวิวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ปณิชา พงษ์แพทย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   จำเริญ แจ่มใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   พิสิษฐ์ ไชยนรสิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   กรพินธ์ ตันภิบาล  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ฐากูร โคตรภูชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ฉฬิศร์ หอมหวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   วิชัย ชยปาลกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   วรเทพ สังวรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   นิติพงศ์ ศรีสุริยวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   สถาพร สถาพรวจนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   นภัสพงศ์ จงใจวาณิชย์กิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   สกุณ ทิพยะมาศโกมล  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   เกษม จันทร์ประเทศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   นรัตน์ ปิ่นแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สุระเดช ฉั่วสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   แพรพรรณ ศิริสารการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   เอกสุวัชร์ กลิ่นสุทโธธนาศิริ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   บัญชา จำปาเงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   สาธิต วิโทพรรษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   อารยา มหาแสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ชนันวัฒน์ ละออ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   นิติภัทร นิติพงษ์สกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   ธงชัย เครือน้อย  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ณัฐปคัลภ์ ตรีเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   สาธิต จินดากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   สถาภรณ์ จักรทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 59 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th