กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in Japanese Standard ) รุ่นที่ 2
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง     เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

ตามมาตรฐานญี่ปุ่น   รุ่นที่ 2

(Inspection & Preventive  Maintenance of Manual Hoist in Japanese  Standard)

ในวันเสาร์ที 19 สิงหาคม  2560   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

หลักการและเหตุผล:

     รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิต งานก่อสร้าง งานติดตั้ง เคลื่อนย้าย การขนส่ง การยึดเกาะวัสดุ เนื่องจากการใช้งานนั้นสามารถตอบสนองการใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง  ขนาดที่กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และนำไปใช้ในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟ เนื่องจากการทำงานของระบบไฟฟ้า  ในปัจจุบัน รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้งานในระยะยาว และแบบชั่วคราว ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในและแนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกดังกล่าว รวมทั้งในการจัดทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รอกโซ่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·        เพื่อให้เข้าใจถึงหลักกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

·        เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามคู่มือหรือผู้ผลิตแนะนำ

·        เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

·        เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

·        ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

·        ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

·        ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

·        วิศวกรซ่อมบำรุง

·        วิศวกรผู้ตรวจสอบ

·        ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น

·        เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

·        ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

·         ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

·        ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

o   ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

o   อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

·        การใช้งานและแนวทางการกำหนดแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

ภาคทฤษฎี

[อ.กฤตภพ]

10:30 – 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10:45 – 12:00

 

·        การวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติสำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

o   ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

o   การชำรุดและความเสียหาย

o   แนวทางการป้องกัน

 

ภาคทฤษฎี

[อ.สายพิน]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

·        ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)

o   Workshop #1 : สถานีฝึกถอด – ประกอบ

o   Workshop #2 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

o   Workshop #3 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน

ภาคปฏิบัติ

[อ.สายพิน,

อ.กฤตภพ]

อ.เอมอริน อารีย์

16:00 – 16:30

·        สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

 

 

วันที่จัด 19 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 15 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-รอกโซ่ชนิดมือสาว-รุ่น2_230220171489.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้ว



ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เอกบดินทร์ ลีลาประชากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุรพงษ์ กาญจนเลิศชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุรชัย เวชกรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อธิวัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรกร ศิริแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมศักดิ์ อุกฤษอัสดร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศุภชัย หับมารัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิทยา เพ็ชแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นันท์วัฒน์ มุสิกะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   เอกชัย สุกใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   เสริมศักดิ์ บัวประโคน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   สุรัตน์ ชำนาญดง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   กมล กันไพเราะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ทวี แก้วพิบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   พลากร ธีรเศรษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ธนพล สายงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุทิน นิลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สากล เอาะเบาะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สุรเชษฐ์ ยิ้มเลี้ยง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปรัชญา เนียมนวล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   พลการ ธีรเศรษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สุพจน์ อึ้งอโนทัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ยิ่งทวี อาญหาญศิริพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   วสุวัฒน์ พนิชเรืองไกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   เทพฤทธิ์ เตียงสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 25 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th