กำหนดการสัมมนา
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 2
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก

(Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment)   รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560

 

 

หลักการและเหตุผล:

                ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฮดรอลิคในการขับเคลื่อนหรือส่งถ่ายกำลัง เช่น รถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทำงานในการส่งน้ำมันไฮดรอลิก  โดยทั่วไปมักจะพบว่าสภาพของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานของปั้นจั่นและเครื่องจักรดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงาน  เทคนิคการตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าให้อยุ่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระบบดังกล่าวได้

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·       เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก

·       เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก

·       เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

·        ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

·        ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

·        วิศวกรผู้ตรวจสอบ

·        ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

·        ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น

·        เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

·        ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก

·        ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง: วันที่ 5  กรกฎาคม 2560 @ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

ภาคทฤษฎี

09:00 – 12:00

 

·        หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก

·        ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบไฮดรอลิก

·        การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า

ภาคทฤษฎี

(อ.ชาญชัย)

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิก

·        ระบบไฟฟ้าควบคุมในระบบไฮดรอลิก

·        กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น

o   ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

o   การชำรุดและความเสียหาย

o   แนวทางการป้องกัน

·        สอบประเมินผลภาคทฤษฎี

ภาคทฤษฎี

(อ.ธีรศักดิ์)

 

(อ.ธนพัฒน์)

 

16:00 – 16:30

·        ถาม – ตอบข้อสงสัย

 

วันที่สอง: วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 @ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิค กฟภ.นครชัยศรี

07:30 – 08:00

·        ลงทะเบียน ที่ วสท.

 

08:00 – 09:00

·        เดินทางสู่

·         พื้นที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิก ณ ศูนย์ฝึกอบรมไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

09:00 – 12:00

 

·        ขั้นตอนการต่อวงจรไฮดรอลิกและนิวแมติกส์

·        ขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์

·        สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, นิวแมติกส์ และไฟฟ้า  (WORKSHOP)

·        ฝึกปฏิบัติต่อวงจร (WORKSHOP)

ภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ

(อ.ชาญชัย)

(อ.ธีรศักดิ์)

(อ.ธนพัฒน์)

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

·        ฝึกปฏิบัติต่อวงจร (WORKSHOP)

·        ทดสอบภาคปฏิบัติ

·        สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

ภาคปฏิบัติ

(อ.ชาญชัย)

(อ.ธีรศักดิ์)

(อ.ธนพัฒน์)

15:00 – 17:00

·        เดินทางกลับ วสท.

 

 

วันที่จัด 05 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และลานฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิค กฟภ. นครชัยศรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 4 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-ไฮดรอลิกรถปั้นจั่นจักรกลหนัก (5-6 กค.60)_11052017162048.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ธีรวุฒิ จันทร์สว่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยวัช เฉลิมกาญจนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปรเมษฐ สองใหม่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เฉลิมพล อุปพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภูเบศวร์ ทองแสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฎฐ์พจน์ โรจนรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เดชา สีดาห้าว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรสิทธิ์ เกษมสงคราม  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สุรชัย จันผลช่วง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สราวุฒิ คำรักษ์เกียรติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ภูวนารถ ชำนาญรัมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ชนะพล ผลเอก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สุริยา ตาสิติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ธานิศ ฉายาชวลิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ปกร ประกอบศิลป์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   เฉลิม กล่ำเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ธีรพันธ์ ชะนะภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สถาพร ปานอินทรื  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   มานิตย์ นิลเนียม  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ธนาเสฎฐ์ แสงเรืองชยานนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   อาดือนัน เจ๊ะอุเซ็ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   รักชาติ แพรกปาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ศักดิ์ดา พุทธา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ฌธการณ์ อินทนิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ประพจน์ รัตตมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สุดใจ โฉมมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สุชาติ ศรีจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   พินิจ แก้วผา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   สุทธิพงศ์ ศรีทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   รัชกานต์ กิ้มอารีย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ธรรมนูญ แจ้งมงคล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ภคพล นวลใย  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ภัทรพล มณีวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   จักตกิต นามอยู่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   สุรเกียรติ เลขพล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 36 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th