กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

(มาตรฐานฉบับใหม่)

รุ่นที่ 2/2560

วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 (วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

หลักการและเหตุผล

              เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

              สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยากร

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

         บทที่ 1         นิยามและข้อกำหนดทั่วไป                                       

         บทที่ 2         มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า                        

         บทที่ 3         ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย                              

         บทที่ 8         สถานที่เฉพาะ

         บทที่ 11        มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า                              

         บทที่ 12        วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต                                                

         บทที่ 13        อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน                               

         บทที่ 14        การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน  2560

         บทที่ 4         การต่อลงดิน                                                        

         บทที่ 7         บริเวณอันตราย                                                    

         บทที่ 9         อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ             

         บทที่ 10        บริภัณฑ์เฉพาะงาน

        

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

         บทที่ 5         ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ                                  

         บทที่ 6         บริภัณฑ์ไฟฟ้า                                                      

 

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

หมายเหตุ : กำหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

วันที่จัด 02 มิ.ย. 2560 - 04 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 150 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -60 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2_190420171771.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ณัฐวุฒิ หอมระรื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นเรศน์ แสงเทียน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภุชงค์ สุขเสนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มรกต เกษตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สามารถ ประจวบสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชนินทร์ ศรีสมภู  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุกานดา คุณศรีรักษ์สกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิวัฒน์ แถวพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ธนิศร ชูสว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   กิตติพร กรุงกระโทก  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   นฤพัทธ์ เลี่ยวรัตนบวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   อัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วรรณวิภา เหล่าเขตกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ศราวุธ กิจพัฒนสุขชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   โยชัย ศศิวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   คชภัค กีรติดิษกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   เสรษฐสิริ กลางเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   สุริยะ ไกรซัง  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   อัครพัชร์ ภูเม็ด  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   อลงกต สำลวญหรรษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   มานิตย์ แย้มศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ณัฐวีร์ พิทักษ์แท้  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   วัชริศ ชวลิตกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สาโรจน์ รักอู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ศตบงกช คชจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ศิวะพัทธ์ คุ้มมะณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   มงคล สุขาภิรมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   เอกดนัย วิริยาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ณัฐวุฒิ บุญลอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ณรงค์ฤทธิ์ แสงจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   นัชษ์สพล อุดมเทียนทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   กิตติพล นรินทรางกูง ณ อยุธยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ณัฐกร เกกินะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   จิตติมา คำเวียงจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   วิศว เฉียบแหลมดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   วิลารัตน์ ยอดไสว  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   สมคิด ไชยคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   ชาตรี แก้วล้วน  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   สมพง แสงประสืทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   อานนท์ เจตศักดิ์รุ่งโรจน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ปาณิสรา ตั้งมั่นสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   สราวุธ อ้นเมฆ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ฉัตรชัย พากย์สุขี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ฉัตรชัย เผือกกลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   สุบิน วงษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   ภานุพงศ์ แนวนัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   สิทธิศักดิ์ ตันเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ศุภฤกษ์ มลิทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ภมร ชาตะรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   เกริกชัย อินทสังข์  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   สุริยะ รุกขชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   สิทธิพงศ์ เสือกลั่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   เสรี ภวภูตานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   อรทัย ศรีพระจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   ศราวุธ พาสว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ธนาวัฒน์ บุญมี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   ภากร ไกรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   พีรัช โพธิ์แก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   คธายุทธ เพ็งเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   อธิพนธ์ อินทรภักดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   กิติศักดิ์ ลิ้มเฉลิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   ธนัญชัย อากาศวิภาต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   สภา สุนทราวิรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   คธาวุฒิ จันน้ำใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   เดชาธร ศรีสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   อภิวัฒน ทองฟัก  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   อายุทธ กลิ่นจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   ธิติวัส มหาศักดิ์ศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   นัสกรณ์ ปะมัตถะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   ณัฐพล ภัสรพงษ์กุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   สุทิศ พันโนฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   ธนดล โสไกร  ชำระเงินเรียบร้อย  
74   ภูเมธ นิ่งชื่อสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   วีรวิชญ์ ตันวรรณรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
76   พงศธร ร่มซ้าย  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   ศิวานนท์ เผือกเทศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
78   เสกสรรค์ ศรีอุดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
79   ปิยะบุตร หันประดิษฐ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   สุริยา ขุนพิลึก  ชำระเงินเรียบร้อย  
81   สมทรง แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
82   ปรัชญา ศรีสิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
83   อโนชา อ่อนก้อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
84   ชุมพล ถนอมเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
85   สราวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   วรุตม์ จรดล  ชำระเงินเรียบร้อย  
87   นรัตน์ ปิ่นแสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
88   คมสันต์ ผึ่งทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
89   เฉลิมพล เดชธีระประภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
90   ประกิจ บุญเสรฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
91   ธารินทร์ ทิพยุทธ  ชำระเงินเรียบร้อย  
92   ณรงค์ฤทธิ์ สว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
93   วีรยุทธ วงศ์ชูพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
94   วัชรชัย วิไลจิตต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
95   อิทธิพล อยู่กุญชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
96   สมชาย ไกรปราบ  ชำระเงินเรียบร้อย  
97   ปิยะพงษ์ คล้ายท่าโรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
98   ศรัณย์ เศรษฐีธัญญาหาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
99   Saran Chaladying  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
100   สุนิต ปานพรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
101   พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
102   จุมพล จันทร์สว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
103   สันติ มาลาจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
104   ไพฑูรย์ วรรณสูตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
105   สุวัฒน์ แย้มชุติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
106   สุภชัย ยิ่งมีมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
107   จีราภาณ์ วิญญาณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
108   ณัฐกมล ศรีหานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
109   ธันยา จ้อยลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
110   เขมณัฐ ภูนาเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
111   ชัยณรงค์ ธนาสนธิราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
112   วัชระ ศรีวิเศษ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
113   อัศวิน สุวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
114   ณัฐพงษ์ บุญสาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
115   ณัฐพล หร่ายเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
116   ธีรศานต์ วงศ์ปิยะบวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
117   พงษ์พัฒน์ วันคำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
118   ฌานวัฒน์ ศิริจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
119   ฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
120   โยคี ทองพิทักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
121   คธากร คุณาชล  ชำระเงินเรียบร้อย  
122   ธีระ บรรดาศักดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
123   มานพ ชมชื่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
124   วรพจน์ ฟองไชยศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
125   ฐานันดรชัย สาครขันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
126   จักรินทร์ แก้วพิชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
127   ธีรชัย ฝั้นคำสอน  ชำระเงินเรียบร้อย  
128   สุธีระ โพธิ์ชัยรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
129   กานต์ แสงทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
130   สมชาย สัมพันธ์ศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
131   ธวัชชัย ไทรแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
132   สมชาย อรุณจิตต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
133   กิตติณัฐ วัฒนสมบูรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
134   ชานนท์ มุสิกไชย  ชำระเงินเรียบร้อย  
135   ทรงกรช โกศัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
136   ไมตรี ทรงเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
137   ณิชาภัทร ไพรวัลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
138   สิทธิพร จันทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
139   สมพร เปี่ยมสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
140   ชาญชัย วงศ์อินทร์อยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
141   เทิดทูน เสาสา  ชำระเงินเรียบร้อย  
142   ราเมศ มนต์ขลัง  ชำระเงินเรียบร้อย  
143   จิรพงษ์ อึ้งมณีภรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
144   ธนเสฏฐ์ อัครเดชนิวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
145   ยงยุทธ ช่างกลึง  ชำระเงินเรียบร้อย  
146   สมเจตน์ โอภาส  ชำระเงินเรียบร้อย  
147   สมพร คงอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
148   เสฎฐวุฒิ ไกรเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
149   เอกพันธ์ จันทร์เมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
150   วีรวัฒน์ มีผล  ชำระเงินเรียบร้อย  
151   ภูษณะ ขำต้นวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
152   ฉลองชัย สมัครไทย  ชำระเงินเรียบร้อย  
153   กิตติพัฒน์ หน่วยทองจีน  ชำระเงินเรียบร้อย  
154   กิจศรัณย์ชัย วงศ์ภักดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
155   มงคล มะเอียง  ชำระเงินเรียบร้อย  
156   กฤตนัน บุญมั่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
157   อนุชา มงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
158   อภิศักดิ์ ดวงแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
159   ธันย์นิชา นิธิภูวภัสสรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
160   เสวต รัตนวิชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
161   นัฐพงษ์ วงค์สุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
162   ภาณุพงศ์ คมประเสริฐสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
163   อภิรัตน์ หนูสิงห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
164   ประภัสสร์ มณีนิล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
165   ประเสริฐ ยังอุ่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
166   กอบกาญจน์ รัตนวิชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
167   ปิยวัฒน์ คนงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
168   ภัทรศักดิ์ ศุภกรพิชาญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
169   ณัฐพล วิทูราภรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
170   กฤติเดช กล้าจริง  ชำระเงินเรียบร้อย  
171   นิรันดร์ สรรพช่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
172   อนันธชัย ทวีศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
173   สมเกียรติ ศรีวะรมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
174   อิทธิพงษ์ แก้วหาญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
175   ตะวัน วงศ์สุธา  ชำระเงินเรียบร้อย  
176   ชัยมงคล ระวังดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
177   ทฤษฏี พรหมสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
178   ปัญญาวุฒิ ปัญญาประทีป  ชำระเงินเรียบร้อย  
179   ทศพล กรุงวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
180   ธนพล ปาริยฉัตรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
181   วชิระพัฒน์ บุญมาก  ชำระเงินเรียบร้อย  
182   วิวรรธน์ นาสมปอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
183   อภิชาติ อินทร์ยงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
184   สารัช เปานิล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
185   สุภูวนาท ตั้งเลิศอรุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
186   ดำรงค์ วัฒนกิจการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
187   ธงชัย ด้วงก้อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
188   อดุลวิทย์ รามสูต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
189   ธนาวุฒิ สุภารส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
190   นุชจรินทร์ จันทา  ชำระเงินเรียบร้อย  
191   วัลลภ บุญวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
192   อรรถพล จาปรัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
193   วิษณุ สายสุนีย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
194   สาโรจน์ สุภาพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
195   เศรษฐชัย จันทราพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
196   นรินทร์ ชัยมาลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
197   เชาวลิต ฟักวงษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
198   วันชัย ศิวพรพิทักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
199   วัฒนพงษ์ คำลือ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
200   วิศรุต ทินนัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
201   ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
202   สัญญา คูณขาว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
203   กรัณย์ ศิริจันทร์ชื่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
204   ปราโมทย์ เคหะทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
205   กุลชรินทร์ นาจารย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
206   นาวิน เรือนใหม่  ชำระเงินเรียบร้อย  
207   ฐิติกร สิงห์สมบัติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
208   วีรชัย เหล่าดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 208 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th