กำหนดการสัมมนา
 
External Auditor รุ่นที่ 8
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

ลงทะเบียน Click ที่นี่

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ตระหนักว่าการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดความเสี่ยง ลดโอกาสการเกิดและความรุนแรงของอุบัติภัยร้ายแรง (Catastrophe) จากการเกิดไฟไหม้ การระเบิด และ/หรือการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Chemicals Release) ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งสองหน่วยงานจึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) และ กนอ. ได้ประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนด 14 ข้อ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ หรือมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด 14 ข้อ และต้องตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตทั้งการตรวจประเมินภายในและภายนอก สำหรับการตรวจประเมินภายนอกดำเนินการทุก 3 ปี (ให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก ประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ กนอ.) หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต หรือกรณีการขอขยายกำลังการผลิตที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต

            ในการนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) จึงจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

            วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และที่ปรึกษาอิสระ

 

การอบรมนี้

1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

2. ผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 80% จะได้รับวุฒิบัตรการอบรม“ผู้ตรวจประเมินภายนอกฯ” และมีสิทธิรับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

 

 “สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด”

 

วันที่จัด 28 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์) TEL : 0-2184-4600 ถึง 9, 0-2319-2410 ถึง 3 ต่อ 520, FAX : 0-2319-2710, E-mail : janejirac@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
กำหนดการ
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วิวัฒ ภักดีวุฒิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วัชระ สมจิตต์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิระเมศฐ์ เชาวน์วิทยางกูร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิทยา พงษ์หนองโน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 บุญเลิศ จงจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พนม ชูเชิด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เษกสรร สิงห์ธนู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เวทรินทร์ อธิจิระสิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นรินทร์ กุลนภาดล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วัชรินทร์ ดงบัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   มนต์ชัย ธนีภาพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   นาถนารี ใคร่ครวญกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ชำนาญ ทองมาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   พิศาล ธรรมรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ชิษณุพงศ์ สัจจะวัฒนวิมล  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ณรงศักดิ์ สีขาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ศิริวัฒน์ สุมังคโล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ปฐมพงษ์ หอมศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อภิรักษ์ เถาหมอ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   เจตภพ แซ่โง้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   เกียรติชัย ชุสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   สุเทพ เพ่งพิศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ศุภวัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ธิดารัตน์ นทีพายัพทิศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ศุภฤทธิ์ จันทร์คุ้ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ไกรสร บาลมงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   อิทธิกร โลหะทัต  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ประสิทธิ์ โอกุศล  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   กรกต พรมโสดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   พงศกร สง่าผล  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   นายภาณุพงศ์ สุวรรณเดชา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   อรุณ บุญฤทธิื  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   เสนอ อุโคตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   พีรเดช มีชื่อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   วิทิต วรชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   วีรภัทร์ ตั้งพรพิพัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   นัธทวัฒน์ แสวงหา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ภัคชัญญา เนตรวงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   อากร กาญจนสมบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   อธิวัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ภัทระ พฤฒิสุนทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   อุเทน พงศ์สุทธินันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   สราวุธ พุทธพิพัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   อลิศรา ศิริพงษ์เวคิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   ชัยยุทธ มีงาม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ศุภชัย ชัยณรงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   มานพ หิตะรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ธัญลักษณ์ ฐิตวิริยะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   วินธัส พูลพุทธพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   ศักย์พิเชษฐ? ศริญญาวัจน์?  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ฮัฟนี ลาเต๊ะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   ชานิตา วงศ์อภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ฉัตรชัย พากย์สุขี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   สุพันณี นุชกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   พูนภัทรา อัคนิวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   เจริญวิชญ์ เลี้ยงพรพัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ก็อดดาฟี ดุมลักษณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   ชัชวาล นิมโรธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   เฉลิมพล ภู่งาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   ชานินท์ จันทร์พัฒนะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ภูเมศ รักปาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   เฉลิมพงษ์ ภู่งาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   วาณิชา โขมพัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 66 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th