กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 2
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง  ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก   

Truck Mounted Crane Inspector

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน   2560

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

 

หลักการและเหตุผล:

                ในปัจจุบัน มีการใช้งานปั้นจั่น/เครนติดตั้งบนรถบรรทุกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานก่อสร้างและโรงงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ในการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้งในการทำการทดสอบปั้นจั่น เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถที่ยังสามารถใช้งานได้ และเพื่อเป็นข้อมูลให้มีการปรับปรุงปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลปั้นจั่นนี้จะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงานและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·       เป็นแนวทางในการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ

·       เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

·        ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

·        ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

·        วิศวกรผู้ตรวจสอบ

·        ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

·        ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น

·        เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

·        ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก

·        ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการฝึกอบรม:

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560

เวลา 08:30 – 16:30 น.

·       ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.   และ

·       ลานฝึกภาคสนาม บริเวณลานจอดรถ วสท.

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 12:00

 

·        ประเภทของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก

·        ส่วนประกอบของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก

·        หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก

o   ระบบไฮดรอลิก

o   อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

·        การอ่านค่าตารางพิกัดยก (Load Chart) (เครนสลิง)

·        มาตรฐานการติดตั้งที่ถูกต้อง

ภาคทฤษฎี

[อ.ธนพัฒน์]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกแบบชนิดแขนพับ (Knuckle Boom Crane / Articulated Boom Crane)

·        การอ่านค่าตารางพิกัดยก (Load Chart) (เครนแขนพับ)

·        ขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสมกับเครนตรมพิกัดยก

·        ข้อควรระวังในการใช้งาน

 

ภาคทฤษฎี

[อ.ธีรศักดิ์]

16:00 – 16:30

·        ถาม – ตอบข้อสงสัย

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 12:00

 

·        กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

·        ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก

o   รายละเอียดการตรวจสอบ

·        การบันทึกค่าในแบบตรวจสอบ ปจ.2

·        ฝึกการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกแบบรายกลุ่ม

( GROUP WORKSHOP)

ภาคปฏิบัติ

[อ.วุฒินันทน์]

 

[อ.วุฒินันทน์]+

[อ.ธีรศักดิ์ เจริญ]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

·        สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐาน ( Crane Load Test)

o   การจัดเตรียมน้ำหนักเพื่อทดสอบ

o   การเลือกจุดยกของปั้นจั่นที่เหมาะสมตามตารางพิกัดยก

·        กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น

o   ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

o   การชำรุดและความเสียหาย

o   แนวทางการป้องกัน

ภาคปฏิบัติ+ภาคทฤษฎี

[อ.ธนพัฒน์] +

[อ.ธีรศักดิ์ เจริญ] +

[อ.วุฒินันทน์]

 

16:00 – 16:30

·        สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

 

 

วันที่จัด 06 มิ.ย. 2560 - 07 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 21 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก 2_23022017115820.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สมเกียรติ ย่านวารี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูเบศวร์ ทองแสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนาทร ทศราตรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สถิต พิมพาทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนากร นาเสือวัน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 Vongsawat Watchanajumnong  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรกร ศิริแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จงรัก นิ่มแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทนงศักดิ์ ประภารัศมี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ปรีชา เหมมัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สิปปภาส สีลเตโชธาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   เทพฤทธิ์ ดวงใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ณรงค์ วัฒนศิริ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   นนทวัฒน์ เทียนวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ธรณิศ เทพแพงตา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   จักราวุธ ศรีรักษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   จักริช ชินบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สุชาติ ศรีจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   สุพัฒน์ ผดุงพจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 19 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th