กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร “ร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล” ฟรี !!!
สาขา วิศวกรรมยานยนต์
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง

ความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร

ร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

วันพฤหัสบดีที่  23 มีนาคม 2560  เวลา 13.00– 16.30 .  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

หลักการและเหตุผล

รถตู้สาธารณะได้กลายเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น พร้อมไปกับอุบัติเหตุที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่ง คน-รถ-ถนน เป็น 3 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียที่รุนแรงต่อสังคม ดังนั้น คน-รถ-ถนน จึงเป็นปัจจัยหลักที่เราจะนำมาสัมมนากันเพื่อหาข้อสรุปที่สามารถนำเสนอต่อภาครัฐเพื่อกำหนดนโยบาย และการควบคุมให้สามารถใช้รถตู้สาธารณะได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และยั่งยืนตลอดไป

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องร่วมสร้างมาตรฐานความความปลอดภัยของรถตู้โดยสาธารณะ และมาตรการขับขี่ รถตู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก ความปลอดภัยของถนนเพื่อการสัญจร รวมถึงการปรับปรุงพื้นผิว เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร ในเส้นทางหลัก เพื่อร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล 

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

13.00-13.15 น.       ลงทะเบียน

13.15-13.45 น.         กล่าวเปิดงาน แจ้งวัตถุประสงค์และบทนำสู่ความปลอดภัย

         โดย รศ.พูลพร      แสงบางปลา

         ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท.

13.45-14.15 น.       ความปลอดภัยทางถนน

         โดย นายแพทย์ธนพงศ์      จินวงษ์

         ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) สสส.

14.15-14.45 น.       ความปลอดภัยของถนน

         โดย นายสุจินต์     มั่งนิมิตร

         รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง

14.45-15.15 น.       ความปลอดภัยของรถตู้

         โดย นายศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร

         ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส สายงานการวางแผนกลยุทธ์องค์กร  สายงานการตลาด

   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

15.15-15.45 น.       มาตรฐานความปลอดภัยด้านคนขับและการควบคุมรถตู้

        โดย นายธีระพงศ์  งามเอก  

        ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร

15.45-16.15 น.       อภิปราย           

         นำโดย นายธิบดี หาญประเสริฐ

         กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท.

16.15-16.30 น.       กล่าวสรุป       

         โดย นายวงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์

         กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท.

     ผู้ดำเนินรายการ :    นายธเนศร์  มกราภิรมย์    

                                 กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท.

วันที่จัด 23 มี.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 100 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 24 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมยานยนต์
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับงานรถตู้ แก้ไขล่าสุด_001_22022017101753.png
                           แผ่นพับงานรถตู้ แก้ไขล่าสุด_001_22022017101753.png
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ปราการ กาญจนวตี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 แพรธารทอง อนันตธรรมชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ราชัน ฉ้วนเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ประสงค์ ธาราไชย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วุฒิพงษ์ บุญไธสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มานะ หอขุนทด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกชัย พับศิลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อธิคม นิลอุบล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ยุพิน บุญศิริจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เสกศิลป์ บรรพะสุขะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   จุฑาทิพย์ สินเธาว์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ญาศิกาญจน์ เสริมพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   อภิศักดิ์ บุญเอื้อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   เอกราช พิมลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สุวิชชา บุณยะรัตเวช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   นภพล ชุณหะนันทน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   นิดา ชัชชาวรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   นิพนธ์ ธรรมคุณานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   สุขประเสริฐ สุขอ่ำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ปุณณภา เมืองแสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ณัฐพล เลิศอำไพพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ปิติ จารุวรรณาภรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สวภัท พงษ์ศกรเสถียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   พิชัย ตันติพิทักษ์โชติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   จิดาภา ดาวเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   วริษา ตะเคียนคาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ปนัดดา สมประสงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   กิตติยา บุญมั่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   บุษยา สังฆกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   สิรวุฒิ บัณดิษฉาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   กาญจนา บุญตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   เบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ธีระพัฒษจ์ โกมลเสวิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   วีระภัทร์ บุญยอัครฉัตร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ประมุข รู้ปานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   เกียรติศักดิ์ ดีมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ชัยพร นิธิกุลรัตนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   สมหวัง พึ่งเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   เสงี่ยม สุขปลั่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   สุเทพ แก้วทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ชัยยะ มีมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   ดิเรก วงศ์สุวรรค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ศิริพิศ เจตนาดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ธัญญา อิ่มพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   สายพิน นันทาภิรักษณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   นิจจารีย์ เนื่องจำนงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   นิพนธ์ จันทร์คล้าย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   นารีรัตน์ ชะเอมเทศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   เวนิช ชะเอมเทศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   นิธิรุตน์ อินทรสังฆ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   ภาคิน จารุบุญญาพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   ดวงพร สะภูมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   thanathat vichitlimaporn  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   อภิวัฒน์ สูยะโพธ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   ทวี เมธีศุภภัค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   คณิตพงษ์ บัณฑิตเสาวภาคย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   นวลพร ไชยเดชกำจร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   กุลธิดา ณ ตะกั่วทุ่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   ธนัช ธรรมิสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   สมจิตร กำจรวงศ์ไพศาล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   ปณิชา ศรีหนองโคตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   ศิริบูรณ์ สุขพัฒน์ธี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   อรวรรณ ภิรมจิตรผ่อง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   นฤพนธ์ เวียงชนก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   สุรพล พูลเกษ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
75   ชะไมพร โชติมาโนช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   กนกพิญ์ อุณพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 76 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th