กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 1 ****ขอเลื่อนเป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2560***
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง

(Lashing Technique for Transportation)  รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่  7  ตุลาคม 2560

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

 

หลักการและเหตุผล:

                 การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นั้น  เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนน.  หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนนได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย  นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพย์สิน.

                 ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง หลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางในการปฎิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย.

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·       เป็นแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย ตามหลักสากล

·       เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม  ตามหลักสากล

·       เป็นแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือผู้จัดการโรงงาน

·        วิศวกรที่เกี่ยวข้อง

·        บริษัทประกันภัย

·        คนขับรถบรรทุกสินค้า

·        หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

·        ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 12:00

 

·        ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นและตัวอย่างการรัดสินค้าผิดวิธี

·        ตำแหน่งการวางสินค้าบนรถบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัย

·        การยกและการวางสินค้าบนรถบรรทุก

·        เทคนิคการรัดสินค้าแบบ (Tie-Down)  แรงเสียดทาน  มุมรัด การยืดตัว  จำนวนการรัด

·        เทคนิคการยึดสินค้าแบบ (Direct)  มุมรัด ตำแหน่งการรัด  จำนวนการรัด

·        อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการผูกรัด (Load Restraint Equipment)

·         

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง

·        ป้ายบ่งชี้ต่างๆ(International Cargo Symbols and Signs)

·        การรัดสินค้าแบบเหลี่ยม เช่น Packs and Pallets

·        การรัดสินค้าแบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums

·        การรัดสินค้าแบบทรงยาวเช่น Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets

·        การรัดสินค้าขนาดใหญ่เช่น    รถขุดตีนตะขาบ  รถเครนล้อยาง

·        การคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับการผูกรัด เช่น

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน  องศาที่ผูกรัดมีผลต่อแรงดึง    สัดส่วนความกว้างและความสูงของสินค้า   จำนวนเส้นที่ต้องผูกรัด    

 

 

วันที่จัด 07 ต.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 28 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง 1 (7 ตค.)_2206201714559.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ยุทธดนัย เพชรดีมณีงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรชัย เวชกรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปฐวี งาประสาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชโยทิตย์ นุชนารถ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วุฒิชัย มโนสาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สราวุฒิ ทับลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุนทร เวทไธสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มณินทร ศรีพิศาล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรพล สาเหม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   เสฎฐวุฒิ สัตถาภรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ศิริวัฒน์ นิกรประเสริฐ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   เศฎฐวุฒิ สัตถาภรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 12 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th